Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan kilpailukykyinen metalliteollisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan kilpailukykyinen metalliteollisuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto (KOM(2008)0108 lopullinen) metalliteollisuuden kilpailukyvystä – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa vahvistetaan laajat suuntaviivat, joissa kannustetaan Euroopan unionin (EU) metalliteollisuutta ja siihen liittyviä toimijoita keskittymään innovointiin ja energian toimittamiseen kilpailukykyiseen hintaan ympäristönäkökohtia unohtamatta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ominaispiirteet

Metalliteollisuudella on kaksi keskeistä ominaispiirrettä:

 • pääomavaltaisuus – alalla tarvitaan erittäin suuria investointeja teknologiaan ja laitteisiin, joiden käyttöikä on hyvin pitkä
 • suuri energiankulutus – tuotantoprosessit vaativat erittäin paljon energiaa (energiakustannusten osuus on 10–37 prosenttia tuotantokustannuksista).

Haasteet

Tiedonannossa nostetaan esiin useita metalliteollisuuden haasteita:

 • Raaka-aineiden merkitys – Ala on hyvin riippuvainen EU:n ulkopuolelta tuotavista malmeista ja rikasteista*.
 • Metalliteollisuuden asema ja merkitys Euroopan talouden kannalta – Metalliteollisuus kuuluu useiden sektorien muodostamaan verkostoon, johon kuuluu myös muun muassa tuotantoteollisuus (esim. autoteollisuus ja rakennusala). Vuonna 2005 metalliteollisuuden liikevaihto oli 5 prosenttia EU:n tuotantoteollisuuden kokonaisliikevaihdosta.
 • Teollisuuden rakenne ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) – Alan yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen tarvittavat suuret pääomainvestoinnit muodostavat rakenteellisen esteen, joka estää pk-yrityksiä pääsemästä alalle. Markkinoilla ovat valta-asemassa suuret yritykset, jotka toimivat usein maailmanlaajuisesti.
 • Globalisaation ja uusien nousevien talouksien vaikutus – Useimpia metalleja ja niiden raaka-aineita kaupataan maailmanmarkkinoilla. Nousevien talouksien kehitys on lisännyt kysyntää, mikä on aiheuttanut painetta tarjontaan ja hintoihin.
 • Kilpailukyky – EU-maat ovat menettäneet osuuttaan maailman metallintuotannosta, ja EU:n metalliteollisuus on erittäin riippuvainen energian hinnoista ja tuontimateriaaleista.
 • Sosiaaliset seikat – Metalliteollisuuden työvoima ikääntyy, ja koulutusjärjestelyjä on hyödynnettävä paremmin.
 • Ympäristö – Metallien tuotanto on energiaintensiivistä, ja sillä on ympäristövaikutuksia.

Yhtenäinen lähestymistapa

Euroopan komissio on ehdottanut yhtenäistä lähestymistapaa metalliteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi. Siihen sisältyvät seuraavat osatekijät:

 • Huolehditaan hinnaltaan kilpailukykyisen energian saatavuudesta hyvin toimivien energiamarkkinoiden kautta.
 • Luodaan edellytykset sille, että ala voi täyttää EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan tavoitteet.
 • Tuetaan tutkimus- ja kehitystoimintaa ja innovointitaitoja.
 • Luodaan avoimet kilpailuun perustuvat maailmanmarkkinat ja poistetaan metalli- ja raaka-ainekauppaa häiritsevät tekijät.

Nämä yleiset tavoitteet on määrä saavuttaa EU:n ohjelmien avulla sekä erityistoimilla, joita EU-maiden viranomaiset ja komissio toteuttavat useilla politiikanaloilla:

* KESKEISET TERMIT

Rikaste: tuote, jota tuotetaan yleensä metallimalmikaivoksissa raakamalmista erottamalla siitä epäpuhtaudet ja rikastamalla metallia.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille metalliteollisuuden kilpailukyvystä – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto (KOM(2008)0108lopullinen, 22.2.2008)

Viimeisin päivitys: 17.01.2017

Top