Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muuttoliikettä koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan lujittaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Muuttoliikettä koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan lujittaminen

Tällä tiedonannolla, joka on jatkoa komission 17. kesäkuuta 2008 esittämälle tiedonannolle "Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka", luodaan olennaisinta perustaa Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimukselle, joka myös hyväksyttiin lokakuussa 2008. Sopimuksen mukaan Euroopan unionin (EU) ja kolmansien maiden välistä koordinointia ja synergiaa on lisättävä, jotta muuttoliikettä koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa voidaan soveltaa tehokkaammin ja johdonmukaisemmin käytäntöön.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 8 päivänä lokakuuta 2008 – Muuttoliikettä koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan lujittaminen: Lisää koordinaatiota, johdonmukaisuutta ja synergiaa[KOM(2008) 611 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa selvitetään muuttoliikettä koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan täytäntöönpanoa, esitellään sen tulevia mahdollisuuksia ja ehdotetaan sen koordinointia, johdonmukaisuutta ja synergiaa koskevia parannuksia. Painopiste on sekä kokonaisvaltaisen lähestymistavan temaattisessa kehittelyssä että sen maantieteellisissä näkökohdissa.

Taloudellisista syistä tapahtuva laillinen muuttoliike

Yhteistyötä kolmansien maiden kanssa olisi laajennettava Euroopan unionin (EU) työvoimatarpeiden täyttämiseksi. Mahdollisille muuttajille olisikin tiedotettava niistä säännöistä ja menettelyistä, jotka sääntelevät laillista pääsyä EU:hun, sekä laittomaan muuttoliikkeeseen liittyvistä vaaroista. Tätä varten perustetaan muuttoliikeasioiden portaali ja järjestetään kohdennettuja tiedotuskampanjoita. On myös välttämätöntä päästää työvoimamuuttajat joustavasti EU:n alueelle ja helpottaa tutkimukseen ja liiketoimintaan liittyvää liikkuvuutta. Tätä varten komissio aikoo kehittää

 • ensimmäiset liikkuvuuskumppanuudet, joita hyödynnetään strategisessa yhteistyössä
 • muuttoliikkeiden hallinta- ja tietokeskuksia
 • keinoja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tehokkaammaksi yhteensovittamiseksi
 • parhaiden käytänteiden vaihtoa asianomaisten sidosryhmien kesken
 • kiertomuuttoa edistäviä oikeudellisia ja operatiivisia toimia
 • yhteisiä viisumikeskuksia.

Laittoman maahanmuuton torjunta

Laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi EU antaa kolmansille maille apua rajaturvallisuuteen liittyvissä näkökohdissa. Neuvosto on kehottanut komissiota tarkastelemaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (FRONTEX) valtuuksien laajentamista tässä yhteydessä. Myös ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjuntaa tuetaan kansainvälisillä sopimuksilla, ihmiskaupan vastaisilla kansallisilla toimintasuunnitelmilla ja paremmalla lainsäädännöllä. Lisäksi on korostettu näitä kysymyksiä koskevaa jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. Komissio aikoo tukea seuraavia asiaan liittyviä toimia:

 • tietojen kerääminen muutoksista EU:hun suuntautuvissa muuttoreiteissä
 • muuttoliikkeiden hallinnan kehittäminen keskeisissä kolmansissa maissa
 • kansallisten yhdennettyjen rajaturvallisuuden strategioiden laatiminen ja täytäntöönpano kolmansissa maissa
 • rajavalvonnan infrastruktuurin luominen Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) alaisuuteen tiivistämällä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa
 • Ouagadougoun toimintasuunnitelman täytäntöönpano samoin kuin alueellisten järjestöjen laatimat ihmiskaupan torjuntastrategiat.

Muuttoliike ja kehitys

Muuttoliikkeeseen ja kehitykseen liittyvää toimintaa on edistettävä ja tehostettava. Tähän tarkoitukseen olisi käytettävä kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa vahvistettuja tavoitteita, jotta voidaan puuttua varsinkin muuttoliikkeiden perussyihin. Muuttoliikepolitiikat on myös välttämätöntä ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon muilla keskeisillä politiikanaloilla. Näin ollen komissio aikoo kehittää

 • rahalähetyksiin tarkoitettuja järjestelmiä
 • muuttajaryhmien ja -järjestöjen osallistumista EU:n päätöksentekoon
 • kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuteen liittyviä näkökohtia kiinnittämällä erityistä huomiota aivovuotoon
 • yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen laatua ja saatavuutta sekä työllistämismahdollisuuksia ja ‑edellytyksiä runsaan maastamuuton alueilla
 • kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen soveltamista työllisyyttä, hallintotapaa ja väestönkehitystä koskeviin kysymyksiin
 • käsitystä ilmastonmuutoksen ja muuttoliikkeen välisestä yhteydestä sekä sen nykyisistä ja tulevista vaikutuksista.

Muuttoreitit

Eteläisiin muuttoreitteihin liittyvän politiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon johdonmukaisuutta on lisättävä. Tätä varten komissio aikoo edistää Afrikan maiden keskinäistä yhteistyötä ja Afrikan muuttoliikepolitiikan rakenteiden kehittämistä. Komissio aikoo hallinnoida EU:n ja Afrikan yhteistyötä EU:ssa kumppanuuden muuttoliikkeen, liikkuvuuden ja työllisyyden aloihin keskittyvän EU:n täytäntöönpanoryhmän avulla.

Muuttoliikkeen ja kehityksen vuorovaikutusta olisi laajennettava myös EU:n ja sen itäisten ja kaakkoisten naapurialueiden väliseen yhteistyöhön. Työvoimaperusteista muuttoa, rahalähetyksiä, paluuta ja kotouttamista sekä muuttajien verkostoja koskevat kysymykset olisi otettava huomioon.

Myös muut alueet, kuten Etelä-Kaukasia, Keski-Aasia, Lähi-itä, Aasia sekä Latinalainen Amerikka ja Karibian alue, vaikuttavat EU:n muuttoliikepolitiikkaan sekä laittoman että taloudellisista syistä tapahtuvan laillisen muuttoliikkeen muodossa. Siksi kyseisiin alueisiin olisi sovellettava eriytettyä lähestymistapaa sekä kahden- että monenvälisesti, jotta lujitetaan vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Hallinnan parantaminen

Kokonaisvaltaisen lähestymistavan on tarjottava käytännön puitteet muuttoliikkeen paremmalle hallinnalle. Näin ollen sen johdonmukaisuutta ja tehokkuutta on parannettava. Myös koordinointia EU:n ja kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason sekä kolmansien maiden välillä on tiivistettävä. EU on kolmansien maiden kanssa ylläpitämänsä vuoropuhelun ja yhteistyön yhteydessä tiedotettava muuttoliikettä koskevista poliittisista tavoitteistaan. Lisäksi EU:n ja jäsenvaltioiden on lisättävä politiikkansa näkyvyyttä ja edistettävä kokonaisvaltaista lähestymistapaa eri yhteistyörakenteissa.

Kokonaisvaltaisen lähestymistavan yleinen tehokkuus liittyy myös sen rahoitukseen. Näin ollen yhteisön ja jäsenvaltioiden sekä muiden ulkopuolisten lähteiden rahoitusvälineitä on tarkasteltava uudelleen ja hyödynnettävä paremmin.

Viimeisin päivitys 07.11.2008

Top