Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007-2013

Alueellisten valtiontukien tarkoituksena on edistää investointeja, työpaikkojen luomista ja uusien tuotantolaitosten sijoittamista kaikkein epäedullisimmassa asemassa oleville yhteisön alueille. Näiden alueiden taloudellisen kehityksen edistämiseksi vuosina 2007-2013 näissä suuntaviivoissa otetaan käyttöön arviointiperusteet, joiden avulla tutkitaan alueellisten valtiontukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan nojalla.

ASIAKIRJA

Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007-2013 [EUVL C 54, 4.3.2006].

TIIVISTELMÄ

Alueellisilla valtiontuilla pyritään tukemaan investointeja sekä työpaikkojen ja uusien tuotantolaitosten luontia kaikkein epäedullisimmassa asemassa olevien alueiden taloudellisen kehityksen edistämiseksi vuosina 2007-2013.

Alueellinen valtiontuki on suurille yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävää investointitukea * sekä toimintatukea (rajoitetuissa olosuhteissa). Yleensä aluetukea olisi myönnettävä sellaisen monialaisen tukiohjelman nojalla, joka liittyy kiinteästi alueelliseen kehitysstrategiaan.

Oikeudellinen tausta

Nykyisiin suuntaviivoihin sisältyvät ne arviointiperusteet, joita komissio käyttää arvioidessaan alueellisten valtiontukien soveltuvuutta yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan nojalla.

Jotta valtiontuen etujen vaikutus ei johtaisi kilpailun vääristymiseen yhteismarkkinoilla, on sallittujen tuen enimmäismäärien vastattava kyseessä olevien alueiden kehitykseen vaikuttavien ongelmien suhteellista vakavuutta. Näihin suuntaviivoihin sisältyy pienyritysten perustamista epäedullisessa asemassa olevilla alueilla edistävä tukiväline.

Soveltamisala

Erityisesti seuraavat alat eivät kuulu näiden suuntaviivojen soveltamisalaan:

Alueiden rajaus

Tukialueiden kattamaksi kokonaisväestönosuudeksi on vahvistettu 42 prosenttia yhteisön 25 jäsenvaltion väestöstä. Yksikään jäsenvaltio ei kuitenkaan menetä yli 50:tä prosenttia vuosina 2000-2006 katetusta väestönosuudesta.

87 artiklan 3 kohdan a alakohta

Suuntaviivoissa katsotaan, että perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa mainitut edellytykset täyttyvät, jos alueella, joka vastaa NUTS II -tason maantieteellistä yksikköä, bruttokansantuote asukasta kohden on alle 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta.

Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa mainitut edellytykset täyttyvät myös seuraavissa tapauksissa:

 • syrjäisimmille alueille myönnettävä aluetuki;
 • joillakin alueilla BKT asukasta kohden ylittää 75 prosenttia yhteisön 25 jäsenvaltion keskiarvosta vuoden 2004 laajentumisesta johtuvan tilastovaikutuksen vuoksi. Niiden BKT asukasta kohden oli alle 75 prosenttia yhteisön 15 jäsenvaltion keskiarvosta. Näihin alueisiin sovelletaan siirtymäkautta 31. joulukuuta 2010 saakka. Vuonna 2010 näiden alueiden asemaa tarkastellaan uudelleen. Jos näiden alueiden asema on heikentynyt, niihin sovelletaan edelleen 87 artiklan 3 kohdan a alakohtaa. Päinvastaisessa tapauksessa ne voivat saada 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla 20 prosentin tuen 1. tammikuuta 2011 alkaen.

87 artiklan 3 kohdan c alakohta

Koska EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan poikkeukseen perustuvat aluetuet ovat suuntautuneet edullisemmassa asemassa oleville alueille kuin a alakohtaan liittyvät tuet, myönnetyn tuen maantieteellisen soveltamisalan ja sallitun tuki-intensiteetin on oltava tarkoin rajoitettua.

