Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen

Euroopan unioni (EU) on antanut lainsäädäntöä, jolla pyritään torjumaan lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Direktiivin soveltamisalaan kuuluu rikosseuraamuksiin, rikosten ehkäisemiseen ja uhrin auttamiseen liittyviä näkökohtia. Lisäksi direktiivissä on annettu muun muassa internetin lapsipornografiaa ja seksiturismia koskevia erityissäännöksiä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan koko Euroopan unionissa (EU) lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, lasten seksuaaliseen riistoon ja lapsipornografiaan liittyvät rikokset. Siinä säädetään myös niistä määrättävät vähimmäisseuraamukset. Uusilla säännöksillä pyritään myös torjumaan lapsipornografiaa verkossa ja seksiturismia. Lisäksi niiden tavoitteena on estää tuomittuja pedofiilejä harjoittamasta ammatillista toimintaa, jossa ollaan säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

Rikokset ja seuraamukset

Direktiivissä on määritelty parikymmentä rikosta, jotka on jaettu neljään ryhmään:

  • seksuaalinen hyväksikäyttö, kuten seksuaalinen kanssakäyminen seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa nuoremman lapsen kanssa tai tämän pakottaminen kyseiseen toimintaan toisen henkilön kanssa
  • seksuaalinen riisto, kuten lapsen pakottaminen prostituutioon tai osallistumaan pornografiseen esitykseen
  • lapsipornografia: lapsipornografian hallussapito, hankinta, jakelu, toimittaminen ja tuottaminen
  • lasten verkkohoukuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin: internetissä tehty tapaamisehdotus lapselle seksuaalista hyväksikäyttöä varten sekä lapsen houkutteleminen tarjoamaan verkon kautta häntä esittävää pornografista aineistoa.

Kansallisessa tuomioistuimessa määrättävän vapausrangaistuksen enimmäiskeston on oltava vähintään yhdestä kymmeneen vuotta, ja se määräytyy rikoksen vakavuuden ja sen perusteella, onko lapsi saavuttanut seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevan suojaikärajan. Myös näihin rikoksiin yllyttäminen à on säädetty rangaistavaksi.

Oikeushenkilö voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen ja sille voidaan määrätä seuraamuksia, jos päätösvaltaa käyttävä henkilö tekee rikoksen sen puolesta tai hyväksi.

Direktiivissä säädetään useista raskauttavista seikoista erityisesti silloin, kun rikos kohdistuu erityisen haavoittuvassa asemassa olevaan lapseen, rikoksen tekijä on lapsen perheenjäsen tai on käyttänyt väärin luottamus- tai auktoriteettiasemaansa taikka hänet on tuomittu aiemmin samanlaisista rikoksista.

Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat harkintansa mukaan säätää rangaistavaksi sellaisen vapaaehtoisuuteen perustuvan seksuaalisen kanssakäymisen, joka tapahtuu iältään ja psyykkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään tai kypsyysasteeltaan toisiaan lähellä olevien henkilöiden kesken ja jota voidaan pitää osana ihmisen kehitykseen kuuluvaa normaalia seksuaalista heräämistä.

Ammatilliset tehtävät, joissa ollaan tekemisissä lasten kanssa

Rikoksen uusimisriskin välttämiseksi direktiivissä määritellyistä rikoksista tuomittua henkilöä on voitava estää osallistumasta ammatilliseen toimintaan, jossa ollaan suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. Asianomaisten työnantajien on voitava pyytää tietoja tai ammattitoiminnan harjoittamista koskevista oikeudenmenetyksistä. Kyseiset tiedot on myös välitettävä muille jäsenvaltioille sen estämiseksi, ettei pedofiliasta tuomittu henkilö käytä oikeuttaan työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa työskennelläkseen lasten parissa toisessa maassa.

Seksiturismi

Matkojen järjestäminen seksuaalisen hyväksikäytön, lasten seksuaalisen riiston tai lapsipornografian harjoittamiseksi on kielletty. Koska nämä rikokset jäävät usein rankaisematta niiden tekomaassa, direktiivissä säädetään, että jäsenvaltiot voivat tuomita oman kansalaisensa, joka on syyllistynyt tämänkaltaiseen rikokseen ulkomailla.

Jäsenvaltion alueella tehtyjen tai kyseisen valtion kansalaisten tekemien rikosten lisäksi jäsenvaltio voi ulottaa lainkäyttövaltansa ulkomaille tehtyihin rikoksiin, jos rikoksentekijällä on vakinainen asuinpaikka jäsenvaltion alueella tai rikos on tehty kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen oikeushenkilön puolesta tai hyväksi taikka rikoksen uhri on jäsenvaltion kansalainen.

Lapsipornografia internetissä

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella ylläpidetyt lapsipornografiasivustot poistetaan ripeästi ja pyrittävä siihen, että ulkomailla ylläpidetyt sivut saadaan poistettua. Jäsenvaltiot voivat lisäksi tietyin avoimuutta ja internetin käyttäjille ilmoittamista koskevin ehdoin estää pääsyn kyseisille sivustoille omalla alueellaan.

Tutkinta, syytteeseenpano ja lainkäyttövalta

Kyseisiä rikoksia koskeva tutkinta ja syytteeseenpano eivät saa edellyttää uhrin tekemää ilmoitusta tai syytöstä, ja rikosoikeudenkäyntiä on voitava jatkaa, vaikka kyseinen henkilö peruuttaisi lausuntonsa. Joidenkin vakavimpien rikosten osalta syytteeseenpanon on oltava mahdollista riittävän pitkän ajan sen jälkeen, kun uhri on tullut täysi-ikäiseksi.

Uhrien auttaminen, tukeminen ja suojeleminen

Uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä annetun direktiivin säännösten mukaan uhrien on saatava apua ja tukea ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, lapsen seksuaalisen riiston tai lapsipornografian uhreja pidetään erityisen haavoittuvina ja heitä on kohdeltava heidän tilanteeseensa parhaiten soveltuvalla tavalla.

Erityisiä suojelutoimenpiteitä toteutetaan esimerkiksi silloin, kun rikoksen tekijä on lapsen perheenjäsen. Nuorilla uhreilla on lisäksi oikeus saada viipymättä oikeudellista neuvontaa ja oikeudellinen edustaja, tarvittaessa maksutta. Annetun avun ja tuen ehtona ei saa olla uhrin halukkuus toimia yhteistyössä rikostutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

Rikosten ehkäiseminen

Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomituille tai syytetyille henkilöille on ehdotettava osallistumista rikoksen uusimisriskin vähentämiseen tähtääviin erityisohjelmiin. Myös näiden rikoksentekijöiden vaarallisuus ja rikoksen uusimisen riski on arvioitava.

Taustaa

Tällä direktiivillä korvataan puitepäätös 2004/68/YOS. Koska osa ihmiskaupan uhreista on myös seksuaalisen hyväksikäytön tai seksuaalisen riiston lapsiuhreja, direktiivillä täydennetään myös ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta annettua direktiiviä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2011/93/EU

17.12.2011

18.12.2013

EUVL L 335, 17.12.2011

Viimeisin päivitys 01.02.2012

Top