Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintärkeän infrastruktuurin suojaaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintärkeän infrastruktuurin suojaaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/114/EY — Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittäminen ja nimeäminen sekä arviointi, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on luoda Euroopan unioniin (EU) menettelytapa Euroopan elintärkeän infrastruktuurin* (EEI) määrittämiseksi ja nimeämiseksi sekä ottaa käyttöön lähestymistapa sen suojaamisen parantamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Elintärkeiden infrastruktuurien määrittäminen ja nimeäminen

 • EU-maat huolehtivat jatkuvasti mahdollisten elintärkeiden infrastruktuurien määrittämisestä tarvittaessa yhdessä Euroopan komission kanssa. Niiden olisi käytettävä mahdollisia elintärkeitä infrastruktuureita määrittäesään:
  • horisontaalisia arviointiperusteita, joita ovat muun muassa mahdolliset henkilövahingot, taloudelliset vaikutukset ja väestövaikutukset;
  • elintärkeille infrastruktuureille tyypillisiä toimialakohtaisia arviointiperusteita.
 • EU-maat soveltavat yhteistä nimeämismenettelyä (käymällä keskusteluja muiden EU-maiden kanssa) omassa maassaan oleviin mahdollisiin elintärkeisiin infrastruktuureihin.
 • EU-maat tarkastelevat säännöllisesti elintärkeiden infrastruktuurien määritystä ja nimeämistä.
 • Direktiiviä sovelletaan ainoastaan energian ja liikenteen toimialoihin (katso direktiivin liite I). Soveltamisalaan saatetaan lisätä muita toimialoja myöhemmin.

Turvallisuussuunnitelmat

 • EU-maat varmistavat, että kullakin elintärkeällä infrastruktuurilla on turvallisuussuunnitelma.
 • Turvallisuussuunnitelmaa koskevan menettelyn tarkoituksena on määrittää elintärkeiden infrastruktuurien tärkeät hyödykkeet sekä turvallisuusratkaisut, jotka ovat olemassa niiden suojaamiseksi.

Turvallisuusyhteyshenkilöt

 • EU-maat varmistavat, että jokaiselle elintärkeälle infrastruktuurille on määritelty turvallisuusyhteyshenkilö.
 • Turvallisuusyhteyshenkilö vastaa yhteydenpidosta elintärkeän infrastruktuurin omistajan/ylläpitäjän ja EU-maan asianomaisen viranomaisen välillä.

Kertomukset

 • EU-maat laativat elintärkeitä infrastruktuureja koskevat uhka-arviot vuoden kuluessa siitä, kun infrastruktuuri on nimetty elintärkeäksi infrastruktuuriksi.
 • EU-maat toimittavat komissiolle kahden vuoden välein yleisluontoista tietoa havaituista riskeistä, uhkatekijöistä ja haavoittuvuuksista.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 12. tammikuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 12. tammikuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

 • Kansalliset viranomaiset ovat pääosin vastuussa elintärkeän infrastruktuurin suojaamisesta. Elintärkeän infrastruktuurin vahingoittumisen seuraukset ulottuvat kuitenkin myös maan rajojen ulkopuolelle. Tämän vuoksi riskien hallinta edellyttää EU:n laajuista toimintaa. EU:n neuvosto hyväksyi vuonna 2007 Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelmaa koskevat päätelmät. Ohjelman tarkoituksena on parantaa elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista kaikenlaisilta uhkatekijöiltä ja vaaroilta.
 • Direktiivin 2008/114/EY arvion tuloksena komissio laati vuonna 2013 uuden lähestymistavan Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelman käyttöönottamiseksi. Tarkoituksena on laatia EU:n yhteiset työvälineet ja yhteinen lähestymistapa elintärkeiden infrastruktuurien suojaamiseksi ja kestävyyden takaamiseksi ottamalla paremmin huomioon elintärkeiden infrastruktuurien, eri alojen ja valtiollisten toimijoiden väliset keskinäiset riippuvuudet.
 • Lisätietoja:

* KESKEINEN TERMI

Elintärkeä infrastruktuuri: yhteiskunnallisten toimintojen, terveyden, turvallisuuden ja ihmisten taloudellisen tai sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta keskeiset hyödykkeet tai järjestelmät. Euroopan elintärkeä infrastruktuuri (EEI) tarkoittaa EU-maiden elintärkeää infrastruktuuria, jonka vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi huomattavia vaikutuksia vähintään kahteen EU-maahan (esimerkiksi sähkölaitokset tai öljyputket).

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75–82)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Elintärkeän infrastruktuurin suojaaminen terrorismin torjunnassa (KOM(2004) 702 lopull., 20.10.2004)

Vihreä kirja Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelmasta (KOM(2005) 576 lopull., 17.11.2005)

Komission tiedonanto, elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevasta EU:n ohjelmasta (KOM(2006) 786 lopull., 12.12.2006)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja uudesta lähestymistavasta koskien Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaamisohjelmaa: Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013)

Viimeisin päivitys: 14.11.2016

Top