Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) perustamisen tavoitteena on EU-maiden innovaatiokapasiteetin tehostaminen yhdistämällä korkea-asteen koulutus, tutkimus ja innovaatio sekä edistämällä niiden välistä synergiaa ja yhteistyötä korkeimpien standardien mukaisesti.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

EIT edistää osaamiskolmion elementtien (koulutus, tutkimus ja innovaatio) yhdistymistä, synergiaa ja yhteistyötä tukemalla huippuosaamista, joka perustuu tällä tavalla luotuihin strategisiin verkostoihin.

Sen tehtäviin kuuluu muun muassa korkeakouluista, yrityksistä, tutkimuskeskuksista ja muista innovatiivisten projektien parissa työskentelevistä osapuolista koostuvien ”osaamis- ja innovaatioyhteisöjen” rahoittamisen tukeminen.

Päätavoitteet

EIT:n päätavoitteet ovat seuraavat:

 • määritellä prioriteettialansa ja toimintansa,
 • tehdä toimintaansa tunnetuksi mahdollisten kumppaniorganisaatioiden parissa,
 • valita, nimetä ja koordinoida osaamis- ja innovaatioyhteisöjä,
 • hankkia tarvittavia varoja julkisista ja yksityisistä lähteistä,
 • edistää osaamis- ja innovaatioyhteisöissä kumppaneina toimivien korkea-asteen oppilaitosten myöntämien loppututkintojen, mukaan luettuna EIT:n myöntämät tutkinnot, tunnustamista EU-maissa,
 • edistää hyvien käytäntöjen levittämistä yhteisen innovaatioon ja osaamisen siirtoon perustuvan kulttuurin käyttöön ottamiseksi,
 • pyrkiä maailmanluokan huippuosaamista edustavaksi laitokseksi korkea-asteen koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiossa,
 • kannustaa turvautumista monitieteelliseen lähestymistapaan innovaation suhteen,
 • varmistaa EIT:n ja yhteisön muiden ohjelmien välisen synergian ja keskinäisen täydentävyyden,
 • perustaa sidosryhmien välinen foorumi.

Hallinto

EIT perustettiin vuonna 2008, ja se sijaitsee Budapestissä, Unkarissa. Se on riippumaton yhteisön elin. Sen toiminta on yhdenmukaista alueellisen, kansallisen ja hallitustenvälisen tason toiminnan kanssa. EIT:llä on oikeushenkilön asema. Sillä on erityinen perussääntö, jossa määritellään sen toiminta sekä tärkeimpien toimijoiden velvollisuudet, mukaan luettuna hallintoneuvosto, johtaja ja sisäinen tarkastustoimi.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt

EIT turvautuu osaamis- ja innovaatioyhteisöihin tai innovaatioprosessiin osallistuviin itsenäisiin korkea-asteen oppilaitoksiin, tutkimusorganisaatioihin ja muihin sidosryhmien yhteistyöryhmiin strategisten verkostojen muodossa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tärkeimmät tehtävät ovat

 • innovaatiotoiminta ja -investoinnit, joissa Euroopan tason toiminta tuo lisäarvoa,
 • suorittaa uraauurtavaa tutkimusta (”huippututkimusta”), jonka tavoitteena on vastata keskeisiin kysymyksiin talouden alalla (esim. raaka-aineet) tai yhteiskunnan alalla (esim. terveys),
 • yliopistotason koulutustoiminta (maisterin- ja tohtorintutkintotaso) ja ammatillinen koulutus,
 • tietoisuuden lisääminen ja parhaiden käytäntöjen levittäminen.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat EIT:n rahoittamia, ja ne valitaan kilpailuun perustuvalla menettelyllä. Niillä on suuri vapaus määritellä oikeudellinen muotonsa ja kokoonpanonsa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisön toimintakausi on periaatteessa 7-15 vuotta, mutta sitä voidaan tarvittaessa jatkaa.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöön on osallistuttava vähintään kolme kumppaniorganisaatiota, jotka ovat riippumattomia toisistaan ja sijaitsevat vähintään kolmessa eri EU-maassa. Osaamis- ja innovaatioyhteisön muodostavien kumppanuusorganisaatioiden enemmistön on oltava jäsenvaltioihin sijoittautuneita. Kuhunkin osaamis- ja innovaatioyhteisöön on kuuluttava ainakin yksi korkea-asteen oppilaitos ja yksi yksityinen yritys.

EIT:n strateginen innovaatio-ohjelma kaudelle 2014-2020

Muun muassa EIT:n prioriteetit, pitkän aikavälin strategia ja rahoitustarpeet määritellään seitsemänvuotisissa strategisissa innovaatio-ohjelmissa. Näiden seitsemänvuotisten strategisten innovaatio-ohjelmien pohjalta EIT ottaa käyttöön kolmivuotisen toimintaohjelman, johon sisältyy arvio sen rahoitustarpeista ja -lähteistä.

EIT:n tavoitteet ja suorituskykyindikaattorit kaudelle 2014-2020 määritellään Horisontti 2020 -ohjelmassa.

Lisätietoja EIT verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 294/2008

29.4.2008

-

EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1-12

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1292/2013

1.1.2014

-

EUVL L 347, 20.12.2013, s.174-184

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Päätös 2008/634/EY Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteysymmärryksessä tekemä päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) toimipaikan sijainnista (EUVL L 206, 2.8.2008).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014-2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014-2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1312/2013/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta: EIT:n antama panos innovatiivisen Euroopan edistämiseen (EUVL L 347, 20.12.2013).

Viimeisin päivitys: 25.11.2014

Top