Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhtenäistetyn tullitariffin verkkotietokanta (Taric)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhtenäistetyn tullitariffin verkkotietokanta (Taric)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (ETY) N:o 2658/87 — tariffi- ja tilastonimikkeistö ja yhteinen tullitariffi

ASETUKSEN TARKOITUS

Sillä luodaan EU:n yhteisen tullitariffin (Taric) oikeusperusta ja otetaan käyttöön harmonoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä yhdistetty nimikkeistö (CN), joka on ensisijaisen tärkeä EU:n kauppatilastojen käsittelemiseksi ja julkaisemiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Taric käsittää kaikki tullien määrät sekä tietyt EU:n ulkomaankauppaan sovellettavat säännöt. Se ei sisällä kansallisia veroja, kuten arvonlisäveroa, koskevia tietoja.
 • Yhdistetty nimikkeistö korvaa yhteisen tullitariffin* ja Nimexen (EU:n tilastonimikkeistö) nimikkeistöt.
 • Taric perustuu yhdistettyyn nimikkeistöön. Se sisältää täydentäviä alajakoja, joita kutsutaan Taricin alanimikkeiksi ja joita käytetään silloin, kun tavaroihin sovelletaan niiden alkuperän perusteella erityistulleja tai muita kauppapoliittisia sääntöjä.
 • Kukin CN-alanimike on varustettu kahdeksannumeroisella numerokoodilla. Kuusi ensimmäistä numeroa ovat harmonoidun järjestelmän nimikkeistön nimikkeiden ja alanimikkeiden numerokoodeja. Seitsemäs ja kahdeksas numero yksilöivät CN-alanimikkeet. Yhdeksäs ja kymmenes numero yksilöivät Taricin alanimikkeet.
 • Tullien määrät on vahvistettu asetuksen liitteessä I, jota päivitetään säännöllisesti ottaen huomioon
  • kansainvälisesti sovitut muutokset,
  • tilastoinnin, kauppapolitiikan sekä teknologian ja kaupan tarpeiden kehityksen tuomat muutokset ja
  • tekstien yhtenäistämis- tai selvennystarve.
 • Euroopan komissio vastaa Taricin julkaisemisesta ja hallinnosta. Se antaa koodinumerot, päivittää Taricia sekä ilmoittaa EU-maille muutoksista. Yhdistetyn nimikkeistön muutospyyntöjä voivat tehdä komissio, EU-maat tai eurooppalaiset kauppajärjestöt.
 • Komissio antaa vuosittain asetuksen, johon sisältyvät yhdistetyn nimikkeistön täydellinen toisinto neuvoston ja komission toteuttamien muutosten mukaisena sekä siihen liittyvien yhteisen tullitariffin tullien määrät. Asetus julkaistaan virallisessa lehdessä viimeistään 31. lokakuuta, ja sitä sovelletaan seuraavan vuoden 1. tammikuuta alkaen.
 • Komissiota avustaa kaikkien EU-maiden edustajista koostuva tullikoodeksikomitea, joka käsittelee kaikki yhdistettyä nimikkeistöä, Taricia tai muita nimikkeistöjä koskevat asiat.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 10. syyskuuta 1987 alkaen.

TAUSTAA

 • EU:n yhdistetty yhtenäistetty tullitariffi Taric on tietokanta, jonne on kerätty kauppa- ja maatalouslainsäädäntö sekä tullien määrät. Sen avulla varmistetaan nimikkeistön yhdenmukainen soveltaminen EU-maissa ja annetaan selkeä kuva kaikista tavaroiden tuonnin ja viennin edellyttämistä toimenpiteistä.
 • Lisätietoja:
  • Taric Euroopan komission verkkosivustolla.

* KESKEISET TERMIT

Yhteinen tullitariffi: kunkin tavaraluokan luokitus ja tullien määrät, joita sovelletaan koko EU:ssa.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1–675)

Asetukseen (ETY) N:o 2658/87 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 28.11.2016

Top