Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toimivalta rikosoikeudellisissa menettelyissä: ristiriitojen ehkäiseminen ja ratkaiseminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toimivalta rikosoikeudellisissa menettelyissä: ristiriitojen ehkäiseminen ja ratkaiseminen

Tällä puitepäätöksellä pyritään parantamaan oikeudellista yhteistyötä Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden välillä, jotta voidaan välttää samoja tosiseikkoja ja samaa henkilöä koskevat tarpeettomat rinnakkaiset rikosoikeudelliset menettelyt. Sen avulla voidaan tehostaa rikosoikeuden käyttöä rajat ylittävissä asioissa säästämällä menettelyihin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten aikaa sekä henkilö- ja rahoitusresursseja.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä puitepäätöksellä pyritään parantamaan oikeudellista yhteistyötä Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden välillä, jotta voidaan välttää samoja tosiseikkoja ja samaa henkilöä koskevat tarpeettomat rinnakkaiset rikosoikeudelliset menettelyt. Sen avulla voidaan tehostaa rikosoikeuden käyttöä rajat ylittävissä asioissa säästämällä menettelyihin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten aikaa sekä henkilö- ja rahoitusresursseja.

Siinä vahvistetaan menettely, jonka mukaan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ottavat yhteyttä toisiinsa, kun niillä on perusteltu syy olettaa, että toisessa EU-maassa on vireillä rinnakkaisia menettelyjä. Siinä myös määritetään puitteet, joiden mukaan viranomaisten on aloitettava suorat neuvottelut, jos rinnakkaisia menettelyjä on vireillä. Näin pyritään löytämään ratkaisu näistä menettelyistä johtuvien kielteisten seurausten välttämiseksi.

Tietojenvaihto

Jos jonkin EU-maan toimivaltaisella viranomaisella on olemassa perusteltu syy olettaa, että rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä on vireillä toisessa jäsenvaltiossa, sen on vahvistettava rinnakkaisten menettelyjen vireilläolo kyseisen maan toimivaltaiselta viranomaiselta. Viranomaisen, johon on otettu yhteyttä, on vastattava ilman aiheetonta viivytystä tai yhteyttä ottavan viranomaisen asettamassa määräajassa.

Yhteyttä ottavan viranomaisen on pyynnön esittäessään annettava vähintään seuraavat tiedot:

  • toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot;
  • kuvaus tosiseikoista ja olosuhteista, jotka ovat kyseisten rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena;
  • epäillyn tai syytetyn ja mahdollisten asianomistajien asiaankuuluvat henkilöllisyystiedot;
  • rikosoikeudellisessa menettelyssä saavutettu vaihe;
  • tieto epäillyn tai syytetyn mahdollisesta pidätyksestä tai tutkintavankeudesta.

Viranomaisen, johon on otettu yhteyttä, on ilmoitettava vastauksessaan, onko sen kotimaassa parhaillaan vireillä tai onko siellä ollut vireillä rikosoikeudellisia menettelyjä, jotka koskevat joitakin tai kaikkia samoja tosiseikkoja ja samoja henkilöitä kuin niitä, jotka ovat rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena yhteyttä ottavan viranomaisen kotimaassa. Mikäli näin on, viranomaisen, johon on otettu yhteyttä, on ilmoitettava myös yhteystietonsa ja näissä menettelyissä saavutettu vaihe tai lopullisen päätöksen luonne.

Suorat neuvottelut

Jos rinnakkaisia menettelyjä on vireillä, asianomaisten viranomaisten on aloitettava suorat neuvottelut löytääkseen ratkaisun, jolla pyritään välttämään näistä menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset. Tämä voi johtaa rikosoikeudellisten menettelyjen keskittämiseen yhteen EU-maahan.

Toimivaltaisten viranomaisten on suorat neuvottelut aloittaessaan otettava huomioon kaikki niihin liittyvät tosiseikat ja asiaperusteet sekä kaikki muut asiaankuuluvat seikat. Mikäli ratkaisua ei löydy, tapaus annetaan tarvittaessa Eurojustin käsiteltäväksi sillä edellytyksellä, että se kuuluu Eurojustin toimivaltaan.

Täytäntöönpano

Euroopan komissio esitti vuonna 2014 kertomuksen siitä, kuinka EU-maat ovat panneet täytäntöön puitepäätöksen 2009/948/YOS. Sen julkaisuajankohtana vain 15 EU-maata oli antanut lakeja säädöksen sisällyttämiseksi kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Komissio on huolestunut siitä, että huomattavan moni EU-maa ei ole vielä pannut puitepäätöstä täytäntöön, minkä vuoksi ne menettävät tärkeän välineen toimivaltaristiriitojen ratkaisemiseksi. Siksi se kehottaa maita, jotka eivät ole panneet päätöstä täysimääräisesti täytäntöön, toteuttamaan ripeitä toimia asian korjaamiseksi.

Lisätietoja on saatavilla oikeudellista yhteistyötä koskevalta Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2009/948/YOS

15.12.2009

15.6.2012

EUVL L 328, 15.12.2009, s. 42-47

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (COM(2014) 313 final, 2.6.2014).

Viimeisin päivitys: 10.12.2014

Top