Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen

Eurooppalaiset yritykset ja kansalaiset valittavat, että säännökset aiheuttavat byrokratiaa. Lainsäädäntö voi joskus aiheuttaa kustannuksia sekä toimia esteenä innovoinnille, tuottavuudelle ja kasvulle. Käsiteltävänä olevalla tiedonannolla pyritään korjaamaan nämä puutteet ja luomaan uusi eurooppalainen strategia sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 25. lokakuuta 2005 "yhteisön Lissabon-ohjelman toteuttaminen: strategia sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi" [KOM(2005) 535 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen on ensiarvoista Euroopan unionille, jotta Lissabonin strategia voidaan toteuttaa hyvin. Annetuilla säännöksillä ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen kulloistenkin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietyt säännökset ovatkin epäsuhteisia ja liian kalliita. Toiset ovat ristiriitaisia, epäselviä tai vanhentuneita. Eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten lainsäädännöllinen ja hallinnollinen taakka on niille suhteettoman raskas ja niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lainsäädännön on oltava yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Komissio korostaa, että yksinkertaistaminen ei ole sama asia kuin sääntelyn purkaminen, vaan sen avulla on tarkoitus auttaa kansalaisia ja talouden toimijoita suunnistamaan sääntely-ympäristössä.

Käsiteltävänä oleva tiedonanto seuraa maaliskuussa 2005 annettua tiedonantoa, jonka aiheena on kasvu ja työllisyys.

Uusi yksinkertaistamisstrategia Euroopan unionin tasolla

Komissio laati muokattavan yksinkertaistamisohjelman strategiansa toteuttamiseksi. Ohjelmassa täsmennetään, mitä yksittäisiä säädöksiä komissio aikoo yksinkertaistaa seuraavien kolmen vuoden kuluessa. Komissio ottaa huomioon Internet-konsultaation avulla saadut jäsenvaltioiden, yritysmaailman ja yleisön näkemykset. Yksinkertaistamisohjelma koskee yritysten kilpailukyvyn kannalta keskeisiä aloja, kuten yhtiöoikeutta, rahoituspalveluja, kuljetusta, kuluttajansuojaa ja jätteitä. Ohjelmaa tarkastellaan ja päivitetään systemaattisesti. Lisäksi komissio sisällyttää mittavat lainsäädännön yksinkertaistamiseen tähtäävät aloitteensa vuotuiseen lainsäädäntöohjelmaansa. Lukuisissa täydentävissä tiedonannoissa käsitellään maatalouden, ympäristön, työterveyden ja työturvallisuuden, kalastuksen, verotuksen, tullin, tilastojen ja työlainsäädännön aloja. Jatkuvassa ohjelmassa esitetään kattavia yksinkertaistamistoimia, alakohtaisia sääntöjä ja useilla aloilla vaikuttavia sääntöjä.

Komissio perustaa yksinkertaistamista koskevan lähestymistapansa alakohtaiseen arviointiin. Se aikoo tarkastella sekä yleisen että alakohtaisen lainsäädännön vaikutuksia erityisesti taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökohtien osalta kunkin alan kaikkiin sidosryhmiin. Kyseisessä arvioinnissa analysoidaan säädösten edut sekä hallinnolliset ja muut kustannukset. Aluksi keskitytään kolmeen alaan: autoteollisuuteen, rakentamiseen ja jätteisiin. Komissio ryhtyy asteittain soveltamaan toimintamallia myös muilla teollisuudenaloilla, joista mainittakoon lääketeollisuus, koneenrakennus, tieto- ja viestintätekniikka sekä energiavaltaiset alat. Komissio tutkii myös palvelualaa, jonka osuus EU:n bruttokansantuotteesta on yli 70 prosenttia, parantaakseen sen kilpailukykyä.

Komission lähestymistapa sääntelyn yksinkertaistamiseksi

Komissio aikoo hyödyntää yksinkertaistamisessa lukuisia menetelmiä, kuten esimerkiksi:

