Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuudes puiteohjelma (2000-2006): nanoteknologia ja nanotieteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kuudes puiteohjelma (2000-2006): nanoteknologia ja nanotieteet

Tämän erityisohjelman tavoitteena on auttaa Eurooppaa kehittämään valmiudet, joita tarvitaan nanoteknologian ja nanotieteiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen, jotta voitaisiin luoda uusia materiaaleja, laitteita tai järjestelmiä aineen hallintaan atomien mittakaavalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2002/835/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta "Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen" (2002-2006) [EYVL L 294, 29.10.2002].

TIIVISTELMÄ

Nanoteknologia tarkoittaa atomien tai molekyylien käsittelyä materiaalien, laitteiden ja uusien tekniikoiden valmistamiseksi. Siinä rakennetaan atomi tai molekyyli kerrallaan nanomittakaavalla uusia laitteita, joilla on poikkeuksellisia ominaisuuksia. Nanoteknologian periaate on yksinkertainen: sen sijaan, että ainetta pienennettäisiin mahdollisimman pieneksi, aineesta erotetaan pienin mahdollinen osa.

Maasta on aina louhittu materiaaleja, niitä on muun muassa muunneltu, kuumennettu ja yhdistelty ja niihin on kohdistettu painetta. Kaikki nämä menettelyt vaativat paljon energiaa ja aiheuttavat paljon jätettä. Teollisuustuotanto perustuu nykyään juuri tälle tuotantoperiaatteelle.

Nanoteknologiassa sen sijaan käytetään suoraan yksittäisiä atomeja, ja niitä käsittelemällä ja yhdistelemällä muodostetaan atomiryhmiä nanomateriaalien tai nanokoneiden valmistamiseksi.

Nanoteknologia ("nano" tulee kreikan sanasta "nannos", joka tarkoittaa kääpiötä) vaatii voimakasta panostamista perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen monitieteellisillä aloilla, joihin liittyy useita erityisaloja: genomiikka ja bioteknologia, kestävä kehitys, elintarviketurva, ilmailutiede, terveydenhuolto jne.

Nanoteknologia on paitsi ratkaisevan tärkeä teknillistieteellinen valtti taloudellisen kilpailukyvyn edistäjänä, myös valtava intellektuaalinen, kulttuurinen ja koulutuksellinen haaste.

Nanoteknologia jakautuu kolmeen pääasialliseen tutkimusalaan:

 • nanoelektroniikka: tietokoneisiin liittyvä tutkimusala, jossa pyritään luomaan entistä suorituskykyisempiä, tehokkaampia sekä kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin soveltuvia koneita;
 • nanobioteknologia: lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon liittyvässä tutkimuksessa on tavoitteena valmistaa bioantureita, biomateriaaleja ja muita koneita etenkin syövän sekä sydän- ja verisuonitautien hoitoon;
 • nanomateriaalit: nämä materiaalit on tarkoitettu muun muassa valoaineiden ja optisten materiaalien valmistukseen.

Kuudennessa puiteohjelmassa on varattu tähän ensisijaiseen aihealueeseen (EN) 1 300 miljoonaa euroa, ja toimissa keskitytään kolmeen laajaan alueeseen:

A) Nanoteknologia ja nanotieteet

Nanoteknologia ja nanotieteet edustavat uutta lähestymistapaa materiaalitieteissä ja materiaalien valmistuksessa. Nanoteknologian maailmanmarkkinat tarjoavat paljon mahdollisuuksia, ja Euroopan unionin on hyödynnettävä sen yrityksille tarjoama kilpailuetu. Tavoitteena on edistää eurooppalaisen nanoteknologia-alan teollisuuden syntymistä ja nanoteknologian käyttöönottoa nykyisillä teollisuudenaloilla:

 • pitkän aikavälin monitieteellinen tutkimustoiminta: prosessien hallinta ja tutkimusvälineiden kehittäminen,
 • supra- ja makromolekylaarinen rakennetekniikka,
 • nanometriluokan tekniikat materiaalien valmistukseen,
 • käsittely- ja hallintavälineiden ja -instrumenttien kehittäminen,
 • sovellukset esimerkiksi terveydenhuollon, kemian, energian ja ympäristön aloilla.

B) Älykkäät monikäyttöiset materiaalit

Uudet materiaalit, jotka tarjoavat uusia käyttömahdollisuuksia ja parempaa suorituskykyä, ovat keskeisessä asemassa esimerkiksi liikenteeseen, energiaan, lääketieteeseen, elektroniikkaan tai rakennusalaan liittyvässä innovaatiossa.

 • Perustietämyksen lisääminen.
 • Monikäyttöisten materiaalien tuotantoon ja muuntamiseen liittyvä teknologia.
 • Materiaalikehityksen tukena tarvittavat suunnittelu- ja valmistustekniikat.

C) Uudet tuotantomenetelmät ja -tavat

Tavoitteena on kehittää teollisia järjestelmiä, joihin sisältyy tuotteiden elinkaarisuunnittelu, tuotanto, käyttö ja kierrätys, sekä luoda entistä parempia organisaatio- ja hallintomalleja.

 • Joustavat ja älykkäät valmistusprosessit ja -järjestelmät, joihin sisällytetään muun muassa virtuaalisen valmistuksen ja huipputarkan tuotannon alalla saavutettu kehitys.
 • Järjestelmätutkimus muun muassa kestävää jätehuoltoa, perustuotteiden kulutuksen vähentämistä ja ympäristön epäpuhtauksien vähentämistä varten.
 • Tuotantojärjestelmien, tuotteiden ja palvelujen elinkaaren optimoiminen ympäristölle vaarallisten aineiden vähentämiseksi.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Päätös 1513/2002/EY

Sovelletaan 1.1.2003 alkaen;voimassaolo päättyy: 31.12.2006

-

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto - Tavoitteena eurooppalainen nanoteknologiastrategia [KOM(2004) 338 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä.

Viimeisin päivitys 04.01.2007

Top