Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lainsäädännön parantamista koskeva toimintasuunnitelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Lainsäädännön parantamista koskeva toimintasuunnitelma

Lainsäädännön yksinkertaistaminen edellyttää Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden vahvaa poliittista sitoutumista koko lainsäädäntömenettelyn osalta. Tässä tiedonannossa ehdotetaan useita toimia, joiden avulla voidaan luoda uusi lainsäädäntökulttuuri, joka perustuu lainsäädännön parantamista koskevaan periaatteeseen.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto, annettu 5. kesäkuuta 2002, lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma [KOM(2002) 278 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tiedonannon tavoitteena on lainsäädännön parantaminen. Komissio on todennut kuulemisen jälkeen, että lainsäädäntöä on parannettava koko lainsäädäntömenettelyn osalta eli komission ehdotuksen valmistelusta jäsenvaltioiden täytäntöönpanotoimiin. Toimintasuunnitelmassa selvitetään kunkin tahon tehtäviä lainsäädäntömenettelyn aikana. Toimintasuunnitelmalla pyritään siihen, että kaikki toimielimet ja jäsenvaltiot edistävät lainsäädännön parantamista.

Komission toimet

Komission on tarkoitus parantaa säädösehdotusten laatua esimerkiksi seuraavilla toimilla:

 • kuulemista koskevien vähimmäisvaatimusten määritteleminen vuoden 2002 loppuun mennessä: komissio harkitsee sisällyttävänsä vaatimuksiin esimerkiksi kuuden viikon määräajan kuulemisille ja ottavansa käyttöön yhden keskitetyn palvelupisteen, jossa on saatavilla luettelo kaikista käynnissä olevista kuulemismenettelyistä;
 • tärkeimpien lainsäädäntö- ja toimintaehdotusten vaikutusten analysoinnin kehittäminen: vaikutusten analysointien avulla voidaan määritellä tarve lainsäädäntötoimiin yhteisön tasolla tai niistä pidättäytymiseen. Niiden avulla on helpompi valita sopivimmat lainsäädännölliset tai muut välineet;
 • lainsäädäntöehdotusten perusteluosan vahvistaminen viiden tekijän perusteella: komissio esittää kunkin säädösehdotuksen osalta järjestetyt kuulemiset ja niiden tulokset, vaikutustenarvioinnit, välineen valintaperusteet sekä ehdotuksen budjettivaikutukset;
 • uudelleentarkastelua tai tarkistusta koskevan lausekkeen sisällyttämisellä komission säädösehdotuksiin voidaan päivittää lainsäädäntöä ja säilyttää toimijoiden oikeusvarmuus. Uudelleentarkastelua koskevat lausekkeet ovat erityisen hyödyllisiä niillä aloilla, joihin vaikuttaa nopea teknologinen kehitys.

Komissio seuraa yhä enemmän lainsäädännön hyväksymistä ja soveltamista seuraavilla toimilla:

 • se kannustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa pääsemään sopimukseen entistä nopeammin;
 • se vaatii neuvostoa tekemään määräenemmistöpäätöksiä aina kun se on mahdollista menettelyn nopeuttamiseksi;
 • se turvautuu yleisemmin ehdotustensa peruuttamiseen esimerkiksi silloin, jos neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät ole useaan vuoteen keskustelleet jostakin ehdotuksesta. Komissio peruuttaa ehdotuksensa myös silloin, jos Euroopan parlamentin ja/tai neuvoston esittämät muutokset laimentavat suhteettomasti ehdotuksen vaikutuksia. Komissio korostaa, että ehdotusten peruuttamiseen turvautumisessa otetaan huomioon neuvottelumenettely ja toimielinten löytämät poliittiset kompromissit;
 • se jatkaa rikkomusten seurantaa. Komissio laatii kriteerit, joiden avulla määritellään yhteisön lainsäädännön mahdollisten rikkomusten tutkintaa koskevat prioriteetit, esimerkiksi direktiivien täytäntöönpanon laatu tai vakavat vaikutukset yhteisön edun kannalta. Lisäksi komissio tehostaa täytäntöönpanon valvontaa.

