Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ideat-erityisohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ideat-erityisohjelma

Euroopan yhteisön seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007-2013) - seitsemäs puiteohjelma - alaisuuteen kuuluvan erityisohjelman tavoitteena on kehittää tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta tutkijoiden itse valitsemista tutkimusaiheista tutkimuksen laadun parantamiseksi Euroopassa. Ohjelmassa keskeisessä asemassa on Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) perustaminen, jonka pääasiallisena tehtävänä on Ideat-ohjelman täytäntöönpano.

EHDOTUS

Neuvoston päätös 2006/972/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007-2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta Ideat [EUVL L 54, 22.2.2007].

TIIVISTELMÄ

Ideat-erityisohjelman päätavoitteena on parantaa eurooppalaisen tutkimuksen laatua nopeasti kehittyvillä aloilla taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toisin sanoen tavoitteena on kehittää tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta, jolla pyritään saavuttamaan perustavaa laatua olevia edistysaskeleita tieteen, teknologian ja tutkimuksen aloilla tieteenalojen ja valtioiden välisistä rajoista välittämättä. Ohjelmassa noudatetaan tutkijalähtöistä lähestymistapaa, toisin sanoen sen sisältö tukee tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta tutkijoiden itse valitsemista tutkimusaiheista.

Ohjelma toteuttamisessa avustaa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) tieteellisen huippuosaamisen, itsenäisyyden, tehokkuuden ja avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti.

Erityisohjelman talousarvio vuosiksi 2007-2013 on 7,51 miljardia euroa.

Ominaispiirteet ja yleiset tavoitteet

Ideat-erityisohjelmalla on useita tavoitteita, joilla on tarkoitus parantaa kilpailukykyä ja lisätä hyvinvointia Euroopassa. Tavoitteena on

 • tuottaa lisää eurooppalaista huippututkimusta ja lisätä tutkimuksen dynaamisuutta ja luovuutta
 • tehdä Euroopasta vetovoimainen keskus, joka houkuttelee sekä parhaita eurooppalaisia ja kolmansista maista lähtöisin olevia tutkijoita että teolliseen tutkimukseen tehtäviä investointeja
 • nostaa eurooppalainen tutkimus tieteellisen kehityksen johtoasemaan
 • avata mahdollisuuksia uusille tieteellisille ja teknologisille edistysaskelille
 • edistää ideoiden liikkumista
 • mahdollistaa eurooppalaisen osaamisyhteiskunnan vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen.

Jotta ohjelman täytäntöönpanoa voitaisiin seurata parhaalla mahdollisella tavalla, käyttöön otetaan kolmentasoisia suoritusindikaattoreita:

 • määrälliset indikaattorit osoittavat, miten tiede ja teknologia ovat kehittymässä (julkaisut, kirjallisuusviitteet, patentit jne.)
 • hallinnointia koskevia indikaattoreita käytetään suorituskyvyn sisäiseen seurantaan ja ylimmän johdon päätöksenteon tukena (talousarvion toteutumisaste, sopimuksen tekoon tarvittava aika ja maksuaika jne.)
 • laadullisten indikaattoreiden avulla arvioidaan tutkimustoiminnan yleistä tehokkuutta suhteessa Euroopan unionin (EU) yleisiin tavoitteisiin.

Seitsemännen puiteohjelman (erityisohjelmat ja niihin perustuva tutkimustoiminta mukaan luettuna) täytäntöönpanossa noudatetaan eettisiä perusperiaatteita sekä sosiaalisia, oikeudellisia, sosioekonomisia, kulttuurillisia ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä arvoja.

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

Komission antamalla päätöksellä 2007/134/EY perustetun Euroopan tutkimusneuvoston pääasiallisena tehtävänä on Ideat-erityisohjelman täytäntöönpano.

ERC muodostuu riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta, jonka perustana on erityinen täytäntöönpanorakenne.

Tieteellisen neuvoston tehtävänä on

 • laatia erityisohjelmaa varten tieteellinen kokonaisstrategia
 • valmistella säännöllisesti työohjelma ja siihen tarvittavat muutokset
 • huolehtia ohjelman täytäntöönpanon tieteellisestä hallinnoinnista, seurannasta ja laadunvalvonnasta
 • huolehtia kommunikoinnista tiedeyhteisön ja keskeisten toimijaryhmien kanssa.

Tieteellinen neuvosto muodostuu Euroopan tiedeyhteisön huomattavimmista edustajista. Siihen kuuluu 22 arvostettua tutkijaa, insinööriä ja tiedemiestä, jotka nimittää komissio. Neuvoston tehtävänä on määritellä ERC:n tieteellinen strategia sekä laatia Ideat-erityisohjelman vuosittainen työohjelma.

