Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi

Tässä toimintasuunnitelmassa esitetään Tukholman ohjelmassa vahvistettujen poliittisten painopisteiden täytäntöönpanosuunnitelma oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueen kehittämiseksi vuosina 2010–2014.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2010 – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi – Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi [KOM(2010) 171 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tukholman ohjelmassa vahvistetaan Euroopan unionin (EU) painopisteet vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämiselle vuosina 2010–2014. Toimintasuunnitelmalla pyritään toteuttamaan nämä painopisteet ja valmistautumaan tuleviin haasteisiin Euroopassa ja muualla maailmassa.

Oikeuksien Eurooppa

Toimintasuunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä perusoikeuksien suojelun varmistamiseksi. Näitä ovat tietosuojalainsäädännön vahvistaminen luomalla uusi kattava tietosuojaa koskeva oikeudellinen kehys ja sisällyttämällä tietosuoja EU:n kaikkiin politiikanaloihin, lainvalvontaan, rikoksentorjuntaan sekä kansainvälisiin suhteisiin. Myös kaikenlaista syrjintää, rasismia, muukalaisvihaa ja homofobiaa pyritään torjumaan. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien suojeluun, rikoksen ja terrorismin uhrit mukaan lukien. Viimeksi mainittujen suojelua varten komissio aikoo ehdottaa kattavaa välinettä ja käytännön toimenpiteitä, muun muassa eurooppalaista suojelumääräystä. Komission aikomuksena on myös esittää säädösehdotuksia, jotka koskevat yksilön oikeuksia rikosoikeudenkäynnissä ja vapaudenmenetykseen liittyviä toimia. Toimintasuunnitelma sisältää lisäksi toimenpiteitä, joilla parannetaan Euroopan unionin kansalaisten mahdollisuuksia käyttää oikeuttaan liikkua vapaasti, saada suojelua EUmaiden ulkopuolella ja osallistua unionin demokraattiseen toimintaan.

Oikeuden Eurooppa

Euroopan oikeudenkäyttöalueen vahvistamiseksi toimintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla edistetään vastavuoroisen tunnustamisen täytäntöönpanoa. Näitä ovat muun muassa säädösehdotukset todisteiden hankkimisesta ja keräämisestä, oikeudenmenetyksestä sekä taloudellisista seuraamuksista rikosasioissa. Komissio aikoo myös esittää yksityisoikeuden alalla uusia säädösehdotuksia, jotka koskevat esimerkiksi avioeroa, ja tarkistaa asetusta tuomioiden tunnustamisesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Jotta vastavuoroisen tunnustamisen periaate voisi toimia tehokkaasti, komission tarkoituksena on toteuttaa toimenpiteitä keskinäisen luottamuksen parantamiseksi. Tätä varten se ehdottaa toimia yhteisten vähimmäisnormien kehittämiseksi sekä rikos- että yksityisoikeuden alalla. Parantaakseen kansalaisten mahdollisuuksia hyödyntää Euroopan oikeudenkäyttöalueen tarjoamia etuja, komissio aikoo lisäksi ehdottaa toimia oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi (erityisesti väestörekisteriasiakirjoja koskevat säädökset) ja taloudellisen toiminnan tukemiseksi (esimerkiksi tuomioiden täytäntöönpanoa koskevat säädösehdotukset). Samaan aikaan komissio aikoo lisätä EU:n kansainvälistä toimintaa yksityis- ja rikosoikeuden alalla ennen kaikkea neuvottelemalla sopimuksia ja yleissopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Suojeleva EU

Kansalaisten suojelun ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan parantamiseksi toimintasuunnitelmassa esitetään sisäisen turvallisuuden strategian laatimista. Komissio pyrkii myös tehostamaan turvallisuusalalla käytössä olevia välineitä, erityisesti tiedonhallinnan välineitä, ja aikoo ehdottaa teknisten turvallisuusvälineiden käyttöönottoa, kuten eurooppalaisen rekisterin laatimista rikostuomion saaneista kolmansien maiden kansalaisista. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on lisäksi tehostaa rajat ylittävän rikollisuuden torjuntapolitiikkaa ennen kaikkea vahvistamalla eurooppalaista lainvalvontayhteistyötä muun muassa Euroopan poliisiviraston, Eurojustin ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontexin) välillä sekä parantamalla rikoksentorjuntaa. Vakavalta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta suojautumiseksi toimintasuunnitelmassa esitetään erityisiä rikoksentorjuntatoimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa säädösehdotukset, jotka koskevat

 • ihmiskauppaa,
 • lasten seksuaalista riistoa ja lapsipornografiaa,
 • tietoverkkorikollisuutta ja verkko- ja tietoturvallisuutta,
 • talousrikollisuutta ja korruptiota,
 • huumausaineita,
 • terrorismia.

