Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-maiden välinen rikosrekisteritietojen vaihto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-maiden välinen rikosrekisteritietojen vaihto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Puitepäätös 2009/315/YOS – EU-maiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestäminen ja sisältö

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Tässä puitepäätöksessä ja neuvoston päätöksessä 2009/316/YOS, jolla perustetaan eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS), määritellään EU-maiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon yleiset periaatteet.
 • Tarkoituksena on estää rikoksia pakenemasta tuomioitaan muuttamalla toiseen EU-maahan kuin missä he ovat saaneet tuomion. Siihen pyritään varmistamalla, että kaikki tuomioihin liittyvät tiedot ovat saatavilla tarvittaessa riippumatta siitä, missä EU-maassa tuomio on langetettu.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

Puitepäätöksen tavoitteena on

 • velvoittaa EU-maa, jossa annetaan tuomio toisen jäsenmaan kansalaiselle, toimittamaan tieto tuomiosta sille maalle, jonka kansalainen tuomittu henkilö on,
 • määrittää kansalaisuusjäsenvaltion velvollisuudet säilyttää saadut tuomioita koskevat tiedot sekä täsmentää, miten tämän EU-maan on vastattava sen kansalaisten rikosrekisteritietoja koskeviin pyyntöihin,
 • luoda säännöstö, jonka avulla voidaan kehittää atk-pohjainen järjestelmä tuomioita koskevaa tietojenvaihtoa varten.

Viranomaisten nimeäminen

EU-maiden on nimettävä keskusviranomainen tämän tiedonvaihtoa koskevan puitepäätöksen panemiseksi täytäntöön.

Tuomioiden rekisteröinti ja tietojen säilytys

Tuomiojäsenvaltion on rekisteröitävä tuomion saaneen henkilön kansalaisuus/kansalaisuudet ja ilmoitettava tämän kansalaisuusjäsenvaltiolle/-valtioille tiedot tuomiosta, mukaan lukien

 • tuomittua henkilöä koskevat tiedot
 • tuomion luonteeseen ja sisältöön liittyvät tiedot
 • tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyvät tiedot.

Tuomitun henkilön kansalaisuusjäsenvaltion on tallennettava sille toimitetut tiedot, jotta se pystyy vastaamaan sen kansalaisten tuomioita koskeviin tietopyyntöihin. Vastaukseen liittyvät vaatimukset:

 • Vastauksessa on oltava tiedot kyseisen maan alueella, muissa EU-maissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa annetuista tuomioista.
 • Vastaus on annettava 10 työpäivän kuluessa – tai 20 työpäivän kuluessa, jos pyyntö koskee henkilön omaa rikosrekisteriä.

Tiedonvaihto

 • Tiedot voidaan vaihtaa rikosasiain käsittelyä tai mitä tahansa tarkoitusta varten, esimerkiksi ennen työhönottoa tehtäviin tarkastuksiin. Rikosasiain menettelyjä varten annettavat vastaukset ovat pakollisia, mutta muuta tarkoitusta varten annettavat vastaukset on käsiteltävä kansallisen lain mukaisesti.
 • Jos EU-maan keskusviranomainen saa tietopyynnön asianomaiselta kansalliselta viranomaiselta, se voi puolestaan pyytää tietoja toisesta EU-maasta, erityisesti siitä maasta, jonka kansalainen kyseessä oleva henkilö on.
 • Kun EU-maa saa toisen EU-maan kansalaiselta tämän omaa rikosrekisteriä koskevan tiedustelun, sen on pyydettävä tiedot henkilön kansalaisuusjäsenvaltiosta ja sisällytettävä ne myönnettyyn todistukseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan 36 mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt jatkaa osallistumistaan ECRIS-järjestelmään 1. joulukuuta 2014 alkaen. Tämä vahvistettiin komission päätöksellä 2014/858/EU.

Täytäntöönpano

 • Euroopan komission vuonna 2016 julkaisemassa kertomuksessa käsitellään puitepäätöksen täytäntöönpanoa EU-maissa. Yleisesti ottaen siinä todetaan, että rikosrekisteritietojen vaihto on parantunut merkittävästi EU-maiden välillä.
 • 22 EU-maata on ilmoittanut Euroopan komissiolle toimista, joilla ne ovat saattaneet puitepäätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään. Viisi niistä kuudesta maasta, jotka eivät ole ilmoittaneet komissiolle toimistaan, vaihtaa tietoja ECRIS-järjestelmän kautta.
 • Joissakin tapauksessa eräitä puitepäätöksen näkökohtia ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä oikein tai kokonaisuudessaan, ja komissio kehottaa ryhtymään toimeen ensi tilassa.

MISTÄ ALKAEN PUITEPÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 27 huhtikuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli sisällytettävä se osaksi kansallista lainsäädäntöä 27 huhtikuuta 2012 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoa on saatavana

ASIAKIRJA

Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 33–48).

Puitepäätökseen 2009/315/YOS tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen asiakirjaan. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2009/316/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 33–48)). Vt konsolideeritud versioon.

Komission päätös 2014/858/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2014, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ilmoituksesta, jonka mukaan se haluaa osallistua poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annettuihin, Schengenin säännöstöön kuulumattomiin unionin säädöksiin (EUVL L 345, 1.12.2014, s. 6–9).

Komission kertomus parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä 26 päivänä helmikuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS täytäntöönpanosta (COM(2016) 6 final, 19.1.2016)

Viimeisin päivitys: 10.01.2017

Top