Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II)

Vuonna 2013 SIS 1+ korvattiin toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmällä (SIS II). SIS II on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alainen tietojärjestelmä. Se sisältää tietynlaisista henkilöistä ja esineistä tehtyjä kuulutuksia, ja sillä on ratkaiseva rooli korkean turvallisuustason ylläpitämisessä alueella, jossa ei ole sisäistä rajavalvontaa (Schengen-alue).

SÄÄDÖS

1104/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (Ks. muutossäädökset).

Neuvoston päätös 2008/839/YOS siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (Ks. muutossäädökset).

Näiden säädösten (jotka sisältävät muutossäädöksiä) voimassaolo on nyt päättynyt.

TIIVISTELMÄ

Schengenin tietojärjestelmä (SIS) perustettiin alun perin hallitusten välisen Schengen-sopimuksen mukaisesti. Amsterdamin sopimuksen jälkeen se sisällytettiin osaksi Euroopan unionia (EU). Järjestelmä sisälsi tietoja henkilöistä, joita epäillään syyllistymisestä vakaviin rikoksiin tai joilla ei kenties ole oikeutta tulla EU:hun tai oleskella sen alueella. Järjestelmä sisälsi myös kuulutuksia kadonneista henkilöistä, erityisesti lapsista, sekä mahdollisesti varastetuista, kavalletuista tai kadonneista ajoneuvoista, ampuma-aseista, seteleistä ja henkilöasiakirjoista.

Nopean teknologisen muutoksen ja EU:n maantieteellisen laajentumisen vuoksi ensimmäisen sukupolven järjestelmä oli kuitenkin korvattava uudella.

SIIRTYMINEN SIS 1+ -JÄRJESTELMÄSTÄ SIS II -JÄRJESTELMÄÄN

SIS-järjestelmän päivitetyn version (SIS1+) tarkoituksena oli mahdollistaa Schengen-alueen laajentuminen uusiin EU-maihin. Järjestelmää oli myös parannettava, jotta alkuperäinen järjestelmä voitiin korvata uusia toimintoja tarjoavalla ajantasaisemmalla järjestelmällä.

SIS II mahdollistaa muun muassa biometristen tietojen käytön, uudenlaiset kuulutukset ja erilaisten kuulutusten (esimerkiksi henkilöä ja ajoneuvoa koskevan kuulutuksen) yhdistämisen.

Järjestelmä on yksi maailman laajimmista uusimman tekniikan mukaisista tietojärjestelmistä, ja muuttuvan oikeudellisen, teknisen ja poliittisen ympäristön vuoksi sen kehittämiseen tarvittiin ennakoitua enemmän aikaa ja tarkkoja testausvaiheita, jotta voitiin taata korkea suoritus- ja turvallisuustaso.

SIIRTYMINEN JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Siirtyminen SIS 1+ -järjestelmästä SIS II:een tapahtui seuraavien teknisten vaiheiden kautta:

  • SIS 1+:n tietojen syöttäminen SIS II:een muuntimen avulla
  • SIS 1+:n kansallisten järjestelmien siirtäminen SIS II:een ja
  • järjestelmän luotettavuuden varmistaminen seurantakauden aikana, jolloin kumpaakin järjestelmää käytettiin rinnakkain ja synkronoitiin muuntimen avulla.

Testausvaihe:

SIS II:n täyden toimintavalmiuden saavuttamiseksi suunniteltiin sarja testejä, joita tehtiin pitkän valmisteluvaiheen aikana ennen järjestelmän käyttöönottoa. Tärkein niistä oli niin sanottu kattava testi, jossa testattiin SIS II:n kaikki keskeiset osat. Tämän testin läpäiseminen oli sekä tekninen että laillinen edellytys SIS II:n käyttöönotolle.

Kaikki SIS II:een osallistuvat EU-maat saivat testausvaiheen onnistuneesti päätökseen vuonna 2013. Näin ensimmäisen sukupolven järjestelmästä siirryttiin pysyvästi SIS II:een 9.4.2013. SIS II -keskusjärjestelmän päivittäisestä ylläpidosta on vastannut 9. 5.2013 lähtien vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA).

Lisätietoa on saatavana alla olevista linkeistä:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

1104/2008

11.11.2008

-

EUVL L 299, 8.11.2008, s. 1-8

Päätös 2008/839/YOS

11.11.2008

-

EUVL L 299, 8.11.2008, s. 43-49

Asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

541/2010

31.12.2010

-

EUVL L 155, 22.6.2010, s. 19-22

1273/2012

30.12.2012

-

EUVL L 359, 29.12.2012, s. 32-44

Päätöksen 2008/839/YOS muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

542/2010

31.12.2010

-

EUVL L 155, 22.6.2010, s. 23-26

1272/2012

30.12.2012

-

EUVL L 359, 29.12.2012, s. 21-31

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006).

Neuvoston päätös 2007/533/YOS, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Viimeinen seurantakertomus toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä, Tammikuu 2013 - toukokuu 2013 (COM(2013) 777 final, 2.12.2013 - ei julkaistu EUVL:ssä).

Viimeisin päivitys 03.10.2014

Top