Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n toimielinten välinen yhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n toimielinten välinen yhteistyö

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artikla

TÄMÄN PERUSSOPIMUKSEN ARTIKLAN TARKOITUS

 • Euroopan unionista (EU) tehdyn sopimuksen 13 artiklassa luetellaan EU:n toimielimet ja todetaan, että niiden on tehtävä ”keskenään vilpitöntä yhteistyötä”.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU:n eri toimielinten on pyrittävä
  • edistämään EU:n arvoja (ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan lukien),
  • ajamaan EU:n tavoitteita (joista tärkein on rauhan, EU:n arvojen ja sen kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen),
  • palvelemaan EU:n, sen kansalaisten ja EU-maiden etuja,
  • varmistamaan EU:n politiikkojen ja toimien johdonmukaisuus, tehokkuus ja jatkuvuus.
 • Toimielimet ovat
 • Kukin toimielin toimii perussopimuksissa saamansa toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen menettelyjen ja tavoitteiden mukaisesti, ja toimielimet tekevät keskenään yhteistyötä.
 • Parlamentti, neuvosto ja komissio tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, ja ne voivat tehdä toimielinten välisiä sopimuksia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 295 artiklan nojalla. Tällaisia sopimuksia voidaan tehdä muun muassa seuraavista aiheista:
 • EU:n toimielinten välisen yhteistyön tavoista määrätään myös esimerkiksi seuraavissa perussopimusten artikloissa:
  • SEUT-sopimuksen 284 artiklassa, jota sovelletaan neuvoston ja EKP:n välisiin suhteisiin. Tämän artiklan nojalla EKP:n puheenjohtaja on kutsuttava neuvoston kokouksiin, jos niiden esityslistalla on EKP:n tavoitteisiin ja tehtäviin liittyviä asioita. EKP:n vuosikertomus on toimitettava parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä Eurooppa-neuvostolle.
  • SEUT-sopimuksen 134 artiklassa, jonka mukaan EU-maat, komissio ja EKP tekevät yhteistyötä talous- ja rahoituskomiteassa.
 • Toimielinten toimintatavoista ja vuorovaikutuksesta määrätään kuitenkin myös
  • vuosien mittaan kehittyneissä käytännöissä,
  • kunkin toimielimen työjärjestyksessä ja
  • tapauskohtaisesti, kuten esimerkiksi EKP:n ja Euroopan parlamentin välisessä sopimuksessa, joka koskee EKP:n vastuuta ja avoimuutta EU:n pankkivalvonnassa. Tämän sopimuksen tekemisestä säädettiin erikseen luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyviä EKP:n tehtäviä koskevan asetuksen (EU) N:o 1024/2013 20 artiklan 8 kohdassa.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 22)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 175)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 134 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 105–106)

Viimeisin päivitys: 08.08.2016

Top