Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oikeus asianajajaan (ehdotus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Oikeus asianajajaan (ehdotus)

Tämän direktiiviehdotuksen tarkoituksena on taata kaikkialla Euroopan unionissa (EU) rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen oikeus käyttää asianajajaa ja ilmoittaa pidätyksestään sukulaisilleen (ja ulkomailla konsuliviranomaisille).

EHDOTUS

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeudesta ilmoittaa pidätyksestään [KOM(2011) 326 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]).

TIIVISTELMÄ

Puolustautumisoikeudet ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, joihin kuuluu myös oikeus asianajajaan, on vahvistettu Euroopan unionin (EU) perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (EN) (FR).

Jotta tämä oikeus taattaisiin kaikille EU:n alueella rikoksesta epäillyille tai syytetyille, komissio esittää ehdotuksen kaikkia jäsenvaltioita koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista.

Periaate

Oikeus käyttää asianajajaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä on taattava seuraaville henkilöille:

Jos henkilö pidätetään oikeudenkäyntimenettelyn aikana, hänellä on oltava myös oikeus ottaa yhteyttä ainakin yhteen valitsemaansa kolmanteen henkilöön, kuten sukulaiseen tai työnantajaan. Ulkomaan kansalaisen on voitava ottaa yhteyttä oman maansa suurlähetystöön tai konsulaattiin.

Näitä oikeuksia sovelletaan siitä lähtien, kun henkilö saa tiedon, että häntä epäillään tai syytetään rikoksesta, ja menettelyjen päättymiseen saakka. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena olevan henkilön on voitava käyttää näitä oikeuksia pidättämisestään lähtien.

Täytäntöönpano

Kaikilla rikoksesta epäillyillä tai syytetyillä on oltava oikeus käyttää asianajajaa mahdollisimman pian ja joka tapauksessa seuraavissa tilanteissa:

  • kuulustelujen yhteydessä
  • kun toteutetaan sellainen prosessuaalinen tai todisteiden hankkimiseen liittyvä toimi, jossa epäillyn tai syytetyn edellytetään olevan läsnä tai jossa hänellä on oikeus olla läsnä
  • pidättämisen jälkeen.

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena olevalla henkilöllä on oltava oikeus käyttää asianajajaa siinä jäsenvaltiossa, jossa hänet pidätettiin, mutta myös pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa. Pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion asianajaja ei käsittele asian sisältöä, vaan toimii yhteistyössä toisen jäsenvaltion asianajajan kanssa, jotta etsitty henkilö voi käyttää oikeuksiaan.

Epäillyllä tai syytetyllä on oikeus tavata asianajajansa. Näiden tapaamisten keston ja tiheyden on oltava riittävät puolustautumisoikeuksien tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Asianajajan on voitava olla läsnä kaikissa kuulusteluissa ja kuulemisissa sekä silloin, kun toteutetaan sellainen tutkintaan tai todisteiden hankkimiseen liittyvä toimi, jossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti epäillyn tai syytetyn edellytetään olevan läsnä tai hänellä on oikeus olla läsnä. Asianajajalla on myös oltava oikeus päästä paikkaan, jossa pidätettyä säilytetään, jotta hän voi tarkistaa pidätysolosuhteet.

Epäillyn tai syytetyn ja hänen asianajajansa välinen yhteydenpito on viestintävälineestä riippumatta luottamuksellista.

Jos epäillyn tai syytetyn oikeutta asianajajan käyttämiseen loukataan, hänellä on oltava käytössään oikeussuojakeino, jolla on sellainen vaikutus, että se palauttaa hänet samaan tilanteeseen, joka olisi vallinnut, jos oikeudenloukkausta ei olisi tapahtunut. Lausumia tai todisteita, joiden saamiseksi on loukattu oikeutta käyttää asianajajaa, ei saa käyttää todisteina epäiltyä tai syytettyä vastaan.

Poikkeukset

Oikeutta asianajajan käyttöön ja oikeutta ilmoittaa pidätyksestä kolmannelle henkilölle tai suurlähetystölle tai konsulaatille voidaan lykätä poikkeuksellisissa olosuhteissa oikeusviranomaisen luvalla. Poikkeukset on perusteltava tarpeella välttää ihmishenkeen tai yksilön fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuva vakava uhka. Poikkeukset eivät missään tapauksessa saa perustua yksinomaan sen rikoksen vakavuuteen, josta henkilöä syytetään. Poikkeukset on suhteutettava kuhunkin tilanteeseen, niiden on oltava mahdollisimman lyhytaikaisia, eivätkä ne saa vaarantaa menettelyjen oikeudenmukaisuutta.

Epäilty tai syytetty henkilö voi myös luopua asianajajan avusta. Luopumisen on oltava vapaaehtoista ja yksiselitteistä. Henkilölle on tehtävä selväksi tämän päätöksen seuraukset, ja hänen on kyettävä ymmärtämään ne.

Taustaa

Epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistaminen rikosoikeudellisissa menettelyissä on asetettu yhdeksi tavoitteeksi Tukholman ohjelmassa. Tämä ehdotus on osa toimenpidekokonaisuutta, johon sisältyy direktiivi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä ja parhaillaan neuvotteluvaiheessa oleva direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Direktiiviehdotus tulee voimaan vasta Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltyä ja hyväksyttyä sen. Direktiivin lopullinen teksti voi näin ollen poiketa komission ehdotuksen tekstistä.

Viitteet

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2011) 326

2011/154/COD

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätöslauselma, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL C 295, 4.12.2009).

Viimeisin päivitys 13.10.2011

Top