Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toisissa maissa annettujen tuomioiden huomioon ottaminen uudessa rikosprosessissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toisissa maissa annettujen tuomioiden huomioon ottaminen uudessa rikosprosessissa

EU-maan on taattava, että muissa EU-maissa annetuilla tuomioilla on vastaavat vaikutukset kuin maan omien tuomioistuinten antamilla tuomioilla.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa.

TIIVISTELMÄ

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Puitepäätöksessä säädetään kriteereistä, joiden mukaan henkilöön kohdistuvassa rikosprosessissa otetaan huomioon samalle henkilölle toisessa EU-maassa eri tosiseikkojen perusteella annetut aiemmat tuomiot.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on varmistettava, että uudessa rikosprosessissa otetaan huomioon toisessa EU-maassa annetut aiemmat tuomiot samoin ehdoin kuin kotimaassa annetut aiemmat tuomiot.

Aiemmat tuomiot on otettava huomioon niin rikosoikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, itse rikosoikeudenkäynnissä kuin tuomion täytäntöönpanovaiheessa. Ne on otettava huomioon erityisesti rikosprosessissa sovellettavien menettelysääntöjen osalta, joihin kuuluvat

  • tutkintavankeutta,
  • rikoksen määrittelyä,
  • rangaistuksen tyyppiä ja tasoa
  • ja tuomion täytäntöönpanoa koskevat säännöt.

Toisissa EU-maissa annettujen aiempien tuomioiden huomioon ottamisesta ei saa olla seurauksena se, että uutta prosessia hoitava maa puuttuisi aiempiin tuomioihin tai niiden täytäntöönpanoon liittyviin päätöksiin taikka kumoaisi tai tarkistaisi niitä.

Puitepäätöksen vaikutus voi myös olla rajoitettu, jos rikos, jota uusi prosessi koskee, oli tehty ennen kuin aiempi tuomio oli määrätty tai pantu täysimääräisesti täytäntöön. EU-maat eivät ole velvollisia soveltamaan rangaistusten määräämistä koskevia kansallisia sääntöjään, jos niiden soveltaminen sellaisenaan ulkomailla annettuihin tuomioihin rajoittaisi tuomaria tämän määrätessä rangaistuksen uudessa prosessissa. Tuomioistuinten on kuitenkin varmistettava, että toisessa jäsenvaltiossa annetut aiemmat tuomiot otetaan muulla tavoin huomioon.

Puitepäätöksen täytäntöönpanosta vuonna 2014 laaditussa kertomuksessa todettiin puitepäätöksen lisäarvo, sillä se edistää keskinäistä luottamusta rikosoikeuksiin ja tuomioistuinten päätöksiin Euroopan oikeusalueella. Puitepäätöksen noudattamisessa todettiin kuitenkin olevan suurta vaihtelua EU-maiden välillä, ja 22 EU-maasta 13 maan kansalliset täytäntöönpanosäännökset olivat yleisesti ottaen tyydyttäviä.

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 1.12.2014 haluavansa osallistua puitepäätökseen. Osallistuminen vahvistettiin komission päätöksellä 2014/858/EU.

TAUSTAA

Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) perustettiin vuonna 2012 neuvoston päätöksellä 2009/316/YOS. Järjestelmä mahdollistaa nopean ja helpon rikostuomioita koskevan tiedonvaihdon EU-maiden välillä. ECRIS takaa puitepäätöksen käytännön toteutuksen.

Lisätietoja löytyy eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) käsittelevältä Euroopan komission sivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS

15.8.2008

15.8.2010

EUVL L 220, 15.8.2008, s. 32-34

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa 24 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/675/YOS täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (COM(2014) 312 final, 2.6.2014).

Komission päätös 2014/858/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2014, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ilmoituksesta, jonka mukaan se haluaa osallistua poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annettuihin, Schengenin säännöstöön kuulumattomiin unionin säädöksiin (EUVL L 345, 1.12.2014, s. 6-9).

Viimeisin päivitys: 10.06.2015

Top