Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omistajanvaihdos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Omistajanvaihdos

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM (2006) 117 lopull.) - Omistajanvaihdos - Jatkuvuutta uudella alulla

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Siina korostetaan, että onnistunut omistajanvaihdos tarjoaa huomattavia kasvumahdollisuuksia ja työpaikkoja. Siksi on tärkeää, ettei yrityksen toiminta lopu omistajanvaihdosta hankaloittavien oikeudellisten ja verotuksellisten esteiden vuoksi.
 • Tämä Euroopan komission tiedonanto sisältää suosituksia Euroopan unionin (EU) maille yritysten omistajanvaihdoksille suotuisten olosuhteiden aikaansaamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kun yrityksen johtaja lähtee eläkkeelle, hänen yrityksensä joutuu liian monissa tapauksissa lopettamaan toimintansa. Oikeudellisten, verotuksellisten ja psykologisten vaikeuksien vuoksi monien muuten terveiden yritysten omistajanvaihdokset epäonnistuvat. Jatkajaa ei ole helppo löytää, ja yritykset siirtyvätkin nykyisin useammin perheen ulkopuolelle kuin perheen sisällä. Lisäksi enemmistö eurooppalaista työskentelee mieluummin palkattuina työntekijöinä, ja yrittäjät ovat kiinnostuneempia yrityksen perustamisesta kuin sellaisen jatkamisesta.
 • Olemassa olevan yrityksen toiminnan jatkaminen voi silti tarjota monia etuja (valmis tuotantorakenne, asiakasverkosto, osaaminen, yrityksen tunnettuus jne.). Onnistunut omistajanvaihdos hyödyttää taloutta ja vaikuttaa siten keskeisenä tekijänä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden edistämiseen. Toiminnassa olevissa yrityksissä on keskimäärin viisi työpaikkaa, vastikään perustetuissa vain kaksi.
 • Yritysten omistajanvaihdokset tulevat yleistymään huomattavasti lähivuosikymmenellä. Kolmannes Euroopan unionin yrittäjistä jää eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kyseessä on arviolta 690 000 pk-yritystä ja 2,8 miljoonaa työpaikkaa vuosittain. Siksi on tärkeää saada aikaan omistajanvaihdoksille suotuiset olosuhteet.
 • Komissio ehdottaa jäsenvaltiolle monia parannuksia, kuten
 • 1.

  Poliittisen huomion kiinnittäminen entistä voimakkaammin yritysten siirtoihin

EU-maiden olisi edistettävä järjestelmällisesti yrityksen siirtoa vaihtoehtona yrityksen perustamiselle. Jäsenvaltioiden olisi aina mietittävä, eikö yrityksen perustamista tukeva toimenpide voisi koskea myös yritysten siirtoja.

 • 2.

  Tiedottaminen

 • Tiedottaminen on nykyisellään riittämätöntä. Vain puolet EU-maista on järjestänyt asiaa koskevaa tiedotusta. Eläkkeelle lähtevien yritysjohtajien tavoin myös mahdollisiin uusiin yrittäjiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, koska olemassa olevan yrityksen jatkaminen on usein yrityksen perustamista parempi vaihtoehto. Komissio suositteleekin lisäämään tiedotusta yritysjohtajille esimerkiksi kauppakamarien ja muiden toimijoiden, kuten veroneuvojien, kirjanpitäjien tai pankkien, välityksellä, jotta omistajanvaihdoksia ryhdyttäisiin valmistelemaan riittävän ajoissa.
 • Komissio pyytää EU-maita tukemaan neuvontapalveluja yritysjohtajien auttamiseksi omistajanvaihdoksen aikana.
 • Lisäksi EU-maiden olisi harkittava yritysjohtajille tiedottaessaan suoria yhteydenottoja esimerkiksi kirjeitse tietyn iän saavuttaneisiin yritysten omistajiin.
 • 3.

  Yritysten yhtiömuodon muutosten helpottaminen

Perimyssopimukset, kumppanuussopimukset, osakeyhtiöiden perustaminen tai rakennemuutokset ovat oikeudellisia välineitä, joilla yrityksen loppuminen voidaan estää. Esimerkiksi varsin monissa maissa kielletty perimyssopimus, kumppanuussopimus tai osakeyhtiön perustaminen varmistaa yrityksen jatkuvuuden omistajan tai yhtiökumppanin kuoleman varalta. Yrityksen oikeudellisen rakenteen muuttaminen ennen yrityksen siirtoa uudelle omistajalle antaa mahdollisuuden välttää lakkautus yhtiömuodon muuttuessa.

 • 4.

  Luovutusten rahoituksen parantaminen

 • Taloudellinen toimintaympäristö suosii harvoin yritysten siirtoja. Yrityksen siirto on ongelmallista monista syistä:
  • Siihen tarvitaan enemmän pääomaa kuin yrityksen perustamiseen, eivätkä yritysten perustamista helpottamaan suunnitellut taloudelliset järjestelyt aina riitä siirron rahoittamiseen.
  • Pankit arvioivat erityisesti pienten yritysten siirtojen kustannukset ja riskit liian suuriksi.
  • Lisäksi joskus on vaikea löytää ajoissa sopiva rahoitusratkaisu, joka on useimmiten pääoma- ja lainarahoituksen yhdistelmä.
 • Komissio suosittelee siis, että EU-maat järjestävät riittävät taloudelliset edellytykset, kuten käynnistysvaiheeseen tarkoitetut rahoitukset, lainat ja takaukset. Pk-yritysten oman pääoman takausten olisi katettava siemenpääomaa ja/tai käynnistysvaiheen pääomaa myöntävien paikallisten tai alueellisten rahastojen sijoitukset sekä välirahoitus (oman pääoman ja lainapääoman yhdistelmät).
 • 5.

  Yritysten siirtojen edistäminen verotuksellisesti

Vaikka perheensisäisiä siirtoja on helpotettu monissa maissa, ulkopuolisille tehtävien siirtoja on rohkaistava edelleen järjestämällä vapautuksia yrityksen myyntivoittoon kohdistuvasta tuloverosta, erityisiä veronalennuksia tuloista, jotka sijoitetaan toiseen yritykseen, tai verovapautuksia työntekijöiden sijoittaessa varoja omiin yrityksiinsä.

 • 6.

  Avointen markkinoiden luominen yritysten siirroille

Perustamalla puolueettomia palveluja helpottamaan mahdollisten ostajien ja myyjien kohtaamista olisi luotava yritysten siirroille avoimet markkinat. Eräissä maissa kauppakamarit kantavat tämän vastuun.

Jotta kaikki suositukset voidaan panna täytäntöön, on luotava tueksi infrastruktuuri, jonka avulla tavoitetaan sadattuhannet yritykset, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen lähivuosina. Toteutuksen mahdollistava infrastruktuurissa hyödynnetään EU-maita, niiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia hallintoviranomaisia sekä liike-elämää tukevia järjestöjä. Siihen sisältyy muun muassa tietojen jakamista tukemisesta huolehtiville toimijoille, kouluttajien kouluttamista ja opetusmateriaalin kehittämistä.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - Kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin ohjelman täytäntöönpano - Omistajanvaihdos: jatkuvuutta uudella alulla (KOM(2006) 117 lopullinen, 14.3.2006)

Viimeisin päivitys: 01.12.2016

Top