Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varmistetaan sisämarkkinoiden toimivuus EU:n kuluttajien kannalta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varmistetaan sisämarkkinoiden toimivuus EU:n kuluttajien kannalta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2008)0031 lopullinen) – Yhtenäismarkkinoiden seuranta kuluttajan kannalta: kuluttajamarkkinoiden tulostaulu

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Kuluttajan tulostaulut otettiin käyttöön vuonna 2008 tällä tiedonannolla.
 • Tiedonannossa esitetään ensimmäinen menetelmä, jota käytettiin kuluttajamarkkinoiden arvioimisessa, sekä ensimmäisen kuluttajamarkkinoiden tulostaulun tulokset.
 • Siinä myös esitetään parannuskeinoja, kuten kuluttajavalitusten yhtenäisen luokituksen luominen EU:n tasolla ja lisäämällä käsiteltävien alojen määrää.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mikä on kuluttajamarkkinoiden tulostaulu?

Se on väline, joka luotiin kuluttajamarkkinoiden seurantaa varten: tulostaulu, jossa otetaan huomioon paitsi tuotteiden hinnat ja turvallisuus myös kuluttajien tyytyväisyys.

Kulutushyödykemarkkinoiden seuranta

Kulutushyödykemarkkinoiden seurantaprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen:

 • kartoitusvaihe – tunnistetaan huonosti toimivat sektorit
 • analyysivaihe – tunnistetaan huonon toimivuuden syyt.

Kartoitusvaihe

Tässä vaiheessa markkinoita tarkastellaan kolmelta kannalta seuraavasti:

 • 1.

  Kuluttajamarkkinoiden määrittäminen

Eri aloja analysoidaan yleisesti seuraavien viiden indikaattorin avulla:

 • kuluttajavalitukset
 • hintatasot
 • kuluttajien tyytyväisyys
 • palveluntarjoajan tai tavarantoimittajan vaihtaminen
 • tuotteiden ja palvelujen turvallisuus.
 • 2.

  Vähittäiskaupan sisämarkkinoiden yhdentymisen arvioiminen

 • Vähittäiskaupan sisämarkkinoiden yhdentymisen mittareita ovat muun muassa muiden kuin kotimaisten vähittäiskauppiaiden läsnäolo, suorat ulkomaiset investoinnit yli rajojen ja rajatylittävä vähittäiskauppa.
 • Huomiota kiinnitetään myös ihmisten asenteisiin yli rajojen tapahtuvaa ostamista kohtaan ja heidän kohtaamiinsa ongelmiin.
 • 3.

  EU-maiden kuluttajaympäristöjen vertailuanalyysi

Erilaisia kuluttajaympäristöjä arvioidaan seuraavien näkökohtien perusteella:

 • lainsäädännön täytäntöönpano
 • muutoksenhakukeinot ja kuluttajien näkemykset niistä
 • kuluttajajärjestöjen rooli ja kuluttajien luottamus niitä kohtaan
 • kuluttajien vaikutusmahdollisuudet, etenkin kuluttajavalistuksen, tiedottamisen, kuluttajataitojen hallinnan ja valveutuneisuuden taso.

Analyysivaihe

Tässä vaiheessa analysoidaan muun muassa seuraavia näkökohtia:

 • kuluttajien vaikutusmahdollisuudet
 • kuluttajien kärsimä vahinko
 • tuontihintojen ja kuluttajahintojen välinen suhde
 • lainsäädäntöä koskevat indikaattorit
 • lainsäädännön noudattaminen
 • laatu ja ennen kaikkea innovointiaste sekä terveys- ja ympäristönäkökohdat
 • saatavuus ja kohtuulliset hinnat
 • yhteentoimivuus eli järjestelmän tai tuotteen toimivuus yhdessä muiden järjestelmien tai tuotteiden kanssa.

Kuluttajan tulostaulun kehittäminen vuoden 2008 jälkeen

Vuoden 2008 jälkeen on kehitetty ja julkaistu kahdentyyppisiä kuluttajan tulostauluja.

 • Kuluttajamarkkinoiden tulostaulussa seurataan yli 40 kuluttajamarkkinoiden suoriutumista keskeisten indikaattoreiden perusteella. Näitä ovat muun muassa
  • luottamus siihen, että myyjät noudattavat kuluttajansuojaa koskevia sääntöjä
  • tarjousten vertailukelpoisuus
  • markkinoiden tarjoamat vaihtoehdot
  • kuluttajien odotusten täyttämisen aste ja
  • kuluttajan kohtaamien ongelmien aiheuttama vahinko.
 • Tässä tulostaulussa seurataan ja analysoidaan myös muita indikaattoreita, kuten palveluntarjoajan vaihtamista ja hintatasoja.
 • Kuluttajatulostaulu seuraa kuluttajien olosuhteita EU-maissa seuraavalla kolmella alalla:
  • tietämys ja luottamus
  • vaatimustenmukaisuus ja sääntöjen noudattamisen valvonta ja
  • valitukset ja riidanratkaisu.
 • Tässä tulostaulussa tarkastellaan vähittäiskaupan EU-markkinoiden yhtenäistymisessä tapahtunutta edistymistä.
 • Vuodesta 2013 alkaen nämä kaksi tulostaulua on julkaistu vuorovuosin.
 • Kuluttajan tulostaulujen menetelmiä tarkasteltiin perusteellisesti vuosina 2013–2015 yhteistyössä yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa. Tarkastelun seurauksena suunniteltuja menetelmiä muutettiin.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto – Yhtenäismarkkinoiden seuranta kuluttajan kannalta: kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (KOM(2008)0031 lopullinen, 29.1.2008)

Viimeisin päivitys: 23.01.2017

Top