Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan investointipankin toiminnan painopisteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan investointipankin toiminnan painopisteet

 

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin pankkina Euroopan investointipankki (EIP) tarjoaa rahoitusta ja asiantuntemusta järkeviin ja kestäviin investointihankkeisiin Euroopan alueella ja sen ulkopuolella. EIP on 28 EU-maan omistuksessa, ja sen tukemilla hankkeilla edistetään EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamista. Pankin tulevan toiminnan painopisteitä kuvataan sen toimintasuunnitelmassa vuosiksi 2015–2017.

TOIMINTASUUNNITELMAN 2015–2017 TARKOITUS

Huhtikuussa 2015 hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa esitetään, miten EIP aikoo parhaiten hyödyntää resurssejaan hankkeiden rahoittamisessa, mukaan lukien Euroopan investointisuunnitelman mukainen tuki, jolle on tarkoitus myöntää lisätakaus EU:n talousarviosta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n kilpailukyvyn säilyttämiseksi tehtävät investoinnit

EIP:llä on hyvät valmiudet tukea investointien kasvua, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ylläpitää työllisyyttä ja vaikuttaa ratkaisevasti EU:n kilpailukyvyn säilyttämiseen.

EIP reagoi jatkossakin hyvin herkästi talousympäristöön ja vahvistaa asemaansa ”EU:n pankkina”. Tämä korostui, kun vuonna 2012 pankin pääomaan hyväksyttiin 10 miljardin euron korotus. Sen ansiosta vuosina 2013–2015 kaikkien EU-maiden alueella elinkelpoisille investointihankkeille myönnettävää rahoitusta voitiin lisätä 180 miljardia euroa. Painopiste on hankkeissa, joilla edistetään kestävää kehitystä ja työllisyyttä pitkällä aikavälillä. EIP on saavuttamassa ja jopa ylittämässä nämä tavoitteet, ja se aikoo jatkossakin toimia tärkeänä katalysaattorina EU:n nykyisten investointiin ja kilpailukykyyn liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

EIP aikoo pitää luotonannon merkittävällä tasolla kaudella 2015–2017 antamalla myös mittavaa suhdanteita tasoittavaa rahoitusta investointitoiminnan tukemiseksi EU:ssa.

EU:n ulkopuolella pankki sitoutuu edelleen vahvasti EU:n politiikan tukemiseen ja jatkaa yksityissektorin johdolla tapahtuvan kasvun edistämistä parantamalla pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta ja tukemalla tarpeellista taloudellista ja sosiaalista infrastruktuuria sekä tarjoamalla neuvontaa ja teknistä apua.

EIP:n ja Euroopan komission välinen strateginen kumppanuus

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) perustuu Euroopan komission ja EIP:n väliseen strategiseen kumppanuuteen, jota EIP-ryhmä toteuttaa (EIP ja Euroopan investointirahasto – EIR) ja jonka tarkoituksena on puuttua markkinoiden toimimattomuuteen auttamalla vähentämään hankkeisiin liittyviä riskejä ja kannustamalla siten lisäinvestointien tekemiseen.

EIP tukee uutta aloitetta viidellä miljardilla eurolla, minkä lisäksi sille myönnetään 16 miljardin takaus EU:n talousarviosta. Näin ESIR voi vapauttaa vähintään 315 miljardia euroa lisäinvestointeihin kaudella 2015–2017.

Lainanannon merkittävä lisäarvo

EIP antaa lainoja viranomaisille ja yksityisille yrityksille. Tuen saaminen edellyttää, että hankkeen on edistettävä EU:n tavoitteita ja oltava taloudellisesti ja teknisesti sekä rahoituksen ja ympäristön kannalta elinkelpoinen.

TAUSTAA

Vuonna 1958 perustettu EIP on pitkän aikavälin luottoja myöntävä Euroopan unionin pankki. Vuonna 1994 aloitti toimintansa Euroopan investointirahasto (EIR), joka tukee voimakkaassa kasvussa olevien ja/tai uusien tekniikoiden alalla aktiivisesti toimivien pk-yritysten kehitystä. EIP on EIR:n pääosakas ja hoitaja. Vuonna 2000 perustettiin EIP-ryhmä, johon kuuluvat EIP ja EIR. Ryhmässä EIP myöntää keskipitkän ja pitkän aikavälin pankkilainoja, kun taas EIR on erikoistunut riskipääomaan liittyviin toimiin sekä takuiden myöntämiseen pk-yrityksille.

SÄÄDÖS

Euroopan investointipankkiryhmä: Toimintasuunnitelma 2015–2017, 8.5.2015

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 309 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/1017, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta – Euroopan strategisten investointien rahasto (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1–38)

Viimeisin päivitys: 15.10.2015

Top