Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen

Ihmiskauppaa pidetään maailmanlaajuisesti yhtenä vakavimmista rikoksista. Se on ihmisoikeusloukkaus. Tässä direktiivissä määritellään Euroopan unionissa (EU) sovellettavat säännöt tähän kauheaan ilmiöön puuttumiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta

TIIVISTELMÄ

Ihmiskauppaa pidetään maailmanlaajuisesti yhtenä vakavimmista rikoksista. Se on ihmisoikeusloukkaus. Tässä direktiivissä määritellään Euroopan unionissa (EU) sovellettavat säännöt tähän kauheaan ilmiöön puuttumiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään yhteisistä vähimmäissäännöistä ihmiskauppaan liittyvien rikosten ja rikollisille määrättävien seuraamusten määrittämiseksi. Siihen sisältyy myös toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää ihmiskauppaa ja parantaa uhrien suojelua.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Määritelmät

  • Rangaistaviksi katsotaan henkilöiden värvääminen, kuljettaminen, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen hyväksikäyttötarkoituksessa.
  • Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin i) seksuaalinen hyväksikäyttö tai prostituutio ja ii) pakkotyö tai pakollinen palvelu (mukaan lukien kerjääminen, orjuus, rikollisen toiminnan hyväksikäyttö tai elinten poistaminen).

Seuraamukset: direktiivissä säädetään näistä rikoksista vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta ja raskauttavissa olosuhteissa vähintään kymmenen vuotta eli esimerkiksi, jos rikos kohdistuu erityisen haavoittuviin uhreihin (kuten lapsiin) tai rikos on tehty osana järjestäytynyttä rikollisuutta.

Syytetoimet: EU-maat voivat nostaa syytteen omia kansalaisiaan vastaan toisessa EU-maassa tehdystä rikoksesta ja turvautua tavanomaisesti käytettäviin tutkintakeinoihin, kuten salakuunteluun (esimerkiksi puhelin tai sähköpostit).

Uhrien tukeminen: Uhrit saavat apua ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen, jotta he voivat käyttää oikeuksiaan, jotka on vahvistettu uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä tehdyssä puitepäätöksessä. Apu voi käsittää muun muassa majoituksen järjestämisen, lääketieteellisen ja psykologisen tuen sekä tiedottamisen ja käännös- ja tulkkauspalvelut.

Lapsille ja teini-ikäisille (alle 18-vuotiaat) tarjotaan lisätoimenpiteitä, kuten fyysistä tai psykososiaalista tukea, koulunkäyntimahdollisuus ja tarvittaessa mahdollisuus holhoojan tai edustajan nimittämiseen. Heitä on kuulusteltava viipymättä tarkoitukseen suunnitelluissa tiloissa ammattihenkilöiden toimesta.

Uhreilla on oikeus poliisin suojeluun ja oikeusapuun korvausten hakemista varten.

Ehkäisy: EU-maiden on

  • toteutettava toimia ihmiskauppaan kannustavan kysynnän vähentämiseksi
  • käynnistettävä tiedotuskampanjoita ja annettava viranomaisille koulutusta, jotta viranomaiset osaisivat tunnistaa ihmiskaupan uhreja ja potentiaalisia uhreja sekä toimia heidän kanssaan.

EU:hun on nimitetty ihmiskaupan torjunnan koordinaattori, jonka tehtävänä on varmistaa, että ilmiöön puututaan johdonmukaisella ja yhtenäisellä tavalla.

Jotta kansalliset viranomaiset voivat valvoa vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden väärinkäyttöä, komissio on julkaissut käsikirjan, joka koskee EU-kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten välisiä lumeavioliittoja. Esimerkiksi joissakin pakkoavioliitoissa voi olla ihmiskauppaan liittyviä piirteitä.

KOSKA DIREKTIIVIÄ ALETAAN SOVELTAA?

Direktiivi tuli voimaan 15. huhtikuuta 2011, ja EU:n maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 6. huhtikuuta 2013 mennessä.

TAUSTA

Ihmiskauppa on nimenomaisesti kielletty Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (5 artikla). Puuttuakseen ilmiöön EU on vahvistanut kattavan oikeudellisen ja poliittisen kehyksen etenkin tämän direktiivin (2011/36/EU) ja ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian vuosiksi 2012-2016 avulla.

Lisätietoja: katso ihmiskaupan vastaisen politiikan ja lainsäädännön verkkosivustot, Eurostatin vuoden 2015 julkaisu aiheesta ja Euroopan unionin perusoikeusviraston vuoden 2014 julkaisu.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2011/36/EU

15.4.2011

6.4.2013

EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1-11

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävä EU:n strategia vuosiksi 2012-2016 (COM(2012) 286 final, 19. kesäkuuta 2012).

EU:n suunnitelma parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi (EUVL C 311, 9.12.2005, s. 1-12).

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Tukea kansallisille viranomaisille vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden väärinkäytön torjuntaan: Käsikirja EU:n kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten välisten epäiltyjen lumeavioliittojen vastaisista toimista EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevan unionin lainsäädännön yhteydessä (COM(2014) 604 final, 26.9.2014).

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja - välikertomus EU:n ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän strategian toimeenpanosta SWD(2014) 318 final, 17.10.2014).

Viimeisin päivitys: 03.03.2015

Top