Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
LeaderSHIP 2015

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

LeaderSHIP 2015

Laivanrakennusalaan liittyy erityisiä tarpeita, jotka edellyttävät asianmukaista poliittista vastausta. Alan kilpailukyvyn lisäämiseksi komissio on perustanut korkean tason neuvoa-antavan LeaderSHIP 2015 -ryhmän, jonka tehtävänä on laatia alaa koskevia suosituksia. Tässä tiedonannossa komissio esittelee suositukset ja tavat, joilla ne toteutetaan.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 21. marraskuuta 2003 - LeaderSHIP 2015 - Euroopan laivanrakennus- ja laivankorjausteollisuuden tulevaisuus - Huippuosaamiseen perustuva kilpailukyky [KOM(2003) 717 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio perusti tammikuussa 2003 korkean tason neuvoa antavan ryhmän, jonka nimeksi tuli LeaderSHIP 2015. Ryhmän tehtävänä oli laatia suosituksia, joiden avulla laivanrakennus- ja korjausteollisuuden kilpailukykyä voitaisiin parantaa. Tässä tiedonannossa komissio esittelee nämä suositukset, jotka on jaettu kahdeksaan laivanrakennuksen kilpailukyvyn kannalta keskeiseen alaan.

Tasavertaisten toimintaedellytysten luominen maailman laivanrakennusalalle

Euroopan laivanrakennusteollisuus kärsii ennen kaikkea joidenkin maiden epäreilusta kilpailusta. Se ilmenee kustannuksia alhaisempina hintoina ja vahingollisina tukikäytäntöinä. Komissio hyväksyy seuraavat LeaderSHIP 2015 -ryhmän suositukset:

 • Jatketaan Euroopan unionin nykyisen kauppapolitiikan soveltamista (EN).
 • Pannaan täytäntöön laivanrakennusalaan sovellettavat Maailman kauppajärjestön (WTO (EN) (ES) (FR)) säännöt.
 • Laaditaan Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) (EN) (FR) kanssa uusi laivanrakennusta koskeva sopimus ja sovelletaan nykyisiä sääntöjä.

Tutkimus, kehitystyö ja innovaatio

Jotta jäsenvaltiot voisivat osoittaa laivanrakennusalan tutkimustoimintaan asianmukaista tukea, komissio on hyväksynyt laivanrakennusalan innovaatiotukia koskevat säännöt.

Rahoitus

Laivanrakennusala tarvitsee jatkuvaa rahoitusta sekä aluksen rakennusvaiheessa (ennen luovutusta) että sen toimintavaiheessa (luovutuksen jälkeen). Monet pankit ovat kuitenkin vähentäneet kiinnostustaan laivanrakennukseen. Komissio ehdottaakin, että Euroopan investointipankki (DE) (EN) (FR) tukisi luovutusta edeltävää ja sen jälkeistä vaihetta.

Ulkomaisiin valuuttamarkkinoihin liittyvien riskien vuoksi komissio ehdottaa, että perustettaisiin Euroopan laajuinen riskienhallintaa koskeva takausjärjestelmä.

Turvallisuus ja ympäristö

Meriturvallisuuden ja meriympäristön suojelun osalta komissio antaa tukensa LeaderSHIP 2015 -ryhmän kaikille suosituksille:

 • EU:n lainsäädäntö on pantava täytäntöön ja "vietävä" kansainväliselle tasolle.
 • On tuettava avoimempia, yhtenäisempiä, tehokkaampia ja riippumattomampia tarkastuksia.
 • On kehitettävä maailmanlaajuisesti sovellettava telakoiden laadunarviointijärjestelmä, joka kattaa uusien alusten rakentamisen ja korjaamisen.
 • On vahvistettava laivankorjauskapasiteettia.
 • On perustettava asiantuntijakomitea antamaan teknistä apua komissiolle ja Euroopan meriturvallisuusvirastolle.
 • On tarpeen hyödyntää lähimerenkulun tarjoamia mahdollisuuksia.

