Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toimivalta ja sovellettava laki perintöasioissa sekä eurooppalainen perintötodistus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toimivalta ja sovellettava laki perintöasioissa sekä eurooppalainen perintötodistus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 650/2012 perintöasioista sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella lisätään edunsaajien oikeusvarmuutta kansainvälisissä perintöasioissa, vältetään ristiriitaisia päätöksiä ja yksinkertaistetaan menettelyjä. Tällä tavoin edunsaajia autetaan käyttämään heille perimyksen kautta syntyneitä tai siirrettyjä oikeuksia toisessa EU-maassa.
 • Asetuksessa vahvistetaan EU:n laajuiset säännöt, jotka koskevat toimivaltaa ja sovellettavaa lakia perintöasioissa EU:ssa sekä EU-maassa tehdyn päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa ja EU-maassa annettujen virallisten asiakirjojen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa.
 • Siinä myös otetaan käyttöön eurooppalainen perintötodistus, jota käyttävät perilliset, perintöön suoraan oikeutetut testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat tai jäämistön hoitajat, joiden on toisessa EU-maassa vedottava asemaansa ja/tai käytettävä oikeuksiaan tai valtuuksiaan.
 • Sitä sovelletaan kaikissa EU-maissa, lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia ja Tanskaa, joissa kansainvälisissä perintöasioissa sovelletaan edelleen kansallista lainsäädäntöä. Muissa EU-maissa sovelletaan kansallista lainsäädäntöä näissä kolmessa maassa tehtyjen päätösten tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon.
 • Asetusta sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perimykseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan kaikkiin perimyksen yksityisoikeudellisiin näkökohtiin.

Sitä ei sovelleta

 • tuloihin (kuten veroasioihin)
 • tulliasioihin
 • tai hallintoasioihin.

Muut yksityisoikeuden alat kuin perimys (esim. aviovarallisuussuhteet, lahjat ja eläkejärjestelyt) eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

Toimivalta ja sovellettava laki

 • Sen EU-maan tuomioistuimet, jossa perittävän asuinpaikka oli kuolinhetkellä, ovat toimivaltaisia antamaan ratkaisun perimyksestä kokonaisuudessaan.
 • Yleissääntönä on, että perimykseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa perittävän asuinpaikka oli kuolinhetkellä. Se voi olla joko EU-maan tai kolmannen maan laki.
 • Henkilö voi kuitenkin ennen kuolemaansa valita, että sovellettava laki on sen valtion laki, jonka kansalainen hän on. Jos kyseinen henkilö on EU-maan kansalainen, kyseessä olevat asianosaiset voivat päättää, että kyseisen EU-maan tuomioistuimet tekevät ratkaisun perimykseen liittyvistä asioista sen maan tuomioistuinten sijasta, jossa perittävän asuinpaikka oli.
 • Samaa lakia sovelletaan koko perimykseen riippumatta omaisuuden luonteesta (irtain tai kiinteä) tai maasta, jossa se sijaitsee.

Kyseistä lakia sovelletaan esimerkiksi seuraaviin:

 • edunsaajien ja heidän perintöosuuksiensa määrittäminen
 • kelpoisuus saada perintö
 • perillisten, testamentin toimeenpanijoiden ja jäämistön hoitajien valtuudet
 • vastuu perimykseen liittyvistä veloista
 • perinnönjako.

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

Kun yksi viranomainen soveltaa kansainväliseen perimykseen yhtä lakia, vältetään samanaikaiset menettelyt, joissa tehdään mahdollisesti ristiriitaisia oikeuden päätöksiä. Siten varmistetaan myös, että yhdessä EU-maassa tehdyt päätöksettunnustetaan kaikissa EU-maissa ilman eri menettelyä. EU-maassa tehty ja siellä täytäntöönpanokelpoinen päätös on täytäntöönpanokelpoinen toisessa EU-maassa, kun paikallinen tuomioistuin on jonkun asiaan osallisen hakemuksesta julistanut päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi.

Eurooppalainen perintötodistus

 • Eurooppalainen perintötodistus on perimystä käsittelevän viranomaisen antama valinnainen asiakirja.
 • Todistusta käyttävät perilliset, perintöön suoraan oikeutetut testamentinsaajat ja testamentin toimeenpanijat tai jäämistön hoitajat, joiden on toisessa EU-maassa vedottava asemaansa ja/tai käytettävä oikeuksiaan perillisinä tai testamentinsaajina tai valtuuksiaan testamentin toimeenpanijoina tai jäämistön hoitajina.
 • Kun eurooppalainen perintötodistus on annettu, se tunnustetaan kaikissa EU-maissa ilman eri menettelyä.
 • Toisin kuin kansallisilla perintötodistuksilla, joilla kaikilla on erilaisia vaikutuksia sen mukaan, missä EU-maassa ne on annettu, eurooppalaisella perintötodistuksella on samat asetuksessa säädetyt vaikutukset kaikissa EU-maissa.
 • Asetuksessa (EU) N:o 1329/2014 säädetään lomakkeista, joita käytetään tämän asetuksen yhteydessä, etenkin perintötodistusta koskevasta lomakkeesta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 5. heinäkuuta 2012.

TAUSTAA

Lisätietoja löytyy Euroopan oikeusportaalista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 107–134)

Asetukseen (EU) N:o 650/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1329/2014, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 30–84). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.01.2016

Top