Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EY) N:o 1059/2003 yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS)

ASETUKSEN TARKOITUS

  • Siinä vahvistetaan säännöt tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistölle (NUTS),järjestelmälle, jota käytetään pääasiassa Euroopan unionin (EU) rakennerahastojen tukikelpoisuustasojen arviointiin, ja annetaan NUTS-järjestelmälle oma oikeudellinen asema.
  • Siinä vahvistetaan myös säännöt nimikkeistön tulevia muutoksia varten. Näin halutaan varmistaa, että tiedot viittaavat samaan alueelliseen yksikköön tietyn ajanjakson ajan. Tämä on tärkeää varsinkin tilastollisten aikasarjojen kannalta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

NUTS-järjestelmän hierarkia

Jokaisen EU-maan alueelliset alajaot on porrastettu kolmelle tasolle pienimpien ja suurimpien asukaslukujen perusteella:

  • NUTS 1: suuret sosioekonomiset alueet, kuten Saksan osavaltiot, Belgian ja Puolan alueet sekä Romanian makroalueet.
  • NUTS 2: perusalueet aluepolitiikan soveltamiseksi, esim. Belgian maakunnat (provinssit), Tanskan alueet, Tšekin alueet (oblasti).
  • NUTS 3: pienet alueet erityisiä määrityksiä varten, esim. Bulgarian maakunnat (oblasti) ja Italian maakunnat.

Kolmas taso on toisen tason alajako, toinen taso on ensimmäisen tason alajako ja ensimmäinen taso on maiden alajako. NUTS-järjestelmä ei kata paikallistasoa (kuntatasoa). Mikäli jonkin EU-maan asukasluku on kokonaisuudessaan pienempi kuin tietyn NUTS-tason vähimmäisasukasluku, maa itse muodostaa kyseisen tason NUTS-alueyksikön.

Luokittelukriteerit

EU-maiden nykyiset hallinnolliset yksiköt on otettava huomioon NUTS-järjestelmässä. Se NUTS-taso, jota olemassa oleva hallintotaso vastaa, määritetään kyseisen hallintotason hallinnollisten yksiköiden keskimääräisen asukasluvun perusteella seuraavasti:

Taso

Pienin asukasluku

Suurin asukasluku

NUTS 1

3 miljoonaa

7 miljoonaa

NUTS 2

800 000

3 miljoonaa

NUTS 3

150 000

800 000

Jos EU-maassa ei ole tiettyä luokitustasoa varten valmiiksi riittävänkokoista hallinnollista tasoa, se on muodostettava yhdistämällä riittävä määrä lähellä sijaitsevia pienempiä alueellisia yksiköitä. Tuloksena saatavat yhdistetyt yksiköt muodostavat ”ei-hallinnollisen tason”, jolla jokaisen ei-hallinnollisen yksikön on vastattava edellä esitettyjä asukaslukuja.

Tämänhetkinen NUTS-alueluokitus on ollut voimassa 1.1.2015 alkaen, ja siihen kuuluu 98 aluetta NUTS 1 -tasolla, 276 aluetta NUTS 2 -tasolla ja 1 342 aluetta NUTS 3 -tasolla. Asetuksessa (EU) N:o 1319/2013 säädetään NUTS 1, 2 ja 3 -tasojen jaottelu, jota aletaan noudattaa 1. tammikuuta 2015.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 11. heinäkuuta 2003 alkaen.

TAUSTAA

  • EU on 1970-luvulta lähtien kehittänyt NUTS-järjestelmää (yhteistä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöä), jossa sen alue jaetaan maantieteellisesti alueellisten tilastojen laskentaa varten. Järjestelmää on kehitetty lähinnä siksi, että EU:n rakennerahastojen tukikelpoisuustasoja voitaisiin arvioida objektiivisten ja määrällisten kriteerien perusteella.
  • Kaikilla EU-mailla on omat hallintojärjestelmänsä ja hallinnolliset rakenteensa, joista toiset ovat keskitetympiä kuin toiset. Eri maiden asukasluvuissa, pinta-alassa ja kehitystasoissa on myös suunnattoman suuria eroja. Eurostat on NUTS-järjestelmää kehittäessään ottanut erityisesti huomioon nämä erilaiset olosuhteet.
  • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1–4)

Asetukseen (EY) N:o 1059/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 11/2008, annettu 8 päivänä tammikuuta 2008, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 5, 9.1.2008, s. 13-14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12–29)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 04.11.2016

Top