Alueet, joihin voidaan soveltaa 87 artiklan 3 kohdan c alakohtaa, ovat seuraavat:

 • alueet, joiden BKT asukasta kohden oli alle 75 prosenttia yhteisön 15 jäsenvaltion keskiarvosta vuonna 1998 mutta jotka eivät enää täytä tätä edellytystä vuosina 2007-2013 ("talouskehitysalueet");
 • alueet, joiden asukastiheys on alle 8 asukasta neliökilometriä kohden NUTS II -tason mukaan tai 12 asukasta neliökilometriä kohden NUTS III -tason mukaan;
 • alueet, joilla on yli 100 000 asukasta ja joiden BKT asukasta kohden alittaa yhteisön 25 jäsenvaltion keskiarvon tai joiden työttömyysaste on suurempi kuin 115 prosenttia kansallisesta keskiarvosta;
 • saaret, joilla on vähemmän kuin 5 000 asukasta;
 • sellaiset NUTS III -tason alueen vierellä sijaitsevat alueet, jotka ovat oikeutettuja tukeen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tai joilla on yhteinen raja yhteisön ulkopuolisen maan kanssa;
 • yli 50 000 asukkaan alueet, jotka ovat vakavan suhteellisen taantuman tai suuren rakennemuutoksen kohteena;
 • yli 20 000 asukkaan alueet, jotka kärsivät erittäin paikallisista alueellisista eroista (NUTS III -tason alapuolella) ja jotka haluavat myöntää aluetukea pk-yrityksille.

ALUEELLINEN INVESTOINTITUKI

Alueellisen investointituen enimmäismäärät - suuret yritykset

87 artiklan 3 kohdan a alakohta

87 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvien alueiden osalta aluetuen intensiteetti (määrä) saa olla enintään

 • 30 prosenttia alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta;
 • 30 prosenttia syrjäisimmillä alueilla. Nämä alueet ovat oikeutettuja ylimääräiseen 20 prosentin lisään, jos niiden BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta, ja muissa tapauksissa 10 prosentin lisään;
 • 30 prosenttia tilastovaikutusalueilla 1. tammikuuta 2011 saakka;
 • 40 prosenttia alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 60 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta;
 • 50 prosenttia alueilla, joilla BKT asukasta kohden on alle 45 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta.

87 artiklan 3 kohdan c alakohta

87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvien alueiden suurten yritysten osalta aluetuen enimmäismäärä saa olla yleensä enintään

 • 15 prosenttia;
 • 20 tai 30 prosenttia tilastovaikutusalueilla 1. tammikuuta 2011 alkaen;
 • 10 prosenttia alueilla, joiden BKT asukasta kohden on yli 100 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta ja työttömyysaste alhaisempi kuin 25 jäsenvaltion EU:n keskiarvo NUTS III -tasolla mitattuna.

Alueellisen investointituen enimmäismäärät - pienet ja keskisuuret yritykset

Tuen enimmäismääriä voidaan korottaa 20 prosenttia, kun on kyse pienille yrityksille myönnettävästä tuesta, ja 10 prosenttia, kun on kyse keskisuurille yrityksille myönnettävästä tuesta.

Suuret investointihankkeet

Suuren investointihankkeen, jonka tukikelpoiset kustannukset ylittävät 50 miljoonaa euroa, enimmäistuki on 50 prosenttia alueellisesta enimmäismäärästä 50-100 miljoonan euron investointien osalta. Yli 100 miljoonan euron investointien enimmäistuki on 34 prosenttia alueellisesta enimmäistuesta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista myönnettävistä investointituista, joiden kustannukset ylittävät 100 miljoonaa euroa, jos tuki ylittää sallitun enimmäismäärän. Alla esitetään yhteenveto ilmoitusta edellyttävistä raja-arvoista eri alueilla useimmin käytettyjen tuki-intensiteettien mukaan:

 • 7,5 miljoonaa euroa, jos tuen intensiteetti on 10 prosenttia;
 • 11,25 miljoonaa euroa, jos tuen intensiteetti on 15 prosenttia;
 • 15,0 miljoonaa euroa, jos tuen intensiteetti on 20 prosenttia;
 • 22,5 miljoonaa euroa, jos tuen intensiteetti on 30 prosenttia;
 • 30,0 miljoonaa euroa, jos tuen intensiteetti on 40 prosenttia;
 • 37,5 miljoonaa euroa, jos tuen intensiteetti on 50 prosenttia.

ALUEELLINEN TOIMINTATUKI

Vaikka toimintatuet * ovat periaatteessa kiellettyjä, näitä tukia voidaan tilapäisesti ja poikkeuksellisesti sallia alueilla, joihin sovelletaan 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaista tukea. Tuen myöntämisen perusteena on oltava tuen laatu, tuen taso suhteessa haittoihin ja alueellisen kehityksen edistäminen.

Tuki vastaperustetuille pienille yrityksille

Jotta voitaisiin kannustaa ja tukea pienten yritysten perustamista ja varhaisvaiheen kehitystä alueellisilla tukialueilla, näissä suuntaviivoissa sallitaan tuki, joka on

 • 2 miljoonaa euroa pientä yritystä kohden alueilla, jotka kuuluvat perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen tuen soveltamisalaan. Tuki voi olla enintään 35 prosenttia ensimmäisten kolmen vuoden aikana yrityksen perustamisen jälkeen aiheutuneista tukikelpoisista kustannuksista ja enintään 25 prosenttia kahtena seuraavana vuonna;
 • miljoona euroa pientä yritystä kohden alueilla, jotka kuuluvat perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen tuen soveltamisalaan. Tuki voi olla enintään 25 prosenttia kolmen ensimmäisen vuoden aikana yrityksen perustamisen jälkeen aiheutuneista tukikelpoisista kustannuksista ja enintään 15 prosenttia kahtena seuraavana vuonna.

Vuodessa myönnetyn tuen määrä ei saa ylittää 33 prosenttia edellä mainituista kokonaismääristä yritystä kohden.

Loppumääräykset

Näitä suuntaviivoja sovelletaan 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2013 välisenä aikana.

Keskeiset termit

 • Investointituki: tuki, jota myönnetään investointiin aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen, joka liittyy uuden laitoksen perustamiseen, olemassa olevan laitoksen laajentamiseen, laitoksen tuotannon monipuolistamiseen uusiin, täydentäviin tuotteisiin tai olemassa olevan laitoksen tuotantoprosessin perusteelliseen muuttamiseen ("alkuinvestointihanke");
 • Toimintatuki: yrityksen juoksevien kustannusten alentamiseen tarkoitettuja aluetukia, jotka ovat muodoltaan esimerkiksi verovapautuksia tai sosiaaliturvamaksujen alennuksia, jotka eivät liity tukikelpoisiin investointikustannuksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1628/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen [EUVL L 302, 1.11.2006].

Komission asetus (EY) N:o 1627/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta valtiontuen vakioilmoituslomakkeen osalta [EUVL L 302, 1.11.2006]. Tällä asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 794/2004, jossa pannaan täytäntöön perustamissopimuksen 93 artiklan (nykyisin 88 artikla) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettu asetus (EY) N:o 659/1999. Asetuksella muutetaan valtiontukien vakioilmoituslomakkeita alueellisia valtiontukia koskevien vuosien 2007-2013 suuntaviivojen hyväksymisen jälkeen.

Aluetukikartat (1.1.2007-31.12.2013)

 • Slovenia, Slovakia, Unkari, Puola: EUVL C 256, 24.10.2006
 • Malta: EUVL C 275, 11.11.2006
 • Tšekki, Luxemburg: EUVL C 280, 18.11.2006
 • Kreikka, Viro, Liettua: EUVL C 286, 23.11.2006
 • Latvia: EUVL C 287, 24.11.2006
 • Irlanti: EUVL C 292, 1.12.2006
 • Saksa: EUVL C 295, 5.12.2006
 • Suomi, Ruotsi, Itävalta: EUVL C 34, 16.2.2007
 • Espanja: EUVL C 35, 17.2.2007
 • Yhdistynyt kuningaskunta: EUVL C 55, 10.3.2007
 • Portugali, Kypros: EUVL C 68, 24.3.2007
 • Belgia, Bulgaria, Romania: EUVL C 73, 30.3.2007
 • Ranska: EUVL C 94, 28.4.2007
 • Tanska: EUVL C 141, 26.6.2007
 • Alankomaat: EUVL C 176, 28.7.2007

Aluetukikarttojen avulla määritetään alueelliset investointitukikelpoiset alueet ja kunkin jäsenvaltion suurimmat tuki-intensiteetit (enimmäistuet) vuosina 2007-2013.

Viimeisin päivitys 28.08.2007

Top