Komission tarkoituksena on myös vahvistaa EU:n valmiuksia ehkäistä katastrofeja, valmistautua niihin ja toimia niiden aikana. Tämä koskee sekä ihmisen aiheuttamia katastrofeja että luonnonkatastrofeja. Tätä varten toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla täydennetään ja parannetaan EU:n katastrofihallintaa.

Pääsy Eurooppaan

Komissio aikoo toteuttaa toimia kehittääkseen edelleen yhtenäisiä menettelyjä EU:n ulkorajojen valvonnassa. Näihin kuuluvat säädösehdotukset Frontexin uudistamiseksi, Schengenin rajasäännöstön muuttamiseksi sekä Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) edelleen kehittämiseksi. Lisäksi komission tarkoituksena on ehdottaa maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän sekä rekisteröityjen matkustajien ohjelman perustamista. Komissio pyrkii edelleen viisumipakon poistamiseen neuvottelemalla viisumimenettelyjen helpottamista koskevista sopimuksista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Se myös jatkaa viisumitietojärjestelmän (VIS) kehittämistä.

Solidaarisuuden Eurooppa

Komission aikomuksena on harjoittaa dynaamista ja kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa toteuttamalla toimia, joilla

 • kehitetään maahanmuuttoa koskevaa EU:n kokonaisvaltaista lähestymistapaa yhteistyön lisäämiseksi EU:n ulkopuolisten maiden kanssa,
 • tuetaan maahanmuuttoa EU-maiden työmarkkinoiden tarpeiden täyttämiseksi,
 • edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän oikeuksiensa toteutumista,
 • ehkäistään laitonta maahanmuuttoa takaisinottosopimuksilla ja palauttamispolitiikalla,
 • otetaan huomioon ilman huoltajaa olevien alaikäisten tilanne.

Komissio pyrkii yhteisen turvapaikkapolitiikan avulla perustamaan turvapaikanhakijoita varten yhteisen suojelun alueen hyödyntämällä EU-maiden keskinäistä vastuunjakoa. Toimintasuunnitelmaan sisältyy myös ulkoisen ulottuvuuden vahvistaminen tekemällä yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston kanssa sekä kehittämällä EU:n uudelleensijoittamisohjelmaa ja uusia alueellisia suojeluohjelmia.

Eurooppa globaalistuneessa maailmassa

Toimintasuunnitelmassa toistetaan, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevan politiikan ulkoinen ja sisäisen ulottuvuus ovat yhteydessä toisiinsa. Siinä esitetäänkin toimia, joilla vahvistetaan ulkoista ulottuvuutta erityisesti EU-maiden välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon tehostamiseksi. Lisäksi komissio aikoo ottaa ulkoisen ulottuvuuden huomioon suhteissaan EU:n ulkopuolisiin maihin, esimerkiksi erilaisissa sopimuksissa ja kumppanuusjärjestelyissä. Toimintasuunnitelmassa sitoudutaan edelleen tukemaan ihmiskauppaa, tietosuojaa, lasten suojelua sekä tietoverkkorikollisuutta ja korruptiota koskevien Euroopan neuvoston yleissopimusten täytäntöönpanoa sekä kansainvälistä yksityisoikeutta koskevaa Haagin konferenssia.

Jatkotoimet

Tukholman ohjelmassa vahvistettujen poliittisten painopisteiden muuttamiseksi käytännön toimiksi ja tuloksiksi toimintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, jotka koskevat

 • vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla harjoitettavien politiikkojen ja niiden mekanismien arviointia,
 • oikeus- ja turvallisuusalan ammattilaisten sekä oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten koulutusta,
 • tiedotusta,
 • vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa,
 • uusia rahoitusohjelmia.

Viimeisin päivitys 28.05.2010

Top