Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisön tullikoodeksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Yhteisön tullikoodeksi

Euroopan yhteisön (EY) tullikoodeksi on yksi yhtenäinen asiakirja, johon on koottu säännöt, järjestelyt ja menettelyt, joita sovelletaan EY:n ja sen ulkopuolisten maiden väliseen tavarakauppaan. Koodeksissa vahvistetaan sen soveltamisala, perusmääritelmät, yleissäännökset ja yhteisön tullilainsäädännön sisältö.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12. lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista [Ks. muutossäädökset].

YHTEENVETO

Yhteisön koko tullilainsäädäntö on koottu yhteisön tullikoodeksiin. Sillä on korvattu useita erillisiä säädöksiä ja näin edistetty lainsäädännön selvyyttä ja avoimuutta. Koodeksissa vahvistetaan tullilainsäädännön soveltamisala ja määritellään keskeiset peruskäsitteet.

Koodeksin säännökset

Yhteisön tullikoodeksi tuli voimaan vuonna 1992 ja sitä alettiin soveltaa 1. tammikuuta 1994. Sen keskeisiä säännöksiä ovat:

 • tullilainsäädännön mukaisia henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat yleiset säännökset (edustusoikeus, tiedot * jne.)
 • tavarakauppaan sovellettavat perussäännökset, jotka koskevat muun muassa tuonti- ja vientitulleja, tullausarvoa *, EY:n tullitariffia, tavaroiden luokittelua tariffiin ja tavaroiden alkuperää
 • tavaroiden yhteisön tullialueelle tuontiin sovellettavat säännökset, jotka koskevat muun muassa tavaroiden esittämistä tullille, tulli-ilmoitusta *, velvollisuutta osoittaa tavaralle tulliselvitysmuoto sekä väliaikaista varastointia
 • säännökset, jotka koskevat muita kuin yhteisötavaroita, joita on kuljetettu passitusmenettelyssä
 • tulliselvitysmuotoja koskevat säännökset. Tulliselvitysmuodolla tarkoitetaan tavaran asettamista tullimenettelyyn, joita ovat tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen, passitus, tullivarastointi *, sisäinen * ja ulkoinen * jalostus, tullivalvonnassa tapahtuva valmistus *, väliaikainen maahantuonti ja vienti
 • säännökset, jotka koskevat tavaran siirtämistä vapaa-alueelle tai vapaavarastoon *, jälleenvientiä, hävittämistä ja luovutusta valtiolle.

Vuosina 1997 ja 1999 tehdyt muutokset

Vuonna 1997 hyväksytyillä muutoksilla yksinkertaistettiin koodeksia ja tehostettiin sen soveltamista yhteisön jäsenvaltioiden tasolla. Muutokset koskevat lähinnä tullivelkaa ja vapaa-alueiden valvontaa sekä tulli-ilmoitukseen liittyvien muodollisuuksien yksinkertaistamista.

Vuonna 1999 tehdyt muutokset koskevat lähinnä passitusta (es de en fr). Niillä selvennettiin ja parannettiin passitusmenettelyn päättämiseen sekä menettelyn haltijan velvollisuuksiin liittyviä sääntöjä. Muutokset koskevat myös vakuuksia ja yhteisön passituksen yhteydessä syntyneen velan kantamismenettelyjä.

Vuonna 2000 tehdyt muutokset

Vuonna 2000 annetulla muutossäädöksellä:

 • otettiin käyttöön petosten torjuntaan liittyviä menettelyjä
 • yksinkertaistettiin ja järkeistettiin tullilainsäädäntöä ja tullimenettelyjä
 • helpotettiin sähköisten ilmoitusten käyttöä
 • helpotettiin sisäisen jalostuksen, tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen ja väliaikaisen maahantuonnin menettelyjen käyttöä ja vapaa-alueelle siirtämistä
 • määriteltiin uusi etuuskohtelusopimusten yhteydessä sovellettava tuojan vilpittömän mielen suojan käsite.

Turvallisuuskysymykset

Vuonna 2005 tehtyjen muutosten tarkoituksena on tiukentaa kansainvälisten rajojen yli tapahtuvien tavarakuljetusten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Taloudellisten toimijoiden on toimitettava tulliviranomaisille tavaroita koskevat tiedot jo ennen niiden tuontia EU:hun tai vientiä EU:sta. Tässä yhteydessä tuojat ja viejät voivat hoitaa asiansa yhdessä toimipisteessä ns. yhden luukun periaatteella.

Valtuutetun taloudellisen toimijan käsitteen luomisella pyrittiin yksinkertaistamaan menettelyjä. Jäsenvaltiot voivat myöntää valtuutetun taloudellisen toimijan aseman tietyt yhteiset arviointiperusteet täyttäville taloudellisille toimijoille. Nämä perusteet liittyvät valvontamenettelyihin, vakavaraisuuteen ja toimijan aiempaan toimintaan erityisesti lainsäädännön noudattamisen suhteen.

Jäsenvaltioiden on käytettävä riskianalyysimenetelmiä. Uudessa järjestelmässä otettiin käyttöön yhteisön yhdenmukaiset riskien arviointiperusteet tarkastusten tekoa varten. Ne perustuvat tietokonejärjestelmiin.

Vuoden 2005 muutosehdotus

Komissio hyväksyi marraskuussa 2005 ehdotuksen, jonka tarkoituksena on yhteisön tullikoodeksin uudistaminen. Ehdotus liittyy Lissabonin strategian täytäntöönpanoon. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja vientiin ja tuontiin liittyviä hallinnollisia menettelyjä. Näin tullaus helpottuu ja kustannuksia säästyy. Komissio haluaa lisäksi:

 • parantaa säädöksen jäsentelyä ja yhtenäistää käsitteitä
 • rationalisoida vakuusjärjestelmää
 • kehittää yhteisölupien käyttöä (yhden jäsenvaltion menettelyn alussa antama lupa on voimassa koko yhteisössä).

TAUSTA

Turvallisuusvaatimusten kiristämisen taustalla on kaksi komission vuonna 2003 julkaisemaa tiedonantoa. Kyseessä ovat tiedonanto yksinkertaisesta, sähköiseen tiedonsiirtoon perustuvasta toimintaympäristöstä (es de en fr) tullille ja kaupalle sekä tiedonanto tullin roolista ulkorajojen yhdennetyssä valvonnassa (es de en fr).

Säädöksen keskeiset termit

 • Sitova alkuperätieto (SAT) ja sitova tariffitieto (STT): tulliviranomaisten antamia kirjallisia tietoja. SAT koskee tiettyjen tuotavien tai vietävien tavaroiden alkuperää, joka voi olla tullietuuskohteluun oikeuttava tai muu alkuperä. STT koskee tavaroiden luokittelua yhdistettyyn nimikkeistöön tai siitä johdettuun nimikkeistöön kuten Tariciin
 • Tullausarvo: tavaroiden arvo. Sen perusteella määritetään tullien määrä.
 • Tulli-ilmoitus: toimi, jolla henkilö ilmoittaa haluavansa asettaa tavaran tiettyyn tullimenettelyyn.
 • Tullivarasto: Tullivarastointimenettelyssä voidaan varastoida tavaroita.
 • Jalostus: Sisäisessä jalostusmenettelyssä voidaan tuoda maahan tavaroita jalostettaviksi ja tämän jälkeen jälleenvietäviksi. Ulkoisessa jalostusmenettelyssä voidaan viedä yhteisötavaroita jalostettaviksi ja jälleentuotaviksi kokonaan tai osittain tulleitta.
 • Tullivalvonnassa tapahtuva valmistus: Tullivalvonnassa tapahtuvan jalostuksen menettelyssä voidaan tuoda tavaroita jalostettaviksi niin, että tullit suspendoidaan ja tavaroita vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa maksettava tulli on alempi.
 • Vapaa-alueet ja vapaavarastot: Vapaa-alueet ja vapaavarastot ovat osa yhteisön tullialuetta, mutta muiden kuin yhteisötavaroiden tullit suspendoidaan. Yhteisötavaroihin voidaan soveltaa toimenpiteitä, jotka periaatteessa liittyvät niiden vientiin.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (ETY) N:o 2913/1992

22.10.1992

-

EYVL L 302, 19.10.1992

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 82/1997

1.1.1997

-

EYVL L 17, 21.1.1997

Asetus (EY) N:o 955/1999

10.5.1999

-

EYVL L 119, 7.5.1999

Asetus (EY) N:o 2700/2000

19.12.2000

-

EYVL L 311, 12.12.2000

Asetus (EY) N:o 648/2005

11.5.2005

-

EUVL L 117, 4.5.2005

Asetus (EY) N:o 1791/2006

1.1.2007

-

EUVL L 363, 20.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus (30.11.2005): Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) [KOM(2005) 608 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä] [COD/2005/0246].

Ehdotus (30.11.2005): Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös sähköisestä tulli- ja kauppaympäristöstä [KOM(2005) 609 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä] [COD/2005/0247].

Kyseiset kaksi ehdotusta muodostavat "paketin", jonka tarkoituksena on luoda yhteisöön yksinkertainen sähköinen toimintaympäristö tullille ja kaupalle. Ehdotettujen toimien tavoitteena on:

 • saattaa sähköiset tullijärjestelmät yhteensopiviksi
 • ottaa käyttöön sähköinen riskianalyysi
 • tehdä sähköisen ilmoituksen käytöstä ensisijainen menettely.

Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2. heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä [EYVL L 253, 11.10.1993]. setuksella on koottu yhteen säädökseen yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevat säännökset.

See also

Lisätietoja Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilta (DE) (EN) (FR).

Viimeisin päivitys 05.11.2007

Top