Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uusi Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Uusi Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Solidaarisen rahoitusvälineen avulla Euroopan unionilla (EU) on valmius auttaa jäsenvaltioitaan ja unioniin liittymisestä neuvottelevia maita, joita on kohdannut suurkatastrofi. Nykyisen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston mallin mukaisesti komissio ehdottaa uutta asetusta, jossa rahaston soveltamisalaa on laajennettu ja sen toimintaa parannettu. Muutoksia tarvitaan etenkin terrori-iskujen, epidemioiden ja teollisuusonnettomuuksien kaltaisten uhkien lisäännyttyä.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, annettu 6. huhtikuuta 2005 [KOM(2005) 108 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

YHTEENVETO

Komission esittämällä asetusehdotuksella pyritään löytämään soveltuva reagointitapa erilaisissa suurkatastrofeissa, myös kansanterveydellisissä hätätapauksissa. Nykyisestä Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta annettu asetus (EY) N:o 2012/2002 on tästä syystä kumottava, kun uusi lainsäädäntö tulee voimaan tammikuussa 2007.

Uusi rahoitusväline tarjoaa taloudellista apua jäsenvaltioille ja niille maille, jotka ovat aloittaneet liittymisneuvottelut Euroopan unionin kanssa. Toiminta tukikelpoisissa kolmansissa maissa perustuu Nizzan sopimuksen erityismääräykseen kolmansien maiden kanssa tehtävästä taloudellisesta ja rahoitusyhteistyöstä.

Soveltamisala

Yhteisön rahoitustukea myönnetään, kun katastrofista aiheutuneet vahingot ovat niin suuria, ettei kriisiä pystytä tehokkaasti hoitamaan kansallisin varoin.

Tässä asetusehdotuksessa laajennetaan EU:n solidaarisuusrahaston toiminta-alaa, joka oli tähän asti rajoitettu luonnonkatastrofeihin. EU pystyy nyt reagoimaan teollisiin ja teknologisiin onnettomuuksiin, kansanterveydellisiin hätätilanteisiin ja terrori-iskuihin.

Onnettomuuden laajuus määritetään seuraavasti :

  • määrällinen peruste, jonka mukaan välittömien vahinkojen määräksi arvioidaan yli miljardi euroa (vuoden 2007 hintoina) tai yli 0,5 prosenttia asianomaisen maan bruttokansantulosta. Uusi kynnys mahdollistaa rahoitettaviksi hyväksyttävien tapausten lisäämisen. Kynnyksen alapuolelle jäävät alueelliset ja paikalliset katastrofit kuuluvat valtioiden toiminta-alaan, ja niihin voi saada tukea muista yhteisön välineistä;
  • poliittinen peruste, jonka avulla komissio voi ehdottaa rahaston käyttöönottoa kriisitilanteissa, joissa materiaaliset vahingot eivät ole riittävä peruste. Tässä vaihtoehdossa on erityisesti ajateltu terrorismin ja epidemioiden seurauksia.

Tuen tehokkuus taataan ottamalla käyttöön yksi väline, joka keskittyy ainoastaan suurkatastrofeihin.

Hätätoimet

EU:n solidaarisuusrahaston tukea myönnetään julkisten hätätoimien rahoitukseen. Toimia toteuttavat asianomaisen valtion julkisviranomaiset tai yleishyödylliset elimet.

EU:n solidaarisuusrahastossa tukikelpoisia toimia ovat seuraavat:

  • infrastruktuurin välittömään kunnostamiseen energia-, vesi- ja jätevesihuollon, televiestinnän, liikenteen, terveydenhuollon ja opetuksen alalla tarvittavat keskeiset hätätoimet;
  • välitön lääkintäapu ja toimenpiteet terveysvaaroilta suojautumiseksi toimittamalla erityisesti lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita ja rokotteita;
  • toimenpiteet väestön väliaikaisen majoituksen ja välittömien tarpeiden turvaamiseksi;
  • hätätoimet ennalta ehkäisevien infrastruktuurien turvaamista varten;
  • toimenpiteet kulttuuri- ja luonnonperinnön välitöntä turvaamista varten;
  • hätätoimet katastrofialueiden siivoamista varten;
  • lääkinnällinen, psykologinen ja sosiaalinen apu terrori-iskun välittömille uhreille ja heidän perheilleen.

Rahoituksen saamiseksi tukikelpoisen valtion on esitettävä komissiolle hakemus kuuden viikon kuluessa katastrofin tapahtumisesta.

Komissio arvioi riittävän avustusmäärän, joka voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisten toimien kokonaiskustannuