Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuudes puiteohjelma (2000-2006): Tietoyhteiskunnan teknologia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kuudes puiteohjelma (2000-2006): Tietoyhteiskunnan teknologia

Tämän erityisohjelman tavoitteena on edistää laite-, ohjelmisto- ja sovellustekniikoiden kehittämistä Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja antaa Euroopan kansalaisille mahdollisuus osallistua osaamisyhteiskuntaan.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2002/835/EY, tehty 30 päivänä syyskuuta 2002, tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta "Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen" (2002-2006) [EYVL L 294, 29.10.2002].

TIIVISTELMÄ

Vuonna 2000 Lissabonissa kokoonut Eurooppa-neuvosto asetti kokouksessaan tavoitteeksi tietoyhteiskunnan kehittämisen nopeuttaakseen siirtymistä kilpailukykyiseen ja dynaamiseen tietoon perustuvaan talouteen, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja sekä lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Tämä tavoite konkretisoitui Euroopan komission aloitteessa eEurope 2002, jonka pyrkimyksenä on edistää "Tietoyhteiskunta kaikille" -tavoitteen saavuttamista. Aloitteella eEurope 2005 pyritään myös saattamaan tietoyhteiskunnan sovellukset ja palvelut jokaisen kansalaisen, kodin, koulun ja yrityksen ulottuville vuoteen 2010 mennessä.

Tieto- ja viestintätekniikat synnyttävät uusia tuotanto-, tiedonvaihto- ja viestintätapoja. Tästä sektorista on tullut EU:n toiseksi tärkein taloussektori ja se työllistää Euroopassa yli kaksi miljoonaa ihmistä. Sen vuoksi kuudennessa puiteohjelmassa pyritään vastaamaan markkinoiden, julkisen politiikan ja kansalaisten kysyntään ja tarpeisiin.

Jotta tämän alan pyrkimykset saadaan talouden ja yhteiskunnan kannalta maksimoitua, tulevan sukupolven tekniikat ovat paremmin ympäristöön integroituja ja paremmin kaikkien ulottuvilla sekä tarjoavat monipuolisen palvelu- ja sovellusvalikoiman.

Lopullinen tavoite on ottaa käyttöön nykyistä käyttäjäystävällisempiä tekniikoita kaikilla aloilla, joita ovat esimerkiksi tietoturva ja yksityisyyden suoja, koulutus, ikääntyneiden ja vammaisten erityistarpeet, etätyö, sähköinen kaupankäynti ja hallinnon sähköiset palvelut, terveysalan verkkopalvelut, älykkäät liikennejärjestelmät jne.

« Tietoyhteiskunnan teknologia » -ohjelman (EN) kokonaisrahoitus on 3,625 miljardia euroa. Vuosien 2003-2004 työohjelman kokonaisrahoitus on 1,725 miljardia euroa. Noin 90 miljoonan euron rahoitus on varattu seuraavien maiden osanottajille: Venäjä ja uudet itsenäiset valtiot, Välimeren maat mukaan luettuina Balkanin länsiosat sekä kehitysmaat. Tämän rahoituksen turvin on tarkoitus toteuttaa kaksi ehdotuspyyntöä.

Yritysten toimissa keskitytään seuraaviin teknologian painopistealoihin:

A) Kokoava tutkimus kansalaisten ja yritysten kannalta keskeisillä teknologian aloilla

Tavoitteena on kehittää ratkaisuja yhteiskunnan ja talouden vakaviin epäkohtiin, joita uusi tietoon perustuva yhteiskunta kohtaa. Näihin kuuluvat myös työtehtäviin ja työympäristöön kohdistuvat vaikutukset työpaikoilla.

Tutkimus kattaa seuraavat aihepiirit:

 • tietojärjestelmien tietoturvan ja luottamuksellisuuden takaavien tekniikoiden tutkiminen sekä kansalaisten oikeudet ja yksityisyyden suoja
 • niin sanotut toimintaympäristön älykkyyttä tukevat järjestelmät, joilla tuodaan tietoyhteiskunta kaikkien, erityisesti iäkkäiden ja vammaisten ulottuville
 • sähköisen verkkokaupan, uusien työvälineiden ja -tapojen, opiskelutekniikoiden, yritysten integroidun hallinnoinnin yms. kehittäminen
 • yleisiä tietokantoja ja resursseja käyttävien laajojen järjestelmien kehittäminen esimerkiksi ympäristön, energiatalouden, terveydenhuollon ja liikenteen aloilla.

B) Viestintä- ja tiedonkäsittelytekniikat

Tavoitteena on kehittää luotettavia langattomia, optisia ja laajakaistaisia matkaviestintätekniikoita, joita voidaan käyttää ja soveltaa laajasti kansalaisten tarpeisiin.

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää

 • uuden sukupolven infrastruktuurien ja viestintäverkkojen tutkimusta seuraavan sukupolven Internet-verkon luomiseksi
 • useita tekijöitä huomioonottavien monimutkaisten ja laajojen järjestelmien hallintaa vaativia tekniikoita.

C) Komponentit ja mikrojärjestelmät

Tavoitteena on lisätä uusiin materiaaleihin perustuvien edullisempien pienoiskokoisten komponenttien tutkimusta. Tutkimuksen keskeiset osa-alueet ovat seuraavat:

 • nano- ja mikrokomponenttien tuotanto, jolla mahdollistetaan järjestelmien erittäin huomattava pienentäminen (pieni koko, keveys, vähemmän liitäntöjä ja pienempi energian kulutus)
 • nanoelektroniikan, mikrotekniikoiden, näyttöjärjestelmien, uusien materiaalien ja tiedonkäsittelylaitteiden ja -mallien tutkimus.

D) Tiedonhallinta ja käyttöliittymät

Tavoitteena on mahdollistaa helpompi vuorovaikutteisuus tietopohjaisissa palveluissa ja sovelluksissa ajasta ja paikasta riippumatta. Painopistealueet ovat seuraavat:

 • konteksti- ja merkityspohjaisten tiedon esitys- ja hallintajärjestelmien kehittäminen, mukaan luettuina kognitiiviset järjestelmät, sekä välineet tiedon luontiin, jäsentämiseen, tietojärjestelmissä liikkumiseen, tiedon hakuun jne.
 • sanoihin, puheeseen, näköön, eleisiin, kosketukseen ja muihin aisteihin älykkäästi reagoivien liittymien kehittäminen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY

Soveltamispäivä: 1.1.2003Voimassaolon päättymispäivä: 31.12.2006

-

Viimeisin päivitys 04.01.2007

Top