Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n tullittomuusjärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n tullittomuusjärjestelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1186/2009 - tullittomuusjärjestelmän luominen

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella vapautetaan sekä EU:hun tuotavat että sieltä vietävät tavarat niihin tavallisesti sovellettavista tullimaksuista.

Siinä määritellään tapaukset, joissa EU:hun tuotaville ja sieltä vietäville tuotteille myönnetään tuonti- ja vientitullittomuus ja vapautus toimenpiteistä, jotka on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 artiklan perusteella (entisen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 133 artiklan perusteella).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TUONTITULLITTOMUUS

Tuontitullittomuutta sovelletaan moniin eri tavaralajeihin. Tavarat vapautetaan tuontitulleista tietyin edellytyksin, jos ne kuuluvat seuraaviin

Henkilökohtainen omaisuus

 • EU:n ulkopuolisesta maasta EU-maahan vakituisen asuinpaikkansa muuttavien henkilöiden henkilökohtainen omaisuus edellyttäen, että asuinpaikka on ollut EU:n ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukauden ajan
 • avioliiton solmimisen yhteydessä tuotavat tavarat edellyttäen, että asianomaisen henkilön vakituinen asuinpaikka on ollut EU:n ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja että tämä esittää avioliittotodistuksen
 • EU:ssa asuvan henkilön perintönä saama henkilökohtainen omaisuus
 • liinavaatteet, opiskelutarvikkeet ja muut irtaimet tavarat, jotka kuuluvat EU:n alueelle opintoja harjoittamaan saapuville oppilaille ja opiskelijoille.

Vähäarvoiset tavarat, muut kuin kaupalliset tavarat, investointitavarat ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat

 • vähäarvoiset tavarat
 • muut kuin kaupalliset tavarat, jotka yksityishenkilö lähettää suoraan EU:n ulkopuolisesta maasta toiselle EU:n alueella olevalle yksityishenkilölle
 • investointitavarat ja pääomahyödykkeet, jotka kuuluvat yritykselle, joka on lopettanut kokonaan toimintansa EU:n ulkopuolisessa maassa ja siirtynyt EU:n alueelle
 • EU:n ulkopuolelta tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät arvonlisäverosta vapautetut tavarat.

Maataloustuotteet, biologiset ja kemialliset tuotteet, lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet

 • maatalouden, kotieläintalouden, mehiläistenhoidon, puutarhanhoidon ja metsänhoidon tuotteet EU:n ulkopuolisiin maihin rajoittuvilta, EU:n maanviljelijöiden hoitamilta tiloilta
 • siemenet, lannoitteet ja maaperän ja kasvien hoitoon tarkoitetut tuotteet, joita EU:n ulkopuolisten maiden maataloustuottajat tuovat käytettäväksi näihin maihin rajoittuvalla EU:n alueella
 • tutkimukseen tarkoitetut eläimet ja biologiset tai kemialliset aineet
 • ihmisperäiset terapeuttiset aineet ja veri- ja kudosryhmien määritysreagenssit
 • lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitetut välineet ja kojeet
 • lääkkeiden laaduntarkkailussa käytettävät vertailuaineet
 • kansainvälisissä urheilutapahtumissa käytettävät lääkevalmisteet.

Muut

 • opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat sekä tieteelliset välineet ja laitteet
 • hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat
 • ansioista myönnetyt kunniamerkit ja korvaukset, kansainvälisten suhteiden yhteydessä saadut lahjat sekä hallitsijoiden ja valtionpäämiesten käyttöön tarkoitetut tavarat
 • kaupan edistämiseksi tarkoitetut tavarat
 • toimivaltaisille tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojeleville toimielimille osoitetut tavaramerkit, mallit ja piirustukset
 • matkailuun liittyvä tietoaineisto
 • ahtauksessa ja tavaroiden suojauksessa niiden kuljetusten aikana käytettävät lisätarvikkeet
 • eläimille niiden kuljetuksen aikana tarkoitetut pahnat, rehut ja ruoat
 • EU:hun saapuvissa moottoriajoneuvoissa ja moottoripyörissä olevat poltto- ja voiteluaineet
 • sotamuistomerkkien rakentamiseen tai ylläpitoon tarkoitetut materiaalit
 • ruumiita sisältävät arkut, tuhkaa sisältävät uurnat ja hautajaiskoristeet.

Jos tuontitullittomuuden edellytyksenä on, että tavaroita käytetään tiettyyn tarkoitukseen, asianomaisen henkilön velvollisuutena on toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle todisteet tämän edellytyksen täyttymisestä. Tällaisessa tilanteessa tullittomuuden voivat myöntää vain asianomaisen EU-maan toimivaltaiset viranomaiset.

VIENTITULLITTOMUUS

Vientitullittomuutta sovelletaan moniin eri tavaralajeihin. Tavarat vapautetaan vientitulleista tietyin edellytyksin, jos ne kuuluvat seuraaviin

 • vähäarvoiset tavarat
 • kotieläimet, jotka viedään EU-maasta sen vuoksi, että maatalousyritys siirtää toimintansa EU:n ulkopuoliseen maahan
 • maatalous- tai kotieläintaloustuotteet, jotka saadaan EU:n ulkopuolisilta maataloustuottajilta EU:n ulkopuolisen maan välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa maissa
 • siemenet, jotka viedään käytettäviksi EU:n ulkopuolisissa maissa toimiville tiloille
 • eläimiä niiden viennin aikana seuraavat rehut ja ruoat.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 30 joulukuuta 2009.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23–57)

Viimeisin päivitys: 15.11.2015

Top