Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vanhempainvastuu ja lastensuojelu (Haagin yleissopimus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vanhempainvastuu ja lastensuojelu (Haagin yleissopimus)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2003/93/EY vanhempainvastuun ja lastensuojelutoimenpiteiden kansainvälisiä oikeudellisia perusteita koskevasta vuoden 1996 Haagin yleissopimuksesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä annetaan EU-maille valtuudet allekirjoittaa Haagin yleissopimus.
 • Yleissopimuksessa määritellään säännöt lastensuojelun parantamiseksi kansainvälisissä tilanteissa ja erilaisten kansallisten oikeusjärjestelmien välisten ristiriitatilanteiden välttämiseksi.

Kaikki EU-maat ovat Haagin yleissopimuksen osapuolia. Ne voivat siten yleissopimuksen osapuolina olevien muiden kuin EU-maiden kanssa tekemisissä ollessaan turvautua yhteiseen oikeudelliseen sääntelyyn kansainvälisissä riita-asioissa osallisina olevien lasten suojelemiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Yleissopimuksen tavoitteena on taata kansainvälinen suojelu alle 18-vuotiaille lapsille:

 • määrittämällä, mikä maa on toimivaltainen ryhtymään toimenpiteisiin lapsen tai hänen omaisuutensa suojelemiseksi
 • määrittämällä laki, jota on sovellettava tätä toimivaltaa käytettäessä
 • määrittämällä vanhempainvastuuseen sovellettava laki
 • määräämällä suojelutoimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kaikissa sopimusvaltioissa
 • edistämällä sopimusvaltioiden välistä yhteistyötä.

Lastensuojelutoimenpiteet voivat koskea:

 • vanhempainvastuuta
 • lapsen huoltajan oikeuksia
 • lapsen edunvalvontaa
 • lapsen edustamista
 • lapsen sijoittamista perhehoitoon tai muuhun huoltoon
 • lapsen hoidon valvontaa
 • lapsen omaisuuden hoitoa.

Toimivaltainen maa

Maa, joka on toimivaltainen ryhtymään suojelutoimenpiteisiin, on yleensä maa, jossa lapsella on asuinpaikka.

Seuraavissa tapauksissa toimivalta on maalla, jonka alueella lapsi on:

 • pakolaislapset ja lapset, jotka ovat vailla asuinpaikkaa
 • lapset, joiden asuinpaikkaa ei voida selvittää
 • hätätilanteet (vaihtoehtoinen).

Poikkeus

Toimivalta voidaan poikkeuksellisesti myöntää toiselle maalle, jos sillä on paremmat edellytykset arvioida sitä, mikä on lapsen edun mukaista.

Sovellettava laki

 • Toimivaltainen maa soveltaa omaa lakiaan.
 • Se voi poikkeuksellisesti soveltaa tai ottaa huomioon sellaisen toisen valtion lain, johon asialla on läheinen yhteys, jos se on lapsen edun mukaista.
 • Maa voi poiketa yleissopimuksen osoittaman lain soveltamisesta ainoastaan oikeusjärjestystä ja lapsen etua koskevien perusteltujen syiden vuoksi.

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

 • Sopimusvaltion yleissopimuksen mukaiset lapsen tai hänen omaisuuden suojelutoimenpiteet on tunnustettava kaikissa muissa sopimusvaltioissa.
 • Maa voi kieltäytyä tunnustamisesta vain yleissopimuksessa määritellyissä rajatuissa tapauksissa.
 • Jos toimenpiteet julistetaan toisessa maassa täytäntöönpanokelpoisiksi, maan on pantava ne täytäntöön oman lainsäädäntönsä mukaisesti kuin kyse olisi sen omista toimenpiteistä.

Yhteistyö

 • Jokaisen sopimusvaltion on nimettävä yksi tai useampi keskusviranomainen vastaamaan yleissopimuksen asettamista velvoitteista.
 • Viranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja sekä edistettävä omien kansallisten viranomaistensa välistä yhteistyötä.

TAUSTAA

Lapsen oikeuksien suojelu – EU-tietoa

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2003/93/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, jäsenvaltioille annettavasta valtuudesta allekirjoittaa yhteisön puolesta vuoden 1996 Haagin yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, tunnustamisesta, täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä vanhempainvastuuta ja lastensuojelutoimenpiteitä koskevissa asioissa (EUVL L 48, 21.2.2003, s. 1–2)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2008/431/EY, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2008, tietyille jäsenvaltioille annettavasta valtuudesta ratifioida vuoden 1996 Haagin yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, tunnustamisesta, täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä vanhempainvastuuta ja lastensuojelutoimenpiteitä koskevissa asioissa tai liittyä kyseiseen yleissopimukseen Euroopan yhteisön puolesta, sekä tietyille jäsenvaltioille annettavasta valtuudesta antaa julistus yhteisön lainsäädännön asiaa koskevien sisäisten sääntöjen soveltamisesta (EUVL L 151, 11.6.2008, s. 36–48)

Viimeisin päivitys: 26.07.2016

Top