Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka: yhteisön strategiset suuntaviivat kaudeksi 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka: yhteisön strategiset suuntaviivat kaudeksi 2007-2013

Yhteisön strategiset suuntaviivat ovat tärkeät vuoden 2007 jälkeiselle uudelle koheesiopolitiikalle. Strategisten suuntaviivojen perusteella jäsenvaltiot vahvistavat koheesiopoliittiset painopistealueensa. Suuntaviivoilla edistetään yhteisön muiden ensisijaisten tavoitteiden, erityisesti Lissabonin strategiasta sekä kasvun ja työllisyyden yhdennetyistä suuntaviivoista johtuvien tavoitteiden toteutumista. Niissä käsitellään pääasiassa investointeja, työllisyyttä, osaamista ja innovointia, alueellista koheesiota ja yhteistyötä.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2006/702/EY, tehty 6 lokakuuta 2006, yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista [EUVL L 291, 21.10.2006].

TIIVISTELMÄ

Koheesiopolitiikan suuntaviivoilla vuoden 2007 jälkeen on seuraavat kaksi tavoitetta:

 • lujittaa koheesiopolitiikan strategista ulottuvuutta. Yhteisön ensisijaiset tavoitteet voidaan näin sisällyttää paremmin kansallisiin ja alueellisiin kehitysohjelmiin;
 • varmistaa, että koheesiopolitiikkaan sitoudutaan entistä paremmin alueellisella tasolla. Tämä näkyy tehostettuna vuoropuheluna komission, jäsenvaltioiden ja alueiden muodostamissa kumppanuuksissa. Lisäksi komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin työnjakoa on selkeytetty.

Lissabonin strategian elvyttäminen

Maaliskuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston jälkeen Lissabonin strategia uudistettiin kasvun ja työllisyyden kumppanuuden avulla. Tämän strategian mukaan koheesiopolitiikassa on keskityttävä kestävän kasvun edistämiseen sekä kilpailukykyyn ja työllisyyteen.

Strategisissa suuntaviivoissa eritellään alat, joilla koheesiopolitiikka voi vaikuttaa yhteisön muiden ensisijaisten tavoitteiden ja etenkin Lissabonin strategiasta johtuvien tavoitteiden toteutumiseen. Ne ovat myös yhdenmukaiset kasvun ja työllisyyden yhdennettyjen suuntaviivojen kanssa.

Strategisten suuntaviivojen painopistealueet

Strategisissa suuntaviivoissa on seuraavat kolme painopistealuetta:

 • jäsenvaltioiden alueiden ja kaupunkien houkuttavuuden parantaminen,
 • innovoinnin, yrittäjyyden ja osaamistalouden kasvun edistäminen,
 • useampien ja parempien työpaikkojen luominen.

Strategiset suuntaviivat kaudeksi 2007-2013

Näiden painopistealueiden perusteella suuntaviivoilla pyritään seuraavaan:

 • Euroopasta ja sen alueista tehdään entistä houkuttelevampi paikka sijoittajille ja työntekijöille,
 • osaamista ja innovointia parannetaan,
 • luodaan lisää ja parempia työpaikkoja,
 • otetaan huomioon koheesiopolitiikan alueellinen ulottuvuus.

Investoinnit ja työllisyys

Tiedonannossa esitetään kolmenlaisia toimenpiteitä, joilla Euroopasta ja sen alueista tehdään entistä houkuttelevampi paikka sijoittajille ja työntekijöille.

Ensinnäkin on laajennettava ja parannettava liikenneinfrastruktuureita. Tätä varten jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle 30 Euroopan etua koskevaa hanketta investoimalla toissijaisiin yhteyksiin. Lisäksi on parannettava sisämaa-alueiden pääsyä rautatieinfrastruktuuriin ja liitettävyyttä Euroopan laajuiseen verkkoon (TEN-T). Sama koskee liikenneverkkojen ympäristöulottuvuutta ja lähimerenkulun kehittämistä.

Toiseksi ympäristönsuojelun ja kasvun synergiaa on lisättävä talouskasvun, innovaation ja työpaikkojen luomisen kestävyyden varmistamiseksi. Tätä varten tiedonannossa suositetaan investointeja infrastruktuuriin, houkuttavien toimintaedellytysten luomista yrityksille ja niiden työntekijöille sekä riskejä ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamista. Lisäksi on otettava huomioon EU:n Kiotossa antamat sitoumukset.

