Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n toimeenpanovirastot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n toimeenpanovirastot

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 58/2003 – EU:n toimeenpanovirastot

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella määrätään EU:n ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta. Sillä vahvistetaan eräät olennaiset

rakennetta,

tehtäviä,

toimintaa,

budjettijärjestelmää,

henkilöstöä

tarkastuksia ja

vastuuta koskevat seikat.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan komissio on siirtänyt vastuun joidenkin EU:n ohjelmien täytäntöönpanosta kolmansille osapuolille, jotka tunnetaan ”toimeenpanovirastoina” . Toimeenpanovirastoja on kuusi:

Toimeenpanoviraston perustaminen

Komissio päättää toimeenpanoviraston perustamisesta, sen olemassaoloajan pidentämisestä tai viraston lakkauttamisesta kustannusvaikuttavuustutkimuksen perusteella. Kustannusvaikuttavuustutkimuksessa huomioidaan lukuisia tekijöitä, mukaan lukien seuraavat:

ulkoistamiseen soveltuvien tehtävien määritteleminen

kustannusten ja hyötyjen arviointi, henkilöstövaikutus mukaan luettuna

täytäntöönpanon tehokkuus ja joustavuus

käytettyjen menetelmien yksinkertaistaminen

toimien sijoittuminen lähelle lopullisia edunsaajaryhmiä.

Jos komissio katsoo, että virasto ei ole enää tarpeen tai toteaa, ettei sen olemassaolo ole enää moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukainen, se voi päättää lakkauttaa viraston.

Tehtävät

Toimeenpanovirastoilla voi olla seuraavat vastuut:

hankkeiden kaikkien vaiheiden hallinnointi

talousarvojen toteuttamistoimien vahvistaminen sekä sopimusten tekeminen ja avustuksiin liittyvien toimien toteuttaminen

kaikkien ohjelmien toimeenpanoon tarvittavien tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen komissiolle.

Ne eivät saa suorittaa tehtäviä, joihin voi liittyä poliittisia valintoja.

Komissio määrittelee virallisessa valtuutuksessa ne edellytykset, perusteet, parametrit ja yksityiskohtaiset säännöt, joita toimeenpanoviraston on noudatettava.

Rakenne

Toimeenpanovirastoja johtaa johtokunta ja johtaja.

Johtokunta muodostuu viidestä, komission kahdeksi vuodeksi nimeämästä jäsenestä (toimikausi on uusittavissa). Se laatii vuosittaisen työohjelman, vahvistaa toimintatalousarvion ja vuoden toimintakertomuksen sekä toteuttaa toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien torjumiseksi.

Viraston johtaja on EU-virkamies, jonka komissio nimittää neljäksi vuodeksi (uusittavissa).

Henkilöstö muodostuu toimielimistä väliaikaisesti siirretyistä EU-virkamiehistä sekä toimeenpanoviraston sopimuksin palvelukseen ottamista toimihenkilöistä.

Valvonta

Toimeenpanovirastoja valvovat:

komissio, etenkin sen sisäinen tarkastaja

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Komissio laatii kolmen vuoden välein ulkopuolisen arviointikertomuksen, joka esitetään toimeenpanoviraston johtokunnalle, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

TAUSTAA

EU:n virastot ja erilliselimet

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 58/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta (EUVL L 11, 16.1.2003, s. 1–8)

Viimeisin päivitys: 25.11.2015

Top