Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intrastat: EU-maiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intrastat: EU-maiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 638/2004 EU-maiden välistä tavarakauppaa koskevista tilastoista

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella perustetaan rakenteet ja menettelyt Intrastat-järjestelmän toiminnan yksinkertaistamiseksi. Intrastat perustettiin vuonna 1993 tietojen keräämiseksi Euroopan unionin (EU) sisäisestä tavarakaupasta.
 • Asetuksella varmistetaan, että EU-maat keräävät vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa lähetettäväksi Euroopan unionin tilastotoimistolle Eurostatille. Kauppaa koskevat tilastot ovat ensisijaisen tärkeitä EU:n sisämarkkinapolitiikkojen kehittämisessä ja markkinoiden analysoimisessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Asetus koskee tavarakauppaa. ”Tavarakaupalla” tarkoitetaan tavaroiden liikkumista EU-maasta toiseen, ja ”tavaroilla” kaikkea irtainta omaisuutta, sähkövirta mukaan luettuna.
 • EU:n yritysten, jotka on rekisteröity arvonlisäverovelvollisiksi ja joiden kaupan vuosittainen arvo ylittää tietyn kynnysarvon, on toimitettava tietoja liiketoimistaan muiden EU-maiden kanssa. Tiedot koskevat sekä saapuvia tavaroita (hankinnat, ostot tai tuonti) että lähteviä tavaroita (poistot, myynti tai vienti). Muut yritykset on vapautettu ilmoittamisvelvollisuudesta.
 • EU-maat määrittelevät vuosittain kynnysarvon ja asettavat erilliset kynnysarvot saapuville ja lähteville tavaroille (vähimmäistietojen keräämiseksi molemmista tavaravirroista).

Rekisterit

Jokaisen EU-maan kansallinen tilastoviranomainen hallinnoi EU:n sisäisten toimijoiden rekisteriä (yritysrekisteriä), joka sisältää lähettäjät ja vastaanottajat.

Tiedonkeruu Intrastat-järjestelmään

Yritysten, jotka ovat velvoitettuja antamaan Intrastat-ilmoituksia, on toimitettava seuraavat tiedot:

 • tunnistenumero
 • viitejakso
 • virta (saapuva, lähtevä)
 • tavarat, joita ilmoitus koskee (käyttäen EU:n yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroista alanimikettä)
 • kauppakumppanina oleva jäsenvaltio
 • tavaroiden arvo kansallisessa valuutassa
 • tavaroiden määrä nettomassana (paino ilman pakkausta) ja tarvittaessa lisäyksiköissä (litra, m2, lukumäärä jne.)
 • liiketoimen luonne.

Luottamuksellisuus

Tilastotietojen toimittaja voi pyytää tilastotietojen luottamuksellista käsittelyä. Siinä tapauksessa kansallisen viranomaisen on päätettävä, levitetäänkö tilastotietoja, jotka tekevät mahdolliseksi kyseisen osapuolten tunnistamisen epäsuorasti, tai muutetaanko näitä tilastotietoja siten, että niiden levittäminen ei vaikuta tilastotietojen luottamuksellisuuden säilymiseen.

Tietojen toimittaminen Eurostatille

 • EU-maat toimittavat Eurostatille EU-maiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastonsa kuukausittain.
 • Niiden vastuulla on varmistaa, että toimitetut tiedot täyttävät voimassa olevat laatukriteerit. Tilastojen on täytettävä seuraavat kriteerit:
  • relevanssi
  • tarkkuus
  • ajantasaisuus
  • oikea-aikaisuus
  • saatavuus ja selkeys
  • vertailukelpoisuus
  • yhtenäisyys.
 • Euroopan komissio voi yhdessä EU-maiden edustajista koostuvan Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean kanssa tehdä asetukseen tiettyjä teknisiä muutoksia.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

 • Intrastat perustettiin 1. tammikuuta 1993, samana päivänä, jona EU:n sisämarkkinat syntyivät. Se korvaa tulli-ilmoitukset kauppaa koskevien tietojen lähteenä.
 • Lisätietoja löytyy Eurostatinverkkosivustolta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1–8)

Asetukseen (EY) N:o 638/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 07.11.2016

Top