Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä

Selkeä vuoropuhelu ja keskustelu ovat terveen eurooppalaisen demokratian kulmakiviä. Komissio ei pysty hoitamaan tehtävää yksin: viestintään Euroopan kansalaisten kanssa tarvitaan muiden toimielinten sekä jäsenvaltioiden apua.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 3. lokakuuta 2007, Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä [KOM(2007) 568 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio haluaa lähentää Euroopan unionia ja sen kansalaisia, ja ehdottaa tässä tiedonannossa useita toimia, joiden avulla Euroopan kansalaisia voidaan informoida ja kuunnella entistä paremmin. Toimien pohjana on helmikuussa 2006 julkaistu Valkoinen kirja eurooppalaisesta viestintäpolitiikasta, josta on saatu runsaasti palautetta.

Yhtenäinen ja johdonmukainen viestintä

Komission viestintätoiminta ja tiedotuspalvelut ovat erittäin monipuolisia. Lisäksi komissio käyttää useita viestintäkanavia kuten audiovisuaalisia viestimiä, internetiä, lehdistöä, julkaisuja, tapahtumia ja tiedotustoimipisteitä. Viestintätoimet on yhtenäistettävä ja niitä on käytettävä johdonmukaisesti. Kaikkien osapuolten on tiedotettava johdonmukaisesti EU:n toiminnasta: tiedotusosaston, komission henkilöstön, jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien komission lähetystöjen.

Kansalaisten osallistumisen lisääminen

Jotta kansalaiset saataisiin mukaan Euroopan unionia koskevaan keskusteluun, on toimittava ensisijaisesti paikallistasolla. Komissio on toteuttanut useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on

  • sijoittaa lisää viestinnästä vastaavaa henkilöstöä komission edustustoihin jäsenvaltioissa sekä aluetoimistoihin. Edustustojen tehtävänä on edistää EU-aiheista keskustelua kansallisella tasolla. Lisäksi ne järjestävät komissaarien vierailuja ja tarjoavat informaatiota lehdistölle. Edustustot voivat myös esitellä yhteisön aloitteita suurelle yleisölle niiden hyväksymispäivänä.
  • uudistaa kokonaisuudessaan Europe Direct -verkko kaikissa 27 jäsenvaltiossa ja parantaa sen maantieteellistä kattavuutta.
  • koordinoida Euroopan laajuisten tiedotus- ja neuvontaverkostojen kokonaisuutta, joka on hyvin runsaslukuinen ja monipuolinen. Siihen kuuluvat muun muassa Eures, SOLVIT, euroneuvontakeskukset (EN) ja innovaatiokeskukset (EN).
  • ottaa yleisesti käyttöön eurooppalaisia julkisia tiloja. Näiden eurooppalaisten julkisten tilojen on tarkoitus olla kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, poliittisten toimijoiden ja tiedotusvälineiden kohtaamispaikkoja, joissa järjestetään näyttelyitä, filmiesityksiä, kokouksia, vierailuja, keskusteluja, keskustelufoorumeja ja luentotilaisuuksia.

Komissio edistää aktiivista Euroopan kansalaisuutta. Se haluaa auttaa jäsenvaltioita jakamaan kouluissa tietoa Euroopan unionista monin toimenpitein, joita ovat muun muassa

  • parhaiden käytäntöjen vaihtaminen aktiivista kansalaisuutta edistävissä valistus- ja koulutustoimissa,
  • EU-aiheisten tietopakettien laatiminen koulujen ja opettajien käyttöön,
  • virkamiesten vierailut tapaamaan koululaisia ja opiskelijoita,
  • yleisön vierailut komission edustustoihin ja Europe Direct -tiedotustoimipisteisiin ja
  • eurooppalaiset elinikäisen oppimisen ohjelmat.

Kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia parannetaan nimeämällä erityinen yhteyspiste kuhunkin komission yksikköön.

