Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan oikeudellinen verkosto - rikosten vastainen yhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan oikeudellinen verkosto - rikosten vastainen yhteistyö

Päätöksessä säädetään Euroopan oikeudellisen verkoston jatkamisesta ja kumotaan samalla verkoston perustanut yhteinen toiminta 98/428/YOS.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2008/976/YOS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan oikeudellisesta verkostosta.

TIIVISTELMÄ

Päätöksessä säädetään Euroopan oikeudellisen verkoston jatkamisesta ja kumotaan samalla verkoston perustanut yhteinen toiminta 98/428/YOS.

ASETUKSEN TARKOITUS

Päätöksellä laajennetaan Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa, perustetaan tietoliikenneväline (suojattu tietoliikenneyhteys) ja selkeytetään verkoston ja Eurojustin* välistä suhdetta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan oikeudellisen verkoston kokoonpano

Euroopan oikeudellinen verkosto koostuu yhdestä tai useammasta yhteysviranomaisesta jokaisessa Euroopan unionin (EU) maassa. Kukin maa nimittää yhteysviranomaisten keskuudesta Euroopan oikeudellisen verkoston kansallisen yhteyshenkilön ja teknisen yhteyshenkilön, joka vastaa tietoliikenneyhteydestä.

Yhteysviranomaiset tekevät rikosasioita koskevaa oikeudellista yhteistyötä ja niillä on oltava kielitaitoa, jotta ne voivat kommunikoida kumppaneidensa kanssa. Kaikki jo nimitetyt yhteystuomarit on liitettävä Euroopan oikeudelliseen verkostoon. Myös Euroopan komissio on edustettuna Euroopan oikeudellisessa verkostossa, jonka hallinnosta vastaa sihteeristö.

Tehtävät

Euroopan oikeudellinen verkosto helpottaa yhteysviranomaisten välistä yhteistyötä järjestämällä kokouksia ja keräämällä taustatietoa.

Yhteisviranomaiset helpottavat EU-maiden välistä oikeudellista yhteistyötä erityisesti vakavan rikollisuuden vastaisessa toiminnassa ja ovat käytettävissä tarkoituksenmukaisimpien yhteyksien luomiseksi ja tiedon jakamiseen muiden EU-maiden yhteysviranomaisten ja oikeusviranomaisten kanssa.

Lisäksi yhteysviranomaiset osallistuvat koulutustilaisuuksien järjestämiseen, tarvittaessa yhteistyössä Euroopan juridisen koulutusverkoston kanssa.

Euroopan oikeudellisen verkoston täysistunto, johon kutsutaan vähintään kolme yhteysviranomaista maata kohti, järjestetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Se toimii foorumina, jossa keskustellaan niistä ongelmista, joita jäsenvaltiot ovat oikeudellisen yhteistyön puitteissa ja erityisesti Euroopan unionin lainsäädännössä kohdanneet. Keskustelut toimivat perustana mahdollisille lainsäädännön muutoksille ja kansainvälisen yhteistyön parannuksille. Kansalliset yhteyshenkilöt ja tekniset yhteyshenkilöt kokoontuvat tapauskohtaisesti vähintään kerran vuodessa.

Sihteeristö

Sihteeristö tarjoaa yhteysviranomaisille kansallisia oikeusjärjestelmiä ja oikeudenkäyntimenettelyjä koskevaa ajantasaista tietoa ja asianmukaisia lakitekstejä verkkosivustollaan. Lisäksi se luo suojatun tietoliikenneyhteyden tietoja ja oikeudellista yhteistyötä koskeville pyynnöille.

Sihteeristön toiminta rahoitetaan Eurojustin talousarviosta. Euroopan oikeudellisella verkostolla ja Eurojustilla on erityissuhteet, jotka perustuvat kuulemiseen ja tiedonjakoon.

Vastuuvelvollisuus

Euroopan oikeudellinen verkosto antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle selvityksen toiminnastaan joka toinen vuosi. Neuvosto arvioi Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa joka neljäs vuosi komission yhteistyössä Euroopan oikeudellisen verkoston kanssa laatiman kertomuksen perusteella.

TAUSTAA

Rikosasioissa tehtyjen oikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaate pannaan täytäntöön asteittain lisäämällä oikeusviranomaisten suoria yhteyksiä. Näiden muutosten ja Euroopan unionin vuosina 2004 ja 2007 tapahtuneen laajentumisen myötä Euroopan oikeudellisesta verkostosta on tullut entistä tärkeämpi.

Lisätietoja löytyy Euroopan oikeudellisen verkoston verkkosivustolta.

MILLOIN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä sovelletaan 24. joulukuuta 2008 alkaen.

KESKEISET KÄSITTEET

* Eurojust: EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikkö.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2008/976/YOS

24.12.2008

-

EUVL L 348, 24.12.2008, s. 130-134

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma Euroopan unionin oikeusministeriöiden lainsäädännöllisen yhteistyön verkoston perustamisesta (EUVL C 326, 20.12.2008, s. 1-2).

Viimeisin päivitys 12.06.2015

Top