Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viisumisäännöstö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Viisumisäännöstö

Tällä asetuksella säädetään menettelyistä ja edellytyksistä, jotka koskevat viisumien myöntämistä EU-maiden alueella tapahtuvaa lyhyttä oleskelua tai niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten. Tässä asetuksessa on myös luettelo niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden kansalaiset tarvitsevat lentokentän kauttakulkuviisumin kulkiessaan EU:n lentokenttien kansainvälisen kauttakulkualueen kautta, sekä määritellään tällaisten viisumien myöntämistä koskevat menettelyt ja edellytykset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella säädetään edellytyksistä ja menettelyistä, jotka koskevat viisumien myöntämistä Euroopan unionin (EU) maiden ja muiden Schengenin sopimusta täysimääräisesti soveltavien maiden alueella tapahtuvaa lyhyttä oleskelua (enintään 90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana) tai näiden maiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin, joilla on oltava viisumi EU:n ulkorajaa ylittäessään. Luettelo näistä maista on asetuksessa (EY) N:o 539/2001.

Samassa asetuksessa on myös luettelo (Liite IV) EU:n ulkopuolisista maista, joiden kansalaisilla on oltava lentokentän kauttakulkuviisumi EU:n lentokenttien kansainvälisen kauttakulkualueen kautta kulkiessaan. Laittomien maahanmuuttajien äkillisen joukoittaisen maahantulon yhteydessä EU-maa voi laajentaa vaatimuksen koskemaan myös muiden EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia.

Viisumien myöntämistä koskevat menettelyt ja edellytykset

Viisumihakemuksen käsittelystä vastaa se EU-maa, joka on matkan ainoa tai pääasiallinen kohde. Jos pääasiallista kohdetta ei voida määritellä, toimivalta hakemuksen käsittelyyn on sillä maalla, jonka kautta hakija saapuu EU:n alueelle. Kun kyse on kauttakulusta, käsittelystä vastaa se EU-maa, jota kauttakulku koskee, tai jos kauttakulkuja on useampia, se maa, jossa ensimmäinen kauttakulku tapahtuu. Yleensä viisumihakemus on toimitettava asianomaisen EU-maan konsulaattiin.

EU-maat voivat sopia kahdenvälisistä järjestelyistä, joiden avulla ne edustavat toisiaan viisumihakemusten vastaanottamista tai viisumien myöntämistä varten. Ne voivat myös tehdä yhteistyötä yhteisten tilojen tai yhteisen viisumikeskuksen muodossa.

Hakija tai akkreditoitu kaupallinen organisaatio voi jättää viisumihakemuksen aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunniteltua matkaa. Hakijan on jätettävä hakemuksensa henkilökohtaisesti, ellei tästä vaatimuksesta ole syytä poiketa. Hakemusta jätettäessä esitetään seuraavat asiakirjat:

 • liitteen I mukainen hakemuslomake
 • voimassa oleva matkustusasiakirja
 • valokuva
 • liitteen II mukaiset liiteasiakirjat sekä ylläpito- ja/tai majoitussitoumusta koskeva selvitys, jos EU-maa sellaista vaatii
 • tarvittaessa osoitus matkasairausvakuutuksen olemassaolosta.

Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta hakijan on sallittava sormenjälkiensä ottaminen ja maksettava viisumimaksu. Viisumimaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä yksittäistapauksissa, jos on kyse esimerkiksi ulko- tai kehitysyhteistyöpoliittisista tai kulttuuriin liittyvistä syistä. Ulkoinen palveluntarjoaja (esimerkiksi matkatoimisto) voi lisäksi periä palvelumaksun.

Kun toimivaltainen viranomainen on todennut, että hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, sen on luotava hakemusasiakirjakansio viisumitietojärjestelmään (VIS) .VIS-asetuksessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Se käsittelee viisumihakemuksen vielä uudelleen tarkistaakseen, että hakija täyttää Schengenin rajasäännöstön mukaiset edellytykset, hänestä ei aiheudu laittoman maahantulon riskiä tai vaaraa maan turvallisuudelle ja hän aikoo poistua maasta ennen kuin viisumin voimassaolo päättyy.