Eurooppalainen lähestymistapa laivanrakennustarpeisiin

Merivoimien laivanrakennuksen tarpeet poikkeavat kaupallisen laivanrakennuksen tarpeista. Komissio kannattaa puolustustarvikkeiden yhteismarkkinoiden luomista. Se hyväksyy myös seuraavat suositukset:

 • On vahvistettava erityisesti jäsenvaltioiden telakoiden välistä yhteistyötä. Yhdennettyjen eurooppalaisten toimijoiden luominen lisää kilpailukykyä.
 • Jäsenvaltioiden on yhdenmukaistettava vientisäännöt. Yhtenäistämisen avulla voidaan torjua kilpailun vääristymät ja kasvattaa teollista yhteistyötä.

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu

Laivanrakennusalan suojaamiseksi piratismilta ja teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomuksilta komissio kannattaa seuraavia aloitteita:

 • Nykyisiä teollis- ja tekijänoikeuksien suojauskeinoja (tekijänoikeus, rekisteröidyt mallit, tavaramerkit, patentit sekä salassapitosopimukset ja erityiset yhteistyösopimukset) on hyödynnettävä täysimääräisesti.
 • On koottava osaamistietokanta, johon sisältyy tietoja alan huippuosaamisesta, voimassaolevista patenteista, tiettyjen tuotteiden ja ratkaisujen kilpailutilanteesta sekä keskeisistä osaamisen haltijoista.
 • Kansainvälisiä patenttisääntöjä on tarkasteltava ja mahdollisesti tiukennettava.

Opetus ja koulutus

Ammattitaitoisen henkilöstön säilyttämiseksi ja nuorten houkuttelemiseksi alalle ovat seuraavat toimenpiteet suositeltavia:

 • On perustettava ja kehitettävä laivanrakennusalan johtajien erityiskoulutusohjelmia. Jotta voitaisiin sopeutua teollisuudenalan kehittymiseen kohti rakennetta, jossa on vain muutamia suuryrityksiä ja lukuisia alihankkijoita, tarvitaan uudenlaisia johtamistaitoja.
 • Uusiin osaamistarpeisiin on vastattava alakohtaisen työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun kautta. Komissio on jo perustanut työmarkkinaosapuolten välisestä vuoropuhelusta vastaavan alakohtaisen komitean.
 • On järjestettävä henkilöstön ja osaamisen vaihtoa kaikilla tasoilla teollisuustyöntekijöistä korkeakouluihin.
 • On järjestettävä tiedotuskampanja, jolla parannetaan alan kuvaa.
 • On perustettava alueellisia huippuosaamiskeskuksia, joilla voidaan edesauttaa suositusten toteutumista. Yritykset ja koulutuslaitokset voivat osallistua näiden huippuosaamiskeskusten toimintaan ja helpottaa näin opiskelijavaihtoa, tiedonsiirtoa, hyvien käytäntöjen levittämistä ja tutkintojen tunnustamista kaikkialla Euroopan unionissa.

Kestävän teollisuusrakenteen luominen

Alaan kohdistuu erityisiä vaatimuksia, jotka edellyttävät asianmukaisia vastauksia. Jäsenvaltioiden on tunnustettava Euroopan laivanrakennuksen ja -korjauksen merkittävä strateginen ulottuvuus. Niiden on kehitettävä alakohtainen lähestymistapa sen ehkäisemiseksi, ettei ala katoa tulevien vuosien aikana. Myös turvallisuuskysymysten kannalta on tärkeää säilyttää tietty kauppa- ja sota-alusten rakennuskapasiteetti.

Entistä kattavampi yhteistyö Euroopan meripuolustusresurssien ja laivanrakennuksen välillä voi myös osaltaan edistää alan kilpailukykyä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission 25. huhtikuuta 2007 julkaisema työasiakirja - Raportti LeaderSHIP 2015 -strategian edistymisestä - [KOM(2007) 220 - Ei julkaistu EUVL:ssä]. LeaderSHIP 2015 -strategia tuottaa tuloksia. Alaa ei pidetä enää tuettuna ja hiipuvana toimialana, vaan sen tunnustetaan olevan osa modernia ja tehokasta tuotantoteollisuutta, joka edistää kasvua ja tarjoaa työpaikkoja. Komissio aikoo jatkaa aloitetta ja vauhdittaa sitä useilla aloilla.

Viimeisin päivitys 07.02.2008

Top