Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alueet talouden muutosten edistäjinä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alueet talouden muutosten edistäjinä

Puheena olevassa tiedonannossa esitellään Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloite, jolla pyritään osaltaan vahvistamaan alueiden taloudellisen lähentymisen ja talouden nykyaikaistamisen välistä yhteyttä. Aloitteen kokonaistalousarvio on noin 375 miljoonaa euroa. Aloite antaa jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien vapaaehtoisverkoille mahdollisuuden kokeilla parhaita toimintatapoja, joilla voidaan edistää talouden nykyaikaistamista ja kilpailukyvyn parantamista. Temaattisen kehittämisen ja koheesiopoliittisten ohjelmien välisen yhteyden ansiosta kokeiluhankkeet voidaan levittää nopeasti jäsenvaltioihin.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, 8. marraskuuta 2006, "Alueet talouden muutosten edistäjinä" [KOM(2006) 675 - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio on vastaamassa kasvun lisäämistä ja uusien ja parempien työpaikkojen luomista koskevaan haasteeseen kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden pohjalta. Tämä kumppanuus on toteutunut uudistuksina yhteisön Lissabonin-ohjelman ja kansallisten uudistusohjelmien kautta.

Koheesiota koskevilla yhteisön strategisilla suuntaviivoilla 2007-2013 ja kaupunkialueiden kehittämiseen tarkoitettuja investointeja koskevilla suuntaviivoilla pyritään osaltaan kehittämään kasvua ja työllisyyttä edistävää kumppanuutta siten, että määritellään vuosien 2007-2013 koheesiopoliittisissa ohjelmissa etusijalle asetettavat tukialat.

Vuosien 2007-2013 koheesiopoliittisille ohjelmille on myönnetty yhteisön tukea 350 miljardia euroa, ja niitä rahoitetaan 150 miljoonan euron sijoituksin kansallisista julkisista lähteistä. Kyseisten investointien avulla on tarkoitus auttaa nykyaikaistamaan taloutta ja parantamaan kilpailukykyä kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden yhteydessä. Siten luodaan yhteys alueiden taloudellisen lähentymisen ja talouden nykyaikaistamisen välille.

Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloite

Tiedonannossa esitetään Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloite Alueellinen yhteistyö Euroopassa -tavoitteen näkökulmasta ja kaupunkialueiden kehittämisverkkoja koskevan ohjelman yhteydessä. Aloitteen tavoitteena on, että kokeillaan parhaita toimintatapoja, joilla osaltaan vahvistetaan alueiden taloudellisen lähentymisen ja talouden nykyaikaistamisen välistä yhteyttä.

Aloitteen kokonaistalousarvio on noin 375 miljoonaa euroa. Aloite antaa jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien vapaaehtoisverkoille mahdollisuuden kokeilla parhaita toimintatapoja, joilla voidaan edistää talouden nykyaikaistamista ja kilpailukyvyn parantamista.

Komissio ehdottaa vapaaehtoisverkoille talouden nykyaikaistamiseen ja tarkistettuun Lissabonin strategiaan liittyviä aihealueita. Halukkaat verkot voivat siten hakeutua aihealueita koskevaan läheisempään yhteistyöhön komission kanssa.

Aloitteeseen osallistuvat verkot valitsevat niitä kiinnostavat talouskehityksen aihealueet ja hyödyntävät niitä Euroon aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettujen yhteisten verkkojen puitteissa. Temaattisen kehittämisen ja koheesiopoliittisten ohjelmien välisen yhteyden ansiosta kokeiluhankkeet voidaan levittää nopeasti jäsenvaltioihin.

Nopeutettu menettelyvaihtoehto

Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloitteeseen sisältyy nopeutettu menettelyvaihtoehto. Komission valitsemien ja toiminnallisesti ylläpitämien (talouden nykyaikaistamiseen ja tarkistettuun Lissabonin strategiaan liittyvien) aihealueiden ympärille luodaan vapaaehtoisverkkoja. Nopeutettu menettelyvaihtoehto antaa siten komissiolle aloiteoikeuden ja mahdollisuuden etulyöntiasemaan vapaaehtoisverkkojen valitsemien kokeiluideoiden pikaiseksi levittämiseksi EAKRista osarahoitettujen pääohjelmien kautta.

Viestintä

Ideoiden, saavutettujen tulosten ja parhaiden toimintatapojen nopeaksi levittämiseksi on tärkeää, että Alueet talouden muutosten edistäjinä -aloitteesta tiedotetaan tehokkaasti. Kysymykseen tulee esimerkiksi vuosittaisen Alueet talouden muutosten edistäjinä -konferenssin järjestäminen, uuden verkkosivuston avaaminen ja vuosittain jaettavan innovaatiopalkinnon perustaminen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2006/702/EY, tehty 6. lokakuuta 2006 , yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista [EUVL L 291, 21.10.2006].

Komission tiedonanto, annettu 5. heinäkuuta 2005 - Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka - Yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007-2013 [KOM(2005) 299 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 15.01.2007

Top