 • kumoaminen: komissio pyrkii jatkossakin huolehtimaan siitä, että merkityksensä menettäneet tai vanhentuneet säädökset kumotaan. Olisi suotavaa, että jäsenvaltiotkin kumoavat kansalliset säädökset, jotka vastaavat kumottuja yhteisön säädöksiä. Komissio aikoo ottaa käyttöön tarkastelulausekkeita tai jopa raukeamislausekkeita lainsäädäntöehdotuksissaan;
 • kodifiointi: kodifiointi lisää lainsäädännön avoimuutta ja helpottaa lainsäädännön täytäntöönpanoa. Komissio pyrkii saamaan lainsäädännön kodifioitua vuoteen 2007 mennessä;
 • uudelleen laatiminen: samalla kertaa sekä muutetaan säädöstä että kodifioidaan se, jolloin talouden toimijat saavat selkeämmät ja keveämmät sääntelypuitteet. Komissio aikoo käyttää tätä tekniikkaa ehdotuksissaan voimassa olevien säädösten muuttamiseksi erityisesti yksinkertaistamisen kannalta tehokkaimpien muutosten osalta;
 • sääntelytoiminnan muuttaminen: ensin komissio aikoo rajoittaa lainsäädäntövälineen käyttöä turvautumalla yhdenmukaistamisen puitteissa sellaisiin välineisiin kuten yhteissääntely ja olennaisten vaatimusten määrittely. Standardointi on esimerkki yhteissääntelystä, jonka käyttämistä komissio suosii aktiivisesti. Teknisen yhdenmukaistamisen suhteen komissio toivoo toimittavan niin, että yhteisön lainsäädännön sisältö rajoitetaan olennaisiin vaatimuksiin. Yksityiskohtaisten teknisten eritelmien osalta komissio kehottaa yrityksiä käyttämään yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja. Komissio pitää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt yksinkertaisina ja keveinä. Näillä menetelmillä voidaan vähentää julkisen vallan puuttumista asioihin. Komissio toivoo, että lähestymistapa voidaan ulottaa mahdollisimman monelle teollisuuden alalle ja jopa palvelualalle. Sääntelytoiminnan muuttaminen pitää sisällään myös sen, että valitaan oikea lainsäädäntöväline. Tietyissä tapauksissa korvaamalla direktiivit asetuksilla voitaisiin edistää yksinkertaistamista, koska asetuksilla voidaan ehkäistä eroavaisuudet kansallisessa täytäntöönpanossa;
 • tietotekniikan käytön tehostaminen: sähköisillä viranomaispalveluilla voidaan huomattavasti vähentää hallintokustannuksia, ja komissio aikookin edistää niitä.

Toimielinten ja jäsenvaltioiden tuki

Yksinkertaistamiseen tarvitaan paitsi yhteinen menetelmä myös yhteinen suhtautumistapa. Toimielimiä ja jäsenvaltioita kehotetaan toimimaan sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi. Komissio osaltaan laatii yksinkertaistamisehdotuksia, jotka perustuvat jälkiarviointeihin, kuulemisiin ja eri vaihtoehtojen huolelliseen arviointiin. Komissio ryhtyy tarvittaviin sisäisiin järjestelyihin seuratakseen edistymistä. On suotavaa, että Euroopan parlamentti ja neuvosto tukevat myös yksinkertaistamista erityisesti siten, että vuonna 2003 solmittu säädöskäytännön parantamista koskeva toimielintenvälinen sopimus pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön tai että laaditaan yhtenäinen lähestymistapa vaikutustenarviointiin vuoden 2005 loppuun mennessä. EU:n tason toimien rinnalla jäsenvaltioissa on toteutettava yhtä kunnianhimoisia ohjelmia.

Komissio on päättänyt toteuttaa hyvin kyseisen yksinkertaistamisstrategian. Sen vuoksi se päivittää ohjelmaansa säännöllisesti ja ottaa huomioon sidosryhmien näkemykset.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto 14. marraskuuta 2006 "komission valmisteluasiakirja - ensimmäinen välikertomus sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategian edistymisestä" [KOM(2006) lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Tiedonannossa arvioidaan yksinkertaistamisstrategian täytäntöönpanon edistymistä lokakuusta 2005 lähtien. Komissio toteaa, että yksinkertaistamisstrategian täytäntöönpanossa on joitain viiveitä. Komissio on hyväksynyt 27 ehdotusta vuosille 2005-2006 kaavailluista yhteensä 71 ehdotuksesta. Kaikkien viivästyneiden aloitteiden toteutuminen on kuitenkin siirretty vuoteen 2007. Komissio on antanut ehdotuksia yrityksille ja kansalaisille erittäin tärkeillä aloilla, kuten tullikoodeksin uudistus, ympäristö ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Se antaa 43 aloitetta lisää kaudelle 2006-2009. Kodifioinnin osalta komission ohjelmassa suunnitelluista 500 säädöksestä on kodifioitu 52 säädöstä. Komissio nimeää vielä keskeisiä tekijöitä, joiden avulla yksinkertaistamisstrategia on toteutettavissa; niitä ovat menetelmät, yhteistyö toimielinten välillä, itsesääntelyn ja yhteissääntelyn laajempi käyttö ja yksinkertaistaminen myös kansallisella tasolla.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 11. helmikuuta 2003 "yhteisön säännöstön päivittäminen ja yksinkertaistaminen" [KOM(2003) 71 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Kyseisellä tiedonannolla viedään eteenpäin lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskevaa toimintasuunnitelmaa. Yhteisön säännöstöä ei ole Euroopan yhteisöjen perustamisesta lähtien koskaan tarkasteltu kattavasti. Komissio esittää toimintapuitteita, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa yhteisön säännöstöä, ja asettaa seuraavat kuusi tavoitetta:

 • yhteisön säännöstön yksinkertaistaminen
 • säännöstön konsolidoinnin loppuunsaattaminen ja ajan tasalla pitäminen
 • yhteisön säännöstön kodifiointi
 • säännöstön organisoinnin ja esitystavan tarkastelu
 • avoimuuden ja tehokkaan valvonnan takaaminen poliittisella ja teknisellä tasolla
 • tehokkaan täytäntöönpanostrategian vahvistaminen.

Komission tiedonanto, annettu 5. kesäkuuta 2002, lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma [KOM(2002) 278 lopullinen - Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Viimeisin päivitys 28.02.2007

Top