Tutkittavaksi otettua hakemusta koskeva päätös on tehtävä 15 kalenterivuorokauden kuluttua päivästä, jolloin hakemus on jätetty. Poikkeustapauksissa määräaikaa voidaan pidentää. Tämän jälkeen tehdään päätös yhtenäisen viisumin (joka on voimassa koko Schengenin sopimukseen kuuluvalla alueella) tai alueellisesti rajoitetun viisumin myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä. EU-maan edustaessa toista EU-maata edustajana toimiva maa voi päättää siitä, onko käsittely syytä keskeyttää ja siirtää kyseessä olevan toisen EU-maan asianomaisille viranomaisille.

Yhtenäinen viisumi voidaan myöntää yhtä, kahta tai useampaa maahantuloa varten. Voimassaoloaika voi olla enintään viisi vuotta. Kauttakulkua varten myönnettävän viisumin (ja lentokentän kauttakulkuviisumin) voimassaoloajan on vastattava kauttakulkuun tarvittavaa aikaa. Viisumin voimassaoloaikaan lisätään yleensä 15 vuorokauden mittainen lisäaika. Eräissä tapauksissa viisumin voimassaoloaikaa voidaan pidentää. Tietyissä olosuhteissa viisumi voidaan myös mitätöidä tai kumota.

Yhtenäinen viisumi tai alueellisesti rajoitettu viisumi ei ilman muuta takaa maahantulo-oikeutta sen haltijalle.

Viisumia ei myönnetä, jos hakija

 • esittää virheellisen matkustusasiakirjan
 • ei esitä todisteita suunnitellun oleskelun tarkoituksesta ja edellytyksistä
 • ei esitä todisteita riittävistä varoista oleskelukustannusten kattamiseen oleskelunsa aikana tai asuin- tai kotimaahansa paluuta varten
 • on jo käyttänyt kolme oleskelukuukautta kuluvien kuuden kuukauden aikana
 • on määrätty maahantulokieltoon Schengenin tietojärjestelmässä (SIS)
 • muodostaa jonkin jäsenvaltion näkökulmasta uhan yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle
 • ei esitä todisteita matkasairausvakuutuksen olemassaolosta, jos sellaista vaaditaan
 • on liittänyt hakemukseensa sellaisia asiakirjoja tai esittää sellaisia lausuntoja, joiden aitous tai luotettavuus on kyseenalaista.

Hakijalle on ilmoitettava viisumin epäämistä, peruuttamista tai kumoamista koskevasta päätöksestä liitteen VI mukaisella vakiolomakkeella. Päätöksestä voi valittaa sen tehneeseen maahan kyseisen maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Poikkeustapauksessa viisumihakemus voidaan toimittaa viranomaiselle, joka vastaa henkilötarkastuksista kohteena olevan EU-maan ulkorajalla. Rajanylityspaikalla myönnetyllä viisumilla voidaan sallia oleskelu enintään 15 vuorokauden ajan, tai se voi olla voimassa kauttakulkuun tarvittavan ajan.

Soveltaminen

Tällä asetuksella muutetaan VIS-asetusta ja Schengenin rajasäännöstöä. Asetuksella kumotaan myös Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 9-17 artikla ja yhteinen konsuliohjeisto.

Asetusta sovelletaan 5 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen. Asetuksen 32 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 34 artiklan 6 ja 7 kohtaa sekä 35 artiklan 7 kohtaa sovelletaan 5 päivästä huhtikuuta 2011 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 810/2009

5.10.2009

-

EUVL L 243, 15.9.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Järkevä viisumipolitiikka talouskasvun tueksi ( COM(2014)165 final, 1.4.2014 - ei julkaistu EUVL:ssä).

Kertomuksessa on arvioitu, missä määrin viisumisäännöstön alkuperäinen yleistavoite - laillisen matkustamisen helpottaminen ja yhtäläisen kohtelun varmistaminen samanlaisissa tapauksissa - on saavutettu, arvioimatta erityisesti viisumisäännöstön tehokkuutta talouskasvun lisäämisessä.

Kertomuksen päätelmiä on käsitelty komission ehdotuksessa viisumisäännöstön muuttamisesta (ks. alla).

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) ( COM(2014) 164 final 1.4.2014 - ei julkaistu EUVL:ssä).

30.06.2014

Top