Lisäksi komissio varmistaa toimintasuunnitelman yleisen koordinoinnin ja täytäntöönpanon perustamalla säädöskäytännön parantamista käsittelevän sisäisen verkon. Pääosastot osallistuvat verkkoon, jota koordinoi pääsihteeristö. Verkolla on seuraavat tehtävät:

 • se seuraa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista;
 • se koordinoi lainsäädännön laatua koskevien vuosiarviointien ja kansallisten raporttien valmistelua;
 • se varmistaa komission kannan johdonmukaisuuden toimielinten välisessä verkossa ja suhteissa jäsenvaltioihin.

Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotetut toimet

Komissio kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa osallistumaan lainsäädännön laadun parantamista koskevaan aloitteeseen esimerkiksi laatimalla toimielinten välinen sopimus vuoden 2002 loppuun mennessä. Ensimmäiseksi komissio ehdottaa toimielimille lainsäädäntövälineiden sopivaa käyttöä. Tämä aloite voidaan toteuttaa erityisesti seuraavilla toimilla:

 • paluu takaisin perustamissopimukseen kirjattuihin direktiivin alkuperäisiin määritelmiin: asetusta käytetään vain silloin, kun toimi vaatii yhtenäistä soveltamista kaikissa jäsenvaltioissa. Direktiivi olisi mahdollisimman suurelta osin luonteeltaan yleinen;
 • lainsäädännölle vaihtoehtoisten keinojen käyttö, esimerkiksi itsesääntely, alakohtaiset vapaaehtoiset sopimukset tai avoin koordinointimenetelmä. Komissio ehdottaa lainsäätäjälle, että myötäsääntelyä käytettäisiin yleisemmin. Myötäsääntelyllä osapuolet voivat määritellä täytäntöönpanotoimet lainsäätäjän asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lainsäätäjä voi ilmoittaa, pitääkö se välineeseen turvautumista sopivana;
 • komissio pyrkii olemaan raskauttamatta lainsäädäntöehdotuksiaan.

Euroopan parlamenttia ja neuvostoa pyydetään osallistumaan komission kanssa sen hankkeeseen yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja vähentämiseksi. Tältä osin olisi laadittava toimielinten välinen lainsäädännön yksinkertaistamisohjelma. Komissio ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle sellaisten rakenteiden perustamista, joille annetaan tehtäväksi erityisesti lainsäädännön yksinkertaistaminen. Yksinkertaistamista koskevan toimielinten välisen sopimuksen tekeminen on toivottavaa. Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kehotetaan edistämään kodifiointiohjelmaa hyväksymällä kodifiointiehdotukset nopeutetussa menettelyssä.

Euroopan unionin toimielimet ovat vastuussa hyväksytyn lainsäädännön laadusta. Jotkin muutokset - joko monimutkaisuutensa tai liiallisen taikka liian vähäisen täsmällisyytensä vuoksi - voivat heikentää säädöksen laatua. Sellaisen määräajan käyttöönotolla, jonka kuluessa oikeudelliset asiantuntijat voivat tarkistaa säädöksen kieliasun, parannettaisiin säädöksen laatua ja johdonmukaisuutta ennen sen lopullista hyväksymistä. Komissio ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle näiden toimielinten ensimmäisessä käsittelyssä tekemien merkittävien muutosten vaikutusten arvioinnin toteuttamista.

Jäsenvaltioita koskevat toimet

Myös jäsenvaltioilla on vastuu sääntely-ympäristön yksinkertaistamisesta ja parantamisesta. Tältä osin komissio suosittelee jäsenvaltioille, että ne:

 • panevat täytäntöön uskollisesti ja säädetyissä määräajoissa yhteisön lainsäädännön kansallisessa lainsäädännössä;
 • mahdollistavat sen, että yhteisön säädösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta vastaavat kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat osallistua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lainsäädäntöprosessiin;
 • nimeävät tahon, joka vastaa yhteisön säädösten täytäntöönpanon ja soveltamisen koordinoinnista.

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot toteuttaisivat muun muassa seuraavat toimet:

 • täytäntöönpanotoimista ilmoittaminen sähköisesti vakiolomakkeella. On suotavaa, että jäsenvaltiot laativat samalla vastaavuustaulukot, jotta täytäntöönpanotoimia voidaan verrata alkuperäiseen yhteisön säädökseen;
 • säädösten täytäntöönpanon yhteydessä niihin sisällytettäviä mahdollisia lisäsäännöksiä koskevien kuulemisten ja vaikutustenarviointien toteuttaminen.