Ohjelman hallinnoinnista ja toteuttamisesta vastaa erityinen täytäntöönpanorakenne (ERC-DIS), joka on komission toimeenpanovirasto. ERC:n toimeenpanovirasto (ERCEA) perustettiin komission vuonna 2008 antamalla päätöksellä vastaamaan Ideat-erityisohjelman täytäntöönpanosta ja avustamaan tieteellistä neuvostoa, ja se on ollut itsenäinen elin heinäkuusta 2009 alkaen. Se vastaa arviointimenettelyistä, vertaisarvioinnista sekä hankkeiden valintaprosessista tieteellisen neuvoston vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Se huolehtii myös apurahojen taloudellisesta ja tieteellisestä hallinnoinnista. Komission tehtävänä on

 • taata ERC:n täysi itsenäisyys ja riippumattomuus
 • valvoa tieteellisen neuvoston vahvistamien periaatteiden ja tavoitteiden noudattamista
 • huolehtia erityisen täytäntöönpanorakenteen perustamisesta sekä tehtävien ja vastuiden siirtämisestä sille
 • vahvistaa tieteellisen neuvoston laatima työohjelma sekä sen määrittämät täytäntöönpanomenetelmät
 • varmistaa, että hanke-ehdotukset valitaan rahoitettaviksi yksinomaan siinä paremmuusjärjestyksessä, joka niille on määritetty vertaisarvioinnissa
 • tiedottaa säännöllisesti ohjelmakomitealle erityisohjelman täytäntöönpanosta
 • antaa vuosittain neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomus ERC:n toiminnasta ja erityisohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumisesta.

ERC on koko ohjelman perusta ja osoitus yhteisön osallistumisesta saatavasta lisäarvosta verrattuna tuloksiin, joita voidaan saavuttaa pelkästään kansallisen tason toimilla. ERC:n panos onkin huomattava, sillä se

 • kannustaa ja tukee huippuosaamista yleiseurooppalaisella tasolla
 • kohdentaa resurssit parhaalla mahdollisella tavalla
 • antaa tunnustusta ja näkyvyyttä eurooppalaiselle tieteen eturintamassa olevalle tutkimukselle tehden siitä nykyistä houkuttelevampaa
 • edistää kansallisten tutkimusrakenteiden mukauttamista kehittyvään eurooppalaiseen tutkimusalueeseen
 • luo maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen eurooppalaisen tutkimusjärjestelmän
 • tekee Euroopasta vetovoimaisen keskuksen, joka houkuttelee tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavia yrityksiä ja teollisuutta
 • auttaa vastaamaan Euroopan esiin nouseviin sosiaalisiin haasteisiin.

Taustaa

EU on toteuttanut tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen liittyvää politiikkaa monivuotisten puiteohjelmien pohjalta vuodesta 1984 saakka. Seitsemäs puiteohjelma (2007-2013), joka on olennainen osa EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaa, sisältää neljäntyyppisiä toimintoja: valtioiden välinen yhteistyö avainaloilla (Yhteistyö), tutkijalähtöinen tutkimus tieteellisen yhteisön valitsemista tutkimusaiheista (Ideat), tutkijoiden koulutuksen ja urakehityksen tukeminen (Ihmiset) ja tutkimusvalmiuksien tukeminen (Valmiudet). Se muodostaa tutkimuspolitiikasta, koulutuksesta ja innovoinnista muodostuvan osaamisen kolmion, jotta osaaminen palvelisi taloudellista dynamiikkaa, sosiaalista kehitystä ja ympäristötavoitteita.

On huomattava, että Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat joulukuussa 2013 asetuksen (EU) N:o 1291/2013 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 (2014-2020), joka korvaa seitsemännen puiteohjelman.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Neuvoston päätös 2006/972/EY

1.1.2007–31.12.2013

-

EUVL L 54, 22.2.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2007/134/EY , tehty 2 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan tutkimusneuvoston perustamisesta [EUVL L 57/14, 24.2.2007] muutettu komission päätöksellä 2011/12/EU, annettu 12 päivänä tammikuuta 2011 [EUVL L 9/5, 13.1.2011].

Tällä komission päätöksellä perustetaan ERC:n tieteellinen neuvosto, ja siinä säädetään erityisen täytäntöönpanorakenteen sekä ERC:n pääsihteerin viran perustamisesta. Pääsihteerin tehtävänä on avustaa tieteellistä neuvostoa varmistamaan toimivat yhteydet komission ja erityisen täytäntöönpanorakenteen kanssa.

Komission päätös 2008/37/EY , tehty 14 päivänä joulukuuta 2007, tieteen eturintamassa tehtävän tutkimuksen alalla toteutettavaa Ideat-erityisohjelmaa hallinnoivan Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti [EUVL L 9, 12.1.2008].

ERCEA:n perustaminen edistyy, ja sen toiminta käynnistyi vuonna 2008.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan tutkimusneuvoston toimista ja erityisohjelmassa Ideat asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2007 [ KOM(2008) 473 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan tutkimusneuvoston toiminnasta ja Ideat-erityisohjelman tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2012 [ COM(2013) 318 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan tutkimusneuvoston tärkeimmistä tuloksista laadittiin arviointi samassa yhteydessä, kun seuraavasta tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 laadittiin vaikutusten ennakkoarviointi. Ohjelman jatkuvasta seurannasta todettiin muun muassa seuraavaa:

 • ERC:n apurahan saajien joukossa on viisi Nobel-palkinnon ja kolme Fields-mitalin saajaa.
 • Vuosina 2008-2013 vertaisarvioiduissa julkaisuissa on ilmestynyt yli 20 000 artikkelia, joissa mainitaan ERC:lta saatu rahoitus.
 • Kukin ERC:n apurahan saaja työllistää keskimäärin kuusi muuta tutkijaa.
 • ERC:n rahoittamissa tutkimusryhmissä on jäseniä 38:sta Euroopan tutkimusalueen (ERA) 41 maasta.
 • Noin 37 prosenttia ERC:n rahoittamien tutkimusryhmien jäsenistä on naisia (20 % päätutkijoista on naisia).

Viimeisin päivitys 07.04.2014

Top