Kolmanneksi on vähennettävä riippuvuutta perinteisistä energianlähteistä parantamalla energiatehokkuutta ja käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä.

Osaaminen ja innovaatio

Kasvua ja työpaikkojen luomista koskevat päämäärät edellyttävät taloudessa rakenteellista siirtymistä osaamiseen perustuviin toimintoihin. Tämän saavuttamiseksi on tarpeen:

 • lisätä ja parantaa investointeja tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen (TTK) erityisesti yksityissektorilla (esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien, pk-yritysten ja yritysten välisen yhteistyön asema),
 • helpottaa innovointia ja kannustaa yritysten luomista siten, että tavoitteena on edistää uuden osaamisen tuotannolle, levittämiselle ja käytölle suotuisaa toimintaympäristöä (yrittäjyys),
 • edistää tietoyhteiskuntaa ja tieto- ja viestintätekniikoiden leviämistä yrityksissä ja kotitalouksissa,
 • parantaa rahoituksen saantia uusilla rahoitusjärjestelyillä ja tukemalla samalla muita rahoitusvälineitä kuin avustuksia.

Työllisyys

Useampien ja parempien työpaikkojen luomiseksi koheesiopolitiikassa on pyrittävä vastaamaan Euroopan työllisyysstrategiassa todettuihin haasteisiin. Erityisesti niihin kuuluu useampien ihmisten houkutteleminen työelämään ja pitäminen työelämässä sosiaaliturvajärjestelmiä nykyaikaistamalla.

Työntekijöiden mukautumiskykyä ja työmarkkinoiden joustavuutta on myös parannettava inhimilliseen pääomaan koulutuksen ja ammattipätevyyden parantamiseksi tehtävillä investoinneilla. Yhdessä näiden toimenpiteiden kanssa on kehitettävä julkishallintojen ja julkisten palvelujen hallinnollisia valmiuksia sekä pyrittävä pitämään aktiivinen työväestö terveenä.

Alueellinen koheesio ja yhteistyö

Koheesiopolitiikan on mukauduttava alueiden maantieteellisten haasteiden ja mahdollisuuksien mukaisiin erityistarpeisiin ja -piirteisiin. Alueellinen ulottuvuus liittyy erityisesti seuraaviin aihepiireihin:

 • kaupunkien (kaupunkialueiden) osuus kasvussa ja työllisyydessä (esim. yrittäjyyden, paikallisen työllistymisen ja paikalliskehityksen edistämiseksi),
 • maaseutualueiden elinkeinoelämän monipuolistaminen (esim. rakenne-, työllisyys- ja maaseudun kehittämispolitiikkojen yhteisvaikutus),
 • rajat ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden välinen yhteistyö keskittyen kasvun ja työllisyyden tavoitteisiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, 5. heinäkuuta 2005, Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka - Yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007-2013 [KOM(2005) 299 lopullinen - ei julkaisty EUVL:ssä].

LISSABONIN STRATEGIA

Komission tiedonanto, 12. joulukuuta 2006, Kevään Eurooppa-Neuvostolle - Kasvua ja työllisyyttä koskevan uudistetun Lissabonin strategian täytäntööpano [KOM(2006) 816 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä] (Asiakirja saatavilla vain englanniksi).

Komission tiedonanto neuvostolle, 14. marraskuuta 2006, Talouden uudistukset ja kilpailukyky: Euroopan kilpailukykyraportin 2006 tärkeimmät viestit [KOM(2006) 697 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedoanto neuvostolle, 12. lokakuuta 2006, Innovaatiomyönteinen moderni Eurooppa [KOM(2006) 589 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto Kevään Eurooppa-Neuvostolle, 25. tammikuuta 2006 - Aika kiristää tahtia - Uusi kasvua ja työllisyyttä edistävä kumppanuus [KOM(2006) 30 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Neuvostolle, Euroopan Talous ja Sosiaalikomitealle sekä Alueiden Komitealle - Eurooppalaiset arvot globaalistuvassa maailmassa - Komission panos valtioiden ja hallitusten päämiesten lokakuiseen tapaamiseen [KOM(2005) 525 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 20 heinäkuuta 2005, Yhteiset toimet kasvun ja työllisyyden hyväksi: yhteisön Lissabon-ohjelma [KOM(2005) 330 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 25.01.2007

Top