Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulttuuriesineiden vienti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kulttuuriesineiden vienti

Vientiluvan esittäminen kulttuuriesineitä yhteisön tullialueelta vietäessä tehdään tällä asetuksella pakolliseksi; näin halutaan varmistaa kulttuuriesineiden viennin yhtenäinen valvonta.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3911/92, annettu 9 päivänä joulukuuta 1992, kulttuuriesineiden viennistä. [Muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tavoitteena on varmistaa kulttuuriesineiden viennin yhtenäinen valvonta. Sitä sovelletaan tiettyihin kulttuuriesineisiin, jotka kuuluvat johonkin asetuksen liitteessä luetelluista luokista.

Vientilupa

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kulttuuriesineiden vienti edellyttää vientiluvan esittämistä. Lupa on voimassa koko yhteisössä.

Vientiluvan antaa jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen asianomaisen pyynnöstä.

Vientilupa on esitettävä vienti-ilmoituksen tueksi kyseisen ilmoituksen vastaanottavassa toimivaltaisessa tullitoimipaikassa vientiä koskevia tullimuodollisuuksia suoritettaessa.

Jäsenvaltiot voivat evätä vientiluvan, jos asianomaiset kulttuuriesineet kuuluvat sellaisen lainsäädännön soveltamisalaan, jolla asianomaisessa jäsenvaltiossa suojellaan taiteellisia, historiallisia tai arkeologisia kansallisaarteita.

Hallinnollinen yhteistyö

Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on annettava apua ja tehtävä yhteistyötä niin keskenään kuin suhteissaan komissioon.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 3911/92

1.4.1993

-

EYVL L 395, 31.12.1992

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2469/96

27.12.1996

-

EYVL L 335, 24.12.1996

Asetus (EY) N:o 974/2001

8.6.2001

-

EYVL L 137, 19.5.2001

Asetus (EY) N:o 806/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista säännöksistä [EYVL L 77, 31.3.1993].

Asetuksessa säädetään edellä mainitun asetuksen liitteessä vahvistettujen kulttuuriesineluokkien vientiä edeltävästä lupamenettelystä. Siinä säädetään myös vientilupien antamisessa käytettävästä lomakkeesta, sen käytöstä sekä vientiluvan voimassaoloajasta. Tätä asetusta on muutettu seuraavilla asiakirjoilla:

Komission asetus (EY) N:o 1526/98, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 752/93 muuttamisesta [EYVL L 201, 17.7.1998].

Tällä asetuksella otetaan käyttöön avoin vientilupa tarpeettoman hallinnollisen työn karsimiseksi. Lupaa käytetään kulttuuriesineiden tilapäiseen vientiin kolmansissa maissa tapahtuvaa käyttöä ja/tai niissä järjestettäviä näyttelyitä varten.

Komission asetus (EY) N:o 656/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 752/93 muuttamisesta [EUVL L 104, 8.4.2004, oikaistu EUVL:ssä L 203, 8.6.2004].

Tällä asetuksella vahvistetaan uusi tavallisen vientiluvan mallilomake. Vanha malli ei ollut kaupallisia asiakirjoja koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien mallilomakkeen mukainen.

Asetuksella säädetään myös siitä, että jäsenvaltiot voivat halutessaan laatia luvan sähköisesti.

Kulttuuriesineiden vientivalvonnan helpottamiseksi säädetään lisäksi, että tullitoimipaikka, jonka kautta esineet viedään yhteisön tullialueelta, palauttaa tavallisen vientilupalomakkeen numerolla 3 merkityn kappaleen suoraan kulttuuriesineiden vientilupia antavalle viranomaiselle.

Komission toinen kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/7/ETY soveltamisesta [KOM(2005) 675 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 ja jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/7/ETY soveltamisesta [KOM(2000) 325 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä].

Toimivaltaiset viranomaiset

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 3 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia myöntämään vientilupia kulttuuriesineille [EUVL C 187, 10.8.2006].

Hallinnollinen yhteistyö

Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi [EYVL L 82, 22.3.1997].

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta [KOM(2006) 866 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 21.04.2008

Top