Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen

Valmistautuakseen tuontikiintiöiden poistamiseen 1. tammikuuta 2005 Euroopan komissio perusti korkean tason työryhmän, jonka tehtävänä on ehdottaa suosituksia Euroopan tekstiili- ja vaatetusalan kilpailukyvyn parantamiseksi. Tässä tiedonannossa komissio tarkastelee useita korkean tason työryhmän ehdottamia konkreettisia toimia ja esittää tarvittavat päätelmät.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 13. lokakuuta 2004 - Tekstiili- ja vaatetusalan vuoden 2005 jälkeen - Tekstiili- ja vaatetusalaa käsittelevän korkean tason työryhmän suositukset [KOM(2004) 668 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Maailman kauppajärjestön WTO:n sopimus tekstiili- ja vaatetustuotteista ja kaikki siihen perustuvat tekstiili- ja vaatetustuonnin rajoitukset kumottiin 1. tammikuuta 2005. Tähän valmistautuakseen komissio perusti vuoden 2004 alussa tekstiili- ja vaatetusalaa käsittelevän korkean tason työryhmän. Työryhmän jäseninä oli Euroopan komission ja parlamentin, eräiden jäsenvaltioiden, teollisuuden, vähittäismyyjien ja maahantuojien, eurooppalaisten kaupan alan järjestöjen, ammattijärjestöjen ja paikallisten tekstiili- ja vaatetusalan järjestöjen edustajia, ja sen tehtävänä oli ehdottaa suosituksia alan kilpailukyvyn parantamiseksi ja alan valmistelemiseksi tuleviin haasteisiin.

Tekstiili- ja vaatetusalan taloudellinen tilanne on ollut vaikea. Sen tuotanto ja työllisyys vähentyi huomattavasti vuosina 2000-2003. Euroopan unionin (EU) osuus sen tärkeimmillä vientimarkkinoilla pieneni. Yhdysvaltain dollarin ja euron vaihtokurssi on heikentänyt tuotteidemme kilpailukykyä. Myös Euro-Välimeri-vapaakauppa-alueen kehitys ja valmistautuminen kiintiöiden poistamiseen ovat johtaneet tuotannon siirtämiseen muualle.

Korkean tason työryhmä esitteli ensimmäiset suosituksensa (EN) 30. kesäkuuta 2004. Edellä mainitussa komission tiedonannossa tarkastellaan näitä suosituksia viidellä eri osa-alalla.

Tutkimus ja innovaatiot

Tutkimuksen ja kehityksen alalla komissio on hyväksynyt useita korkean tason työryhmän ehdottamia aloitteita, kuten tekstiili- ja vaatetusalan eurooppalaisen teknologian yhteistyöelimen perustamisen. Se on niin ikään kehottanut toimialaa osallistumaan asiaa koskeviin yhteisön ohjelmiin, esimerkiksi seitsemänteen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaan sekä kilpailun ja innovoinnin puiteohjelmaan. Tekstiiliala voi niin ikään parantaa toimitusketjunsa hallintaa aloitteilla, joiden tarkoituksena on kehittää tietoyhteiskunnan tekniikoita.

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä työllisyys

Komissio korostaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkityksen alan uudistusten onnistumiseksi. Korkean tason työryhmän tavoin se toteaa, että tekstiiliala tarvitsee Euroopan laajuista elinikäisen oppimisen strategiaa ja että koulutustarjonta ja -kysyntä on sovitettava entistä paremmin toisiinsa. Se kiinnittää huomiota myös EU:n ohjelmiin, jotka tarjoavat asiaan liittyviä rahoitusmahdollisuuksia, esimerkkeinä Leonardo da Vinci -ohjelma ja Euroopan sosiaalirahaston tietyt toimet.

Muut kilpailukykyyn liittyvät näkökohdat

Komissio arvioi useita kilpailukykyyn liittyviä näkökohtia:

  • REACH (DE) (EN) (FR): tekstiili- ja vaatetusteollisuus on merkittävä kemikaalien käyttäjä. Siksi komissio on päättänyt selvittää kemikaalipolitiikan vaikutuksia tähän alaan.
  • Teollis- ja tekijänoikeudet: Komission tavoitteena on parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua EU:n ulkopuolisissa maissa, lisätä oikeudenhaltijoiden tietoisuutta väärentämisestä ja torjua väärentämistä ja piraattituotteita. Tätä varten se valmistautuu perustamaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan Internet-sivuston ja järjestämään verkostoitumista edistäviä seminaareja ja kokouksia.
  • Rahoituksen saatavuus: pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on suuria vaikeuksia saada rahoitusta. Siksi pk-yritysten rahoituksen kohentamiseksi on otettu käyttöön lukuisia yhteisön rahoitusvälineitä, kuten rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma.

