Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansalliset alueelliset investointituet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kansalliset alueelliset investointituet

Tässä asetuksessa määritetään edellytykset, joiden perusteella yhteismarkkinoille soveltuvasta alueellisesta investointitukiohjelmasta myönnettävistä tuista ei tarvitse ilmoittaa komissiolle.

ASIAKIRJA

Komission asetus (EY) N:o 1628/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen.

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus koskee alueellisen investointituen läpinäkyviä ohjelmia *, jotka ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valtiontukia ja jotka ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla yhteismarkkinoille soveltuvia. Asetuksessa määritetään edellytykset näistä ohjelmista kunkin jäsenvaltion osalta myönnettävien tukien ilmoitusvelvollisuutta koskevan poikkeuksen myöntämiselle (ilmoitusvelvollisuudesta säädetään perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa).

Edellytykset poikkeuksen myöntämiselle

Alkuinvestointeihin myönnettävä tuki on yhteismarkkinoille soveltuvaa tukea edellyttäen, että

 • tuki myönnetään aluetukeen oikeutetulla alueella siten kuin kyseiselle jäsenvaltiolle hyväksytyssä vuosia 2007-2013 koskevassa aluetukikartassa määritetään;
 • bruttoavustusekvivalenttina ilmoitettu tuki-intensiteetti ei ylitä voimassa olevaa alueellisen tuen enimmäistasoa siten kuin kyseiselle jäsenvaltiolle hyväksytyssä aluetukikartassa vuosiksi 2007-2013 määritetään.

Seuraavat tuet soveltuvat yhteismarkkinoille, eikä niistä tarvitse ilmoittaa komissiolle ennakolta:

 • alueellista investointitukea koskevat läpinäkyvät ohjelmat *, jotka ovat perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea ja jotka täyttävät tässä asetuksessa määrätyt edellytykset;
 • yksittäiset tuet, joita ei myönnetä tukiohjelmasta (tapauskohtainen tuki) ja joiden osuus investointituen kokonaismäärästä on enintään 50 prosenttia.

Soveltamisala

Tätä asetusta ei sovelleta seuraavilla aloilla myönnettyyn tukeen:

 • kalastus (esdeenfr) ja vesiviljely;
 • laivanrakennus (esdeenfr);
 • hiiliteollisuus;
 • terästeollisuus;
 • synteettikuituala;
 • EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden tuotanto;
 • kolmansiin maihin tai jäsenvaltioihin suuntautuvaan vientiin liittyvän toiminnan tukeen;
 • tukeen, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella.

Ilmoitusvelvollisuus

Niistä tuista, joita ei ole vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta tämän asetuksen nojalla, on ilmoitettava ennakolta komissiolle. Tällaisia tukia ovat

 • tuet, jotka eivät ole läpinäkyviä;
 • toimintatuet;
 • määrätyille tehdasteollisuuteen ja palvelualaan sisältyville toimialoille suunnatut alueelliset tukiohjelmat;
 • voimassa olevien tukiohjelmien perusteella suuriin investointihankkeisiin myönnetty aluetuki (jos kaikista lähteistä myönnetyn tuen kokonaismäärä on yli 75 prosenttia sellaiseen investointiin myönnetyn tuen enimmäismäärästä, jonka tukikelpoiset kustannukset ovat 100 miljoonaa euroa, kun tuen myöntämishetkellä sovelletaan hyväksytyssä aluetukikartassa suurille yrityksille määritettyä voimassa olevaa tuen enimmäismäärää).

Keskeiset termit

 • Alueellista investointitukea koskeva läpinäkyvä ohjelma: alueellinen investointitukiohjelma, jonka osalta on mahdollista laskea etukäteen täsmällisesti bruttoavustusekvivalentti prosenttiosuutena tukikelpoisista kustannuksista tarvitsematta tehdä riskinarviointia (esimerkiksi ohjelmat, joissa käytetään avustuksia, korkotukia tai rajattuja verotustoimenpiteitä). Julkisia lainoja käyttävät ohjelmat katsotaan alueellista investointitukea koskeviksi läpinäkyviksi ohjelmiksi, jos niillä on tavanomainen vakuus eikä niihin liity poikkeuksellista riskiä, jolloin niiden ei katsota sisältävän valtiontakausta.
 • Alkuinvestointi: investointi aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen uuden toimipaikan perustamiseksi, olemassa olevan toimipaikan laajentamiseksi, toimipaikan tuotannon monipuolistamiseksi uusilla tuotteilla tai olemassa olevan toimipaikan tuotantoprosessin perusteelliseksi muuttamiseksi tai toimipaikkaan välittömästi liittyvän käyttöomaisuuden ostaminen silloin, kun toimipaikka on suljettu tai se olisi suljettu, jollei sitä olisi ostettu, ja kun käyttöomaisuuden ostajana on riippumaton sijoittaja.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1628/2006

1.1.2007 - 31.12.2013

-

EUVL L 302, 1.11.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007-2013 [EUVL C 54, 4.3.2006]. Näiden alueiden taloudellisen kehityksen edistämiseksi vuosina 2007-2013 näissä suuntaviivoissa otetaan käyttöön arviointiperusteet, joiden avulla tutkitaan alueellisten valtiontukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan nojalla.

Komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen [EYVL L 10, 13.1.2001]. Asetuksen (EY) N:o 994/98 mukaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) myönnettäviin valtiontukiin sovelletaan tätä asetusta. Asetus sisältää määräyksiä, joiden perusteella pienet ja keskisuuret yritykset vapautetaan velvollisuudesta ilmoittaa ennakolta komissiolle valtionavun myöntämisestä.

Komission asetus (EY) N:o 1976/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, asetusten (EY) N:o 2204/2002, (EY) N:o 70/2001 ja (EY) N:o 68/2001 muuttamisesta niiden soveltamisajan pidentämiseksi [EUVL L 368, 23.12.2006].

Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7 päivänä toukokuuta 1998, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan (entinen 92 artikla) ja 88 artiklan (entinen 93 artikla) soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin [EYVL L 142, 14.5.1998]. Tässä 87 ja 88 artiklan soveltamista koskevassa asetuksessa annetaan komissiolle valtuudet todeta tietyt valtion monialaisen tuen muodot yhteismarkkinoille soveltuviksi. Nämä valtiontuen muodot, kuten esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävät tuet, on vapautettu EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta.

Viimeisin päivitys 28.08.2007

Top