Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen

Jäsenvaltiot päättävät itse keskeisten puolustus- ja turvallisuusetujensa turvaamisesta. Euroopan tasoinen strategia on kuitenkin välttämätön puolustusalan säilymisen kannalta. Komissio esittelee tässä tiedonannossa joukon suosituksia, joiden avulla Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukykyä voidaan parantaa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 5. joulukuuta 2007 - Strategia Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi ja sen kilpailukyvyn parantamiseksi - [KOM(2007) 764 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETTP) tarvitsee vahvaa eurooppalaista puolustusteollisuutta. Alan tehokkuutta ja kilpailukykyä jarruttavat kuitenkin riittämättömät poliittiset ja oikeudelliset puitteet, jotka aiheuttavat raskasta byrokratiaa ja päällekkäisyyksiä, haittaavat innovointia ja nostavat hintoja. Käytössä on esimerkiksi erilaisia julkisia hankintoja koskevia kansallisia määräyksiä. Puolustustarvikkeiden ja -osien Euroopan unionin sisällä liikkumisen sallivien lupien käsittelyajat ovat pitkiä ja tiedonvaihto on puutteellista. Nämä kaikki tekijät heikentävät kilpailukykyä. Puolustusteollisuuden tilanteen parantamiseksi komissio esittelee useita suosituksia.

Puolustustarvikkeiden sisämarkkinoiden toiminnan tehostaminen

Puolustustarvikkeiden sisämarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi komissio ehdottaa, että jäsenvaltioissa otettaisiin käyttöön kaksi direktiiviä. Ensimmäisen tarkoituksena on helpottaa yhteisön sisäisiä puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja (EN) poistamalla tarpeettomia hallinnollisia muodollisuuksia. Direktiivin avulla voidaan vähentää näiden tuotteiden Euroopan unionin sisäisen kaupan esteitä yksinkertaistamalla luvan myöntämiseen liittyviä kansallisia menettelyjä sekä kalliita ja pitkiä hallinnollisia muodollisuuksia, jotka karkottavat yrityksiä. Toisen direktiivin tarkoituksena on lisätä puolustusmarkkinoiden (DE) (EN) (FR) avoimuutta ja kilpailukykyä. Jäsenvaltiot ovat liian usein turvautuneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 296 artiklaan. Artikla oikeuttaa jäsenvaltiot poikkeamaan yhteisön säännöistä, mikäli niiden keskeiset turvallisuusedut ovat uhattuina. Direktiivin avulla voidaan lisätä tehokkaasti jäsenvaltioiden puolustusmarkkinoiden sisäistä kilpailua.

Lainsäädännöllisten aloitteiden lisäksi komissio valmistelee muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

  • yhteisen standardoinnin käsikirjan käyttäminen markkinoiden avautumisen helpottamiseksi;
  • olemassa olevan, jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten yritysten väliseen arkaluonteiseen tiedonvaihtoon tarkoitetun tietoturvajärjestelmän tutkiminen sen selvittämiseksi, onko tarpeen luoda eurooppalainen järjestelmä;
  • strategisten puolustusvoimavarojen valvonnan selvittäminen;
  • komission käytössä olevien säädöskeinojen käyttäminen sen varmistamiseksi, että puolustusalan markkinoiden kilpailu on reilua.

Toiminnan yleisen koordinoinnin parantaminen

Komissio pyrkii yhdessä Euroopan puolustusviraston (EDA) kanssa edistämään jäsenvaltioiden kanssa ja niiden kesken toteutettavan toiminnan parempaa yleistä koordinointia, jotta eurooppalaisten puolustuslaitosten tarvitsemia asejärjestelmiä voidaan valmistaa mahdollisimman tehokkaasti ja kustannuksiin nähden kannattavasti. Jäsenvaltioiden välistä koordinointia voidaan parantaa kolmella tavalla: kokoamalla yhteen puolustustarvikkeiden kysynnän, tekemällä teknistä tutkimus- ja kehitystyötä sekä tukemalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Jäsenvaltioiden on kannattavaa koordinoida investointejaan ja yhdenmukaistaa kysyntää synergiaetujen saamiseksi. Tämä yhdenmukaistaminen voidaan toteuttaa sovittamalla yhteen jäsenvaltioiden kehitys- ja hankintaohjelmien aikatauluja ja keräämällä jäsenvaltioiden investointeja koskevia tietoja.

Puolustusala on teknologiaintensiivinen ala. Mutta tutkimukseen tehdyt investoinnit ovat Euroopassa hajanaisia, mistä on seurauksena päällekkäisyyttä ja niukkojen resurssien tuhlaamista. Onkin toivottavaa yhdistää tutkimustoimintaa ja luoda verkostoresursseja kaikilla puolustusalan tasoilla. Puolustusalan tutkimustoiminnalla on vaikutuksia muillekin aloille, ja sen avulla luodaan kasvua siviilialoilla. Myös siviilipuolen toimialat antavat panoksensa puolustusalalle. Komissio suositteleekin kartoittamaan puolustus- ja siviilialan tutkimusohjelmista saatavat synergiaedut kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Komissio tekee myös erityistä turvallisuustutkimusta.

Alan pk-yritysten asemaa tulee vahvistaa. Kahden edellä mainitun direktiivin lisäksi pk-yritykset voivat hyödyntää muitakin aloitteita, kuten tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa, käytännesääntöjä ja EDA:n laatimaa Internet-portaalia (EN).

Mukautumis- ja modernisointiprosessien tukeminen Euroopassa liitännäispolitiikkojen avulla

Teollisuuspolitiikan lisäksi myös muilla politiikoilla voidaan vauhdittaa puolustusalaa. Ulkomaisten markkinoiden avautuminen on tärkeää eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvylle. Jotta eurooppalaisten valmistajien olisi helpompi päästä Yhdysvaltain markkinoille, mitä ei tällä hetkellä juurikaan tapahdu, eurooppalaisen puolustustarviketeollisuuden on kyettävä kilpailemaan yhdysvaltalaisten kilpailijoiden kanssa innovaatiossa ja laadussa. Ei pidä jättää huomiotta myöskään nouseviin talouksiin liittyviä tekijöitä. On tarpeen analysoida näiden talouksien kilpailupanokset ja niiden markkinoille pääsyn edellytykset.

Puolustusalan markkinoiden yhdentymisen vahvistaminen voi tuoda mukanaan rakennemuutoksia ja saneerauksia. On tarpeellista ennakoida ja hallita näitä mahdollisia rakennemuutoksia esimerkiksi aktiivisen työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun avulla. Rakennerahastot ja Euroopan sosiaalirahasto voivat auttaa muutosten rahoituksen hallinnassa.

Lisäksi on syytä parantaa Euroopan puolustusalan markkinoiden hallintaa. Jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tässä tiedonannossa mainitut kilpailukykyä vahvistavat toimenpiteet, tarvitaan kaikkien osapuolten, etenkin jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten ja Euroopan puolustusviraston, kanssa käytävää jäsenneltyä vuoropuhelua. Euroopan unionin tulisi luoda Euroopan tasoinen mekanismi, jonka avulla voitaisiin pohtia puolustusalaan liittyviä haasteita ja keskeisiä kysymyksiä (esim. asiantuntijaryhmissä).

Viimeisin päivitys 14.03.2008

Top