Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Koheesiopolitiikka ja kaupungit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Koheesiopolitiikka ja kaupungit

Tiedonannossa ehdotetaan kaupunkien kestävää talouskasvua tukevia toimia sekä toimia, joiden tarkoituksena on vähentää köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja ympäristöongelmia kaupungeissa. Siinä käsitellään varsinkin joitakin kaupunkiulottuvuuteen liittyviä erityistekijöitä, jotka ovat tärkeitä vuosiksi 2007-2013 vahvistettujen yhteisön koheesiopolitiikan strategisten suuntaviivojen kannalta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 13. heinäkuuta 2006: Koheesiopolitiikka ja kaupungit - Kaupungit ja taajamat alueiden kasvun ja työllisyyden edistäjinä [KOM(2006) 385 - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Vuosiksi 2007-2013 vahvistettujen yhteisön koheesiopolitiikan strategisten suuntaviivojen tavoitteena on edistää kasvua ja työllisyyttä. Suuntaviivoissa määritetään vuosien 2007-2013 toimenpideohjelmien ensisijaiset alat painottamalla tiettyjen alueiden, kuten taajamien, erityistarpeita sekä sosiaalisia ja ympäristötavoitteita.

Kaupunkien kestävää talouskasvua on tuettava toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on vähentää köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja ympäristöongelmia. Siksi tiedonannossa on tavoitteena esittää tiettyjä kaupunkiulottuvuuteen liittyviä erityistekijöitä, jotka ovat tärkeitä strategisten suuntaviivojen kannalta.

Tiedonannossa ehdotetut toimet kattavat suuren joukon aloja ja heijastavat rakennerahastojen tarjoamia tukimahdollisuuksia. Toimet on jaettu kuuteen otsakkeeseen:

 • kaupunkien vetovoiman vahvistaminen
 • innovaatiotoiminnan, yrittäjyyden ja osaamistalouden tukeminen
 • uusien ja parempien työpaikkojen luominen
 • kaupunkien sisäisten eroavuuksien hallinta
 • hyvä hallintotapa
 • kaupunkien uudistamisen rahoitus.

Kaupunkien vetovoima

Jotta kaupungit voisivat vastata erilaisiin haasteisiin ja vahvistaa vetovoimaansa, niiden olisi houkuteltava lisää investointeja ja luotava uusia työpaikkoja. Kaupunkien vetovoiman vahvistamiseksi voidaan ottaa huomioon neljä keskeistä tekijää:

 • liikenneyhteydet; kaupungin ja alueen olisi esimerkiksi varmistettava liikenneinfrastruktuurien optimaalinen käyttö
 • nykyaikaiset, tehokkaat ja edulliset palvelut ja varustetaso
 • luonnollinen ja fyysinen ympäristö
 • kulttuuri, jonka tarjonta perustuu konkreettisiin varustuksiin.

Innovaatiotoiminnan, yrittäjyyden ja osaamistalouden tukeminen

Kaupungit voivat toteuttaa innovaatiotoimintaa, yrittäjyyttä ja osaamistaloutta tukevia toimenpiteitä. Kyseeseen tulevat etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevat toimet samoin kuin toimet, joiden avulla innovaatiotoiminnasta ja osaamistaloudesta saadaan pontta kasvulle. Toimiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:

 • talouden infrastruktuurien parantaminen ja ympäristönhallintajärjestelmien käyttöönotto
 • tukipalvelujen järjestäminen yrityksille
 • paikallisten yhteistyökumppaneiden välinen yhteistyö ja rahoituslähteiden saatavuus
 • innovaatiostrategian valmistelu koko alueelle
 • kaupunkien ottaminen mukaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (seitsemäs puiteohjelma) ja tietoyhteiskunnan alan toimiin (i2010-aloite).

Enemmän ja parempia työpaikkoja

Hyvin ammattitaitoiset henkilöt sekä henkilöt, joiden ammattitaito on heikko, ovat kaupungeissa yliedustettuina. Siksi kaupungeissa on paljon sekä kehittämistarvetta että -mahdollisuuksia. Lähentymistavoitteeseen kuuluvissa ohjelmissa rakennerahastoista voidaan tukea seuraavia aloitteita ja toimia:

 • toimet, joilla vahvistetaan paikallis- ja aluetason institutionaalisia valmiuksia sekä julkisten palvelujen tehokkuutta
 • aloitteet, joiden tavoitteena on luoda työpaikkoja, torjua työttömyyttä ja muodostaa työllisyyttä ja innovaatiotoimintaa tukevia kumppanuuksia
 • työllistettävyyden parantaminen koulutus- ja sivistystasoa kohottamalla.

Kaupunkien sisäiset eroavuudet

Muita huonommassa asemassa olevissa kaupunginosissa, joissa korkean työttömyyden lisäksi myös monet muut tekijät ovat epäsuotuisia, olisi tiedonannon mukaan toteutettava toimia, joilla

 • edistetään sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia
 • parannetaan kansalaisten turvallisuutta; tätä varten olisi esimerkiksi kehitettävä toimintalinjoja paikallisen rikollisuuden torjumiseksi ja luotava turvallisuuteen liittyviä työpaikkoja.

Hyvä hallintotapa

Tiedonannossa ehdotetaan seuraavia toimia hallinnon parantamiseksi ja kaupunkikehityksen hallitsemiseksi:

 • kehitetään eri tason julkisyhteisöjen välistä sujuvaa yhteistyötä esimerkiksi luomalla kaupunkien, alueiden ja valtioiden välisiä kumppanuuksia ja parantamalla kaupunkiviranomaisten sekä maaseutu- ja alueviranomaisten toimien koordinointia
 • otetaan käyttöön kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävään kehitykseen; kehitetään esimerkiksi pitkän aikavälin suunnitelma kestävän kasvun ja työllisyyden eri tekijöille
 • lisätään kansalaisten osallistumista ja mukaan ottamista
 • muodostetaan verkostoja kokemusten vaihtoa varten.

Kaupunkien uudistamisen rahoitus

Kaupunkien kehittämishankkeisiin voidaan osoittaa tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja koheesiorahastosta. Tiedonannossa tuodaan tuen lähteinä esiin myös uusia rahoitusvälineitä, kuten JASPERS-, JEREMIE- ja JESSICA-aloitteet, sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2006/702/EY, tehty 6. lokakuuta 2006, yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista [EUVL L 291, 21.10.2006].

Komission tiedonanto, annettu 5. heinäkuuta 2005: Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka - Yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007-2013 [KOM(2005) 299 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 11.01.2007

Top