Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Selviytyminen yritystoiminnan epäonnistumisesta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Selviytyminen yritystoiminnan epäonnistumisesta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2007) 584 lopullinen) – Selviytyminen epäonnistumisesta – uusi mahdollisuus yrittäjälle – Kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin kumppanuuden toteuttaminen

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Tässä tiedonannossa komissio kehottaa Euroopan unionin (EU) maita parantamaan yrittäjyyden kansallisia perusedellytyksiä konkurssien osalta.
 • Monet vakiintuneet yritykset ovat olemassa vain siksi, etteivät niiden perustajat antaneet periksi ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen. Yrityksen konkursseista on mahdollista selviytyä, jos yrittäjille tarjotaan uusi mahdollisuus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Puolet yrityksistä ei selviydy toimintansa ensimmäisistä viidestä vuodesta. Yritysten lakkauttaminen voi silti olla sopusoinnussa talouden dynaamisuuden kanssa. Julkisuudessa mielletään, että epäonnistumisen ja henkilökohtaisen kykenemättömyyden tai petoksen välillä on yhteys. Silti vain 4-6 prosenttiin konkursseista liittyy petos. Useimmiten konkurssi on suora seuraus yritysten uudistumisesta.

Konkurssien kustannukset ovat huomattavat työllisyyden, ostovoiman (maksamatta jääneet palkat) ja rahoituksen (maksamattomat luotot) suhteen. Kustannuksia voitaisiin vähentää, jos vaikeuksissa olevia yrityksiä tuettaisiin enemmän ja konkurssin jälkeistä uudelleen aloittamista helpotettaisiin. Lisäksi uudelleen yritystoiminnan aloittavat yrittäjät oppivat virheistään ja menestyvät jatkossa paremmin. Kaikista näistä syistä konkurssin tehneille yrittäjille on annettava toinen mahdollisuus.

Julkisuuskuva, koulutus ja tiedotusvälineet

 • Eurooppalaiset pelkäävät konkurssia. Heille on näytettävä, että uudet yritykset ovat osa tavanomaista oppimisprosessia, tutkimista ja ymmärtämistä. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi tiedotuskampanjoita ja koulutusohjelmia.
 • Myös tiedotusvälineillä on oma tehtävänsä, etenkin taisteltaessa sitä mielikuvaa vastaan, että konkurssi on aina rikos sen syistä riippumatta. Lisäksi tiivis vuoropuhelu kaikki sidosryhmien kanssa antaa tietoa uuden alun tarjoamista eduista.

Maksukyvyttömyyslainsäädännön merkitys

 • Monien maiden konkurssilainsäädännössä kohdellaan petollisia ja rehellisiä konkursseja samalla tavalla. Joskus asetetaan rajoituksia, esteitä ja kieltoja ja viedään konkurssin tehneiltä tietyt oikeudet. Lainsäädännössä olisi erotettava toisistaan petollisten konkurssien ja tavallisten konkurssien kohtelu.
 • Oikeusmenettelyjä olisi niin ikään halvennettava ja yksinkertaistettava, eikä menettelyn kesto saisi ylittää yhtä vuotta. Lainsäädännössä olisi lisäksi säädettävä veloista vapauttamisesta varhaisessa vaiheessa tietyin perustein. Suuret velat voivat saada yrittäjän luopumaan uuden yrityksen perustamisesta.

Vaikeuksissa olevien yritysten aktiivinen tukeminen

 • Konkurssien välttämiseksi yrittäjiä on tuettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Komissio suosittelee, että EU-maat ottavat käyttöön tukitoimia, esimerkiksi tarjoavat asiantuntija-apua.
 • Koska vaikeuksissa olevilla yrityksillä ei ole varaa käyttää kalliita konsultteja, tämän tuen on oltava nykyistä kohtuuhintaisempaa. Komissio on kehittänyt myös varhaisvaroituksen välineen: komission verkkosivuilla on varhaisvaroitusväline, joka auttaa yrittäjää arvioimiaan taloudellisen tilansa varhaisessa vaiheessa. Myös INTERREG IVC -ohjelma ja eurooppalaiset elinkeinoelämän järjestöt tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja hyvien käytäntöjen vaihtoon yritysten tukemisen alalla.
 • Konkurssit voidaan välttää myös harkitsemalla niille vaihtoehtoja: komissio neuvookin EU-maita suosimaan rakenneuudistuksia ja vaikeuksiin joutuneiden yritysten pelastamista.

Uudelleen aloittavien aktiivinen tukeminen

 • Toista yritystään perustavalla yrittäjällä on vastaavassa psykologisia, teknisiä ja taloudellisia ongelmia. Tämän vuoksi heille olisi tarjottava koulutusta ja valmennusta. Näiden yrittäjien ja asiakkaiden, liikekumppaneiden ja rahoittajien välisiä yhteyksiä olisi vahvistettava, koska monet suhtautuvat konkurssin tehneisiin epäluuloisesti.
 • Uudelleen aloittavat yrittäjät tarvitsevat myös taloudellisia resursseja. Valtiovallan pitäisi poistaa julkisten rahoitusjärjestelmien käyttörajoitukset. Pankkien ja rahoituslaitosten tulisi puolestaan olla nykyistä luottavaisempia uudelleen aloittajia kohtaan. Rehellisten konkurssien tekijöiden nimet eivät saisi myöskään esiintyä luetteloissa, johon kuuluvien oikeutta pankkilainoitukseen on rajoitettu.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Selviytyminen epäonnistumisesta - uusi mahdollisuus yrittäjälle - Kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin kumppanuuden toteuttaminen (KOM(2007) 584 lopullinen, 5.10.2007)

Viimeisin päivitys: 01.12.2016

Top