Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tulliliittoa koskeva toimintasuunnitelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Tulliliittoa koskeva toimintasuunnitelma

Komissio määrittää Euroopan unionin tullitoiminnalle uuden toimintasuunnitelman, joka auttaa sopeutumaan nykyisiin ja tuleviin muutoksiin ja jossa ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 8 päivänä helmikuuta 2001, tulliliittoa koskevasta toimintasuunnitelmasta [KOM(2001) 51 lopullinen – ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa esitellään haasteet, joihin tullitoiminnan tulee vastata nyt ja lähitulevaisuudessa: Euroopan unionin laajentuminen, petosten ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, tullin asema verojen ja maksujen kantajana, kansainvälisen kaupan muuttuva luonne, kansalaisten turvallisuuden suojeleminen, uudet kaupankäyntitavat, vaikutus yhteisön yritysten kilpailukykyyn ja välillisten verojen lisääntyvä merkitys.

Tiedonannossa käsitellään myös parhaita käytäntöjä, yhteistyötä asianomaisten osapuolten kanssa, virkailijoiden ja toimijoiden kouluttamista, lainsäädännön yksinkertaistamista sekä investointia infrastruktuuriin ja laitteisiin, jotka auttavat esitettyjen ongelmien ratkaisemisessa.

Euroopan unionin lähivuosien strategiset tavoitteet tullialalla ovat seuraavat:

 • kehyksen luominen kansainvälisen kaupan kehittämiseksi avointen ja vakiintuneiden sääntöjen perusteella
 • tarvittavien varojen varmistaminen yhteisölle ja jäsenvaltioille
 • yhteiskunnan ja sen taloudellisten, kaupallisten, kansanterveydellisten ja ympäristöön liittyvien etujen suojaaminen epäterveeltä kaupalta.

Komissio esittää uuden tulliliittoa koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi viisi toiminta-alaa: lainsäädännön yksinkertaistaminen ja rationalisointi, tullivalvonnan parantaminen, hyvien yrityspalvelujen takaaminen, koulutuksen parantaminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen tullialalla.

Lainsäädännön yksinkertaistaminen ja rationalisointi

Tullilainsäädäntöön tarvitaan muutoksia petosten ja muuttuvien kauppavirtojen huomioimiseksi. Tiedonannossa mainitaan konkreettisia toimia:

 • sen mahdollistaminen, että talouden toimijat osallistuvat lainsäädännön valmisteluun ja heitä autetaan monimutkaisen lainsäädännön soveltamisessa
 • seuraamusten yhdenmukaistamisen jatkaminen
 • sen varmistaminen, että asiaa koskevalla lainsäädännöllä mahdollistetaan tietojen toimittaminen sähköisesti
 • lainsäädännön täytäntöönpanon parantaminen.

Tullivalvonnan parantaminen

Tälle alueelle ehdotetaan useita toimia:

 • valvonnan tason ja toteutuksen parantaminen
 • tullilaitosten keskinäisen yhteistyön sekä niiden ja muiden viranomaisten, kuten verohallinnon tai poliisin, välisen yhteistyön parantaminen
 • riskianalyysien aikaisempaa tehokkaampi käyttö
 • laittomasti valmistettujen ja väärennettyjen tavaroiden vastaisen toiminnan lujittaminen sekä väärien alkuperämerkintöjen torjuminen
 • uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän täytäntöönpano
 • uuden tietotekniikan käyttäminen tullialalla
 • yhteisten tarkastusmoduulien kehittäminen komission ja jäsenvaltioiden välille.

Hyvien yrityspalvelujen takaaminen

Seuraavat toimet mainitaan tiedonannossa yrityspalvelun parantamistarkoituksessa:

 • menettelyjen yksinkertaistaminen ja parantaminen
 • tullitietojen sähköisen saannin mahdollistaminen
 • kaupan helpottamisen jatkaminen
 • yhteisymmärryspöytäkirjojen käyttö yhteistyön lujittamiseksi.

Koulutuksen parantaminen

Tullivirkailijoiden ja talouden toimijoiden koulutus on erittäin tärkeää. Komissio esittää seuraavia toimia:

 • yhteisten koulutusmoduulien laatiminen
 • Euroopan tulliakatemiaa koskevan toteutettavuustutkimuksen päätökseen saattaminen
 • koulutuksen suuntaaminen ongelma-alueisiin ja liiketoiminnan yhdenmukaistamispyrkimysten toteuttaminen.

Kansainvälisen yhteistyön edistäminen tullialalla

Tulliyhteistyön edistämiseksi tiedonannossa painotetaan seuraavia toimia:

 • yhteisön asianmukainen edustus kansainvälisillä tullifoorumeilla
 • kansainvälisen yhteistyön edistäminen, jotta voidaan vastata muun muassa laajentumisen ja petosten torjunnan haasteisiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 1 päivänä toukokuuta 2008, ”Tulliliiton kehittämisstrategia” [KOM(2008) 169 lopullinen – ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä]. Tällä strategialla pyritään täydentämään tullin uudistusprosessia. Tullitoiminnan lainsäädännön ja teknologian uudistuksen jälkeen tätä prosessia tulee soveltaa tullihallinnon henkilöstöresursseihin.

See also

 • Webbplatsen för Generaldirektoratet Skatter och tullar(GD TAXUD) om tullstrategin (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 27.05.2008

Top