Eurooppalaisen julkisuuden kehittäminen

Jotta saataisiin aikaan kansallisten rajojen yli ulottuva keskustelu, on vedettävä poliittiset toimijat mukaan tähän prosessiin. Kansallisilla ja Euroopan tason poliittisilla puolueilla sekä vaaleissa valituilla edustajilla on erityisen hyvät mahdollisuudet keskustelun aloittamiseen. Komissio luo parhaillaan kokeiluluonteisia tietoverkkoja eli internet-keskustelufoorumeja, joihin osallistuu Euroopan parlamentin jäseniä, kansallisten parlamenttien jäseniä, toimittajia ja mielipidejohtajia.

Myös media- ja tietopalvelujen osallistumista prosessiin on lisättävä. Komissio haluaa edistää EU-aiheiden entistä laajempaa käsittelyä nykyisillä audiovisuaalisilla kanavilla ja tukea lähetystoiminnan harjoittajien verkostoitumista. Komissio ehdottaa, että EU:n Europe by Satellite-tv-uutispalvelun (EN) (FR) kapasiteetti kaksinkertaistetaan. Se haluaa tehdä internetissä olevasta Europa -sivustosta entistä interaktiivisemman, selkeämmän ja helppokäyttöisemmän.

Komissio auttaa kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisjärjestöjä sekä yksityistä ja julkista sektoria kehittämään internet-sivustoja, joilla voidaan käsitellä EU:ta koskevia asioita.

Eurooppalaisen julkisuuden kehittämisen edellytyksenä on yleisen mielipiteen selvittäminen. Tätä varten komissio haluaa parantaa Eurobarometriä (EN) (FR) käyttämällä entistä enemmän innovatiivisia kvalitatiivisia tutkimusvälineitä ja kohdennettuja yleisen mielipiteen tutkimusmenetelmiä. Myös Europe Direct -tietopalvelun kautta voidaan vastata keskeisiin kansalaisten esittämiin kysymyksiin. Kuulemisten avulla saadaan selville eurooppalaisten yleinen mielipide tärkeimmistä säädösehdotuksista. Komission edustustot on tarkoitus ottaa mukaan menettelyihin, joilla edistetään osallistumista näihin kuulemisiin.

Kumppanuuteen perustuvan toimintatavan tehostaminen

Viestinnän ei pidä olla pelkästään Brysselin vastuulla. Siksi komissio haluaa tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Se ehdottaa tätä varten, että solmittaisiin lisää hallinnointikumppanuuksia halukkaiden jäsenvaltioiden kanssa. Nämä hallinnointikumppanuudet perustuvat yhteisiin viestintäsuunnitelmiin. Tällaisen yhteistyön avulla voidaan mukauttaa viestintä paikallisiin olosuhteisiin ja kytkeä se kansalliseen asialistaan.

Komissio haluaa myös tehdä tiiviimpää yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa. Se ehdottaa muun muassa toimielinten tiedotusyhteistyöryhmän aseman vahvistamista. Ryhmän tehtävänä on antaa EU:n viestintäpainopisteitä koskevia neuvoja ja sopia EU:n viestintästrategiasta.

Koska komissio ei pysty parantamaan viestintää yksin, se ehdottaa parlamentille ja neuvostolle toimielintenvälistä sopimusta viestinnästä. Sen tarkoituksena on sopia EU-viestinnän tärkeimmistä periaatteista, hyödyntää entistä paremmin kunkin toimielimen käyttämiä resursseja ja kannustaa jäsenvaltioita yhteistyöhön. Sen avulla varmistetaan sellaisen yhteisen vuotuisen toimintasuunnitelman laadinta, jossa määritetään EY:n viestintäpainopisteet. Viestejä ei ole tarkoitus yhdenmukaistaa, vaan tavoitteena on koordinoida eri elinten viestintää yhteisistä aiheista.

Viimeisin päivitys 30.10.2007

Top