Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uhrien aseman parantaminen EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uhrien aseman parantaminen EU:ssa

Tämän EU-asetuksen tarkoituksena on varmistaa yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustus uhrien aseman parantamiseksi EU:ssa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 606/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. EUVL L 181, 29.6.2013.

TIIVISTELMÄ

Tässä EU-asetuksessa vahvistetaan säännöt yksinkertaiselle ja nopealle mekanismille jäsenvaltioissa yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden tunnustamiseksi.

Tarkoituksena on varmistaa, että väkivallan (esim. lähisuhdeväkivallan) uhrit tai henkilöt, joiden ruumiillinen ja/tai henkinen koskemattomuus tai vapaus ovat uhattuina ja joille tarjotaan suojelua yhdessä EU-maassa, saavat samantasoista suojelua muissa jäsenvaltioissa, joihin kyseiset henkilöt muuttavat tai matkustavat.

Yhden jäsenvaltion suojelutoiminteiden tarkoituksena on suojella väkivallan uhreja (esim. lähisuhdeväkivalta, vainoaminen tai lapsiin kohdistuva väkivalta ), jos kyseisen henkilön ruumiillinen ja/tai henkinen koskemattomuus tai vapaus ovat vaarassa.

Oikeusviranomainen tai muu viranomainen myöntää suojelutoimenpiteet vaarassa olevan henkilön pyynnöstä. Monet niistä määrätään ilman, että vaarassa olevaa henkilöä kutsutaan paikalle, etenkin kiireellisissä tapauksissa.

Ihmiset muuttavat tai matkustavat ulkomaille yhä useammin. Siksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että yhdessä jäsenmaassa tarjottua tilapäistä suojeluajatketaan , kun henkilö matkustaa tai muuttaa toiseen jäsenvaltioon ilman, että henkilö joutuu käymään läpi pitkällisiä menettelyjä.

Vakiomuotoinen monikielinen todistus on suunniteltu nopeuttamaan prosessia varmistamalla, että jäsenvaltio, johon vaarassa oleva henkilö on siirtynyt, tunnustaa ensimmäisen jäsenvaltion määräämään suojelutoimenpiteen ilman erityisiä menettelyjä.

Todistuksessa ovat kaikki asiaankuuluvat tiedot suojelutoimen tunnustamista ja mahdollista täytäntöönpanoa varten. Sen on suunniteltu toimivan seuraavasti:

  • ensimmäisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää todistuksen suojeltavalle henkilölle ja saattaa sen vaaraa aiheuttavan henkilön tietoon (todistuksesta voidaan myös toimittaa käännös suojeltavan henkilön pyynnöstä).
  • suojeltava henkilö toimittaa todistuksen ja kopion suojelutoimenpiteestä toisen valtion toimivaltaisille viranomaisille, jotka huolehtivat sen täytäntöönpanosta ja tarkistavat tarvittaessa suojelutoimenpiteen tosiasiatiedot.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 606/2013

11.1.2015

-

EUVL 181, 29.6.2012

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU , annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012)

Tämä direktiivi korvaa uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä tehdyn puitepäätöksen 2001/220/YOS. Sillä pyritään edistämään seuraavia: oikeutta ihmisarvoon, elämään, ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen, vapauteen ja turvallisuuteen ja yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä omistusoikeutta, syrjintäkiellon periaatetta, sukupuolten tasa-arvon periaatetta, lasten, ikääntyneiden ja vammaisten oikeuksia sekä oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, jotta voidaan saavuttaa rikoksen uhreja koskevan suojelun vähimmäisvaatimukset EU:n tasolla.

Viimeisin päivitys 07.03.2014

Top