Yhteisen lainsäädäntökulttuurin kehittäminen unioniin

Tämän toimintasuunnitelman toteuttamiseksi lainsäädännön parantamista koskeva tavoite on sisällytettävä säädöksen antamiseen liittyviin eri vaiheisiin ehdotuksen valmistelusta lainsäätäjän hyväksymiseen ja sen jälkeen jäsenvaltioissa tapahtuvaan soveltamiseen asti. Yhteisen lainsäädäntökulttuurin kehittämisestä on etua myös kansalaisille. Tässä yhteydessä komissio ehdottaa seuraavia toimia:

 • lainsäädäntöverkon perustaminen kahdelle tasolle: ensinnäkin yhteisön toimielinten välille ja toiseksi toimielinten ja jäsenvaltioiden välille. Komissio ehdottaa yhteisön toimielimille pysyvän mekanismin, säädöskäytännön parantamista käsittelevän sisäisen verkon, perustamista tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Yhteisön ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamiseksi komissio perustaa täytäntöönpanosta ja soveltamisesta vastaavat tahot;
 • lainsäädännön laadun vuosittainen arviointi: komissio arvioi vuosittain toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja laatii kansalliset raportit yhdestä maaryhmästä kerrallaan;
 • kansalaisten mahdollisuuksia tutustua lainsäädäntöön on edistettävä esimerkiksi laajentamalla kansalaisten mahdollisuuksia käyttää EUR-Lex -tietokantaa, kehittämällä Internet-foorumeita ja aktivoimalla perinteisten yhteisön asioista tiedottavien yhteyspisteiden toimintaa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 6. kesäkuuta 2002, Eurooppalainen hallintotapa: Lainsäädännön parantaminen [KOM(2002) 275 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tällä tiedonannolla täydennetään lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskevaa toimintasuunnitelmaa. Tiedonannolla pyritään parantamaan EU:n täytäntöönpanon laatua muun muassa seuraavilla aloitteilla:

 • toimeenpanovastuun selkeyttäminen: komissio ehdottaa komiteamenettelyä koskevien säännösten selkeyttämistä erityisesti siten, että määritellään kunkin toimielimen tehtävät. Euroopan parlamentti olisi otettava mukaan komiteamenettelyyn erityisesti yhteispäätösmenettelyyn kuuluvien päätösten täytäntöönpanemiseksi;
 • edellytysten luominen yhteisön virastojen perustamiselle: komissio ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimielinten välisen sopimuksen tekemistä kyseisessä asiassa;
 • alue-, kaupunki- ja paikallisolosuhteiden huomioon ottaminen: alueelliset tai kunnalliset yhteisöt ja jäsenvaltiot voivat tehdä koesopimuksia komission kanssa kestävän kehityksen mukaisten yhteisön tavoitteiden toteuttamiseksi;
 • uuden lähestymistavan hyväksyminen lain soveltamisen valvontaan: komissio kiinnittää lisääntyvää huomiota kansallisten soveltamistoimenpiteiden viiveisiin.

Lisäksi tiedonannossa vahvistetaan yhteisömetodin merkitys Euroopan unionin perustana. Hallintouudistus, "toimintatapamme hallittu mullistus", edellyttää, että toimielimet konsolidoivat ja selventävät toimivaltansa jakoa.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Yhteisön säännöstön päivittäminen ja yksinkertaistaminen [KOM(2003) 71 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]

Tämä tiedonanto on osa lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskevan toimintasuunnitelman jatkotoimia. Yhteisön lainsäädäntöä ei ole Euroopan yhteisöjen perustamisesta lähtien koskaan tarkasteltu kattavasti. Komissio ehdottaa yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseksi toimintapuitteita, joissa määritellään seuraavat kuusi tavoitetta:

 • yhteisön säännöstön yksinkertaistaminen;
 • yhteisön lainsäädännön konsolidoinnin loppuun saattaminen ja tiukasti ajan tasalla pitäminen;
 • yhteisön säännöstön kodifiointi;
 • yhteisön säännöstön organisoinnin ja esitystavan tarkastelu;
 • avoimuuden ja tehokkaan valvonnan takaaminen poliittisella ja teknisellä tasolla;
 • toimivan täytäntöönpanostrategian laatiminen.

Viimeisin päivitys 28.02.2007

Top