Alueelliset näkökohdat

Aluepolitiikan alalla komissio ei suosittele alakohtaista lähestymistapaa. Siitä huolimatta on ennakoitava alan kehitystä ja saatava toimintaan asianmukaiset ohjelmat sosiaalis-taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi alueilla, joilla tekstiili- ja vaatetusteollisuutta on runsaasti. Jäsenvaltioiden on lisäksi varattava 1 prosentti rakennerahastojen vuotuisesta rahoitusosuudesta lähentymistavoitteeseen ja 3 prosenttia alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan tavoitteen rahoitusosuudesta kattamaan odottamattomat paikalliset tai alakohtaiset kriisit, jotka liittyvät taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen rakennemuutokseen tai kaupan avaamisen seurauksiin.

Kauppapolitiikkaan liittyvät näkökohdat

Kauppapolitiikan alalla komissio tarkastelee neljää Euroopan tekstiili- ja vaatetusalan yritysten kilpailukyvyn kannalta ratkaisevan tärkeää seikkaa:

  • Euro-Välimeri-vapaakauppa-alueen toteuttaminen: Euro-Välimeri-vapaakauppa-alan toteutuminen on elintärkeää tekstiili- ja vaatetusalalle, koska ala voi sen ansiosta säilyttää koko tuotantoketjun lähellä Euroopan markkinoita ja hyötyä näin kustannuksiin, laatuun ja läheiseen sijaintiin liittyvistä eduista. Komissio keskittyykin vapaakauppasopimusten tekemiseen kyseisten maiden kanssa.
  • Markkinoille pääsy: Komissio jatkaa markkinoiden avaamista edistämällä tasapuolisia toimintaedellytyksiä erityisesti Dohan kehitysohjelmaa koskevissa neuvotteluissa. Komissio aikoo edelleen kehottaa Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseniä alentamaan tullejaan mahdollisimman alhaiselle tasolle ja poistamaan muutkin kuin tulleista johtuvat esteet.
  • Kiinasta suuntautuva tuonti: Komissio on ehdottanut, että tuontia Kiinasta seurataan tulli-ilmoitusten avulla. Se on käynnistänyt jo tiiviin vuoropuhelun asiasta vastaavien Kiinan viranomaisten kanssa.
  • Kaupan suojaamisvälineet: Komissio on laatinut suuntaviivoja erityisesti suojalausekkeiden soveltamiseksi ja ryhtynyt helpottamaan nykyisten kauppapoliittisten suojaamisvälineiden käyttöä.

Komissio tähdentää päätelmissään, että kaikkia näitä toimia on täydennettävä valtakunnallisen ja aluetason aloitteilla. Lisäksi komissio suosittaa, että korkean tason työryhmä jatkaa toimintaansa, jotta kiintiöiden poistamisen vaikutukset saadaan selville.

Myöhempi kehitys

Korkean tason työryhmä on kokoontunut säännöllisesti kiintiöiden poistamisen jälkeenkin. Se on muun muassa ilmaissut tukensa 10. kesäkuuta 2005 tehdylle Shanghain sopimukselle, jossa sovittiin kolmen vuoden siirtymäajasta. Sen kuluessa tiettyjen tekstiililuokkien Kiinasta tuonnin kasvua rajoitetaan. Kriisi, joka aiheutui kiinalaisten tekstiilien pysäyttämisestä EU:n satamiin niitä koskevien tuontikiintiöiden ylityttyä, sai EU:n ja Kiinan allekirjoittamaan 5. syyskuuta 2005 sopimuksen, jonka tarkoituksena on vapauttaa Kiinasta tuodut tekstiilituotteet.

Korkean tason työryhmä antoi 18. syyskuuta 2006 seurantakertomuksen "Euroopan tekstiili- ja vaatetusala kiintiöttömässä toimintaympäristössä" (EN). Siinä todetaan, että erittäin halpojen tuotteiden tuonti Aasiasta ei ole kasvanut pelättyihin mittoihin ja että EU voi säilyttää teknisen etuasemansa ainakin vuoteen 2020. Alalla tarvitaan silti perustavaa rakenneuudistusta. Korkean tason työryhmä kehotti yrityksiä lisäämään yhteistyötään, perustamaan laajamittaisia konserneja ja keskittämään voimavaransa innovointiin ja kehitykseen.

Vaikka tekstiili- ja vaatetusalaa käsittelevän korkean tason työryhmän toiminta päättyi virallisesti syyskuussa 2006, sen jäsenet ovat korostaneet alan kehityksen seurannan merkitystä jatkossakin ja suosittaneet tilannekatsauksen laatimista vuonna 2007 suositeltujen toimien toteuttamisen edistymisestä.

See also

Lisätietoa tekstiilialaa koskevasta EU:n teollisuuspolitiikasta saa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivuston sivulta "Tekstiili ja vaatetus".

Viimeisin päivitys 26.09.2007

Top