Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rikoksen uhrin oikeudet (ehdotus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rikoksen uhrin oikeudet (ehdotus)

Komissio on laatinut ehdotuksen rikoksen uhrin oikeuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on taata, että uhrien erityistarpeet otetaan huomioon rikosoikeudenkäyntimenettelyissä riippumatta rikoksen luonteesta tai siitä, missä päin Euroopan unionia (EU) rikos on tehty.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta [KOM(2011) 275 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio on laatinut direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on taata rikoksen * uhreille samantasoinen suojelu, tuki ja oikeussuoja kaikissa Euroopan unionin (EU) maissa. Direktiivi korvaa uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä tehdyn puitepäätöksen 2001/220/YOS ja on osa uhrien oikeuksien parantamiseksi laadittua toimenpidepakettia.

Direktiivin mukaan uhrin asema voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiheutunut rikoksesta vahinkoa, mutta myös joillekin hänen perheenjäsenilleen *, jos rikos johtaa henkilön kuolemaan.

Tietojen ja tuen antaminen rikoksen uhrille

Voidakseen vedota oikeuksiinsa uhrin on saatava riittävästi helppotajuista tietoa. Hänen on myös voitava saada psykologista tukea ja apua käytännön kysymyksissä. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on taata rikoksen uhrille seuraavat oikeudet

 • Oikeus saada tietoja alkaen ensimmäisestä yhteydenotosta oikeusviranomaiseen: uhrilla on oikeus saada tietoja muun muassa rikosilmoituksen tekemisestä, menettelyn yksityiskohdista sekä siitä, miten hän saa tarvittaessa itselleen suojelua
 • Oikeus saada tietoja asian käsittelystä ja varsinkin rikostutkinnan lopettamis- tai jatkamispäätöksestä, oikeudenkäynnin ajankohdasta ja paikasta sekä tietyin edellytyksin syytetyn henkilön vapauttamisesta
 • Oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi
 • Oikeus tulkkaukseen ja käännösapuun: jos uhri ei puhu rikosoikeudenkäyntimenettelyssä käytettävää kieltä, hänelle on annettava maksuton tulkkaus ja hänen on saatava käännös tekemästään rikosilmoituksesta, rikosoikeudenkäyntimenettelyn lopettamista koskevasta päätöksestä sekä oikeuksiaan koskevista tiedoista
 • Oikeus käyttää uhrien tukipalveluja: uhrin ja joidenkin hänen perheenjäsentensä on voitava käyttää näitä palveluja maksutta. Ne kattavat emotionaalisen ja psykologisen tuen sekä käytännön avun, joka voi koskea esimerkiksi taloudellisia kysymyksiä tai uhrin asemaa rikosoikeudenkäyntimenettelyssä.

Rikoksen uhrin osallistuminen rikosoikeudenkäyntimenettelyyn

Rikoksen uhrilla on oikeus nähdä, että oikeus toteutuu. Hänen on myös voitava osallistua itseään koskevaan rikosoikeudenkäyntimenettelyyn. Tätä varten komission ehdotuksessa on säädetty joistakin oikeuksista, jotka uhrille on turvattava

 • Oikeus saada vahvistus rikosilmoituksen tekemisestä
 • Oikeus tulla kuulluksi rikosoikeudenkäyntimenettelyssä
 • Oikeus vaatia syyttämättäjättämispäätöksen uudelleentarkastelua
 • Oikeus saada takeet mahdollisesta sovittelusta ja muista korjaavan oikeuden palveluista. Tarkoituksena on suojella uhria pelottelulta tai joutumiselta uudelleen uhriksi prosessin aikana. Tällaisia palveluja voidaan käyttää vain, jos uhri on antanut siihen suostumuksensa saatuaan asiaankuuluvat tiedot palveluista. Hän voi perua suostumuksensa milloin tahansa
 • Rikosoikeudenkäyntimenettelyn osapuolena olevan uhrin oikeus oikeusapuun ja oikeus saada korvausta kuluista
 • Oikeus rikosoikeudenkäyntimenettelyn aikana takavarikoidun omaisuuden palauttamiseen
 • Oikeus siihen, että rikosoikeudenkäyntimenettelyn yhteydessä tehdään päätös rikoksentekijän velvoittamisesta maksamaan korvaus
 • Toisessa EU-maassa asuvien uhrien vaikeuksia osallistua rikosoikeudenkäyntimenettelyyn on vähennettävä muun muassa ottamalla vastaan uhrin todistajanlausunto välittömästi rikosilmoituksen tekemisen jälkeen ja käyttämällä uhrin kuulemisessa mahdollisimman paljon video- ja puhelinneuvottelua. Jos uhri ei ole voinut tehdä rikosilmoitusta rikoksen tekovaltiossa, hänen on voitava tehdä rikosilmoitus asuinvaltiossaan, joka toimittaa rikosilmoituksen asianomaiseen valtioon.

Uhrin suojelu ja hänen haavoittuvuutensa tunnustaminen

Komissio ehdottaa, että käyttöön otettaisiin toimenpiteitä, joilla uhreja ja heidän perheitään suojellaan rikoksentekijän mahdolliselta kostolta ja pelottelulta. Viranomaisten onkin huolehdittava siitä, että rikoksentekijä ja uhri ovat mahdollisimman vähän yhteydessä toisiinsa varsinkin rikosoikeudenkäyntimenettelyn tapahtumapaikalla.

Uhria on kuulusteltava rikostutkinnan aikana nopeasti ja vain niin usein kuin on tarpeen. Uhri voi tuoda halutessaan kuulusteluun oikeudellisen edustajansa tai valitsemansa henkilön. Uhrin ja hänen perheensä yksityiselämää on suojeltava.

Direktiiviehdotuksen mukaan tietyt henkilöt ovat erityisen suuressa vaarassa joutua uudelleen uhrin asemaan oikeudenkäynnin aikana. Tällaisten haavoittuvien uhrien henkilökohtaiset tarpeet on arvioitava, jonka jälkeen heille voidaan myöntää tiettyjä oikeuksia ja lisäpalveluja. Direktiiviehdotuksen mukaan haavoittuvia uhreja ovat lapset, vammaiset sekä seksuaalisen väkivallan tai ihmiskaupan uhrit.

Oikeusalan ammattilaisille, poliisin virkamiehille ja uhrien tukipalveluja tarjoaville henkilöille on taattava asianmukainen koulutus, jotta he voivat vastata uhrien tarpeisiin.

Keskeiset termit

 • Uhri: luonnollinen henkilö, jolle on aiheutunut rikoksesta välitöntä vahinkoa – kuten fyysinen tai psyykkinen vamma, emotionaalista kärsimystä tai taloudellinen menetys – sekä rikoksen seurauksena menehtyneen henkilön perheenjäsen.
 • Perheenjäsen: uhrin puoliso, avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, sukulainen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa, sisarus ja huollettava.

Viitteet

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2011) 275

-

2011/129/COD

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta [KOM(2011) 276 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Asetusehdotuksen tarkoituksena on, että kaikki jäsenvaltion määräämät suojelutoimenpiteet voidaan tunnustaa helposti muualla EU:ssa ilman muita muodollisuuksia kuin vakiomuotoinen todistus, joka voidaan laatia monikielisenä. Yhteispäätösmenettely (2011/0130/COD)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 18 päivänä toukokuuta 2011, uhrin oikeuksien lujittaminen EU:ssa [KOM(2011) 274 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 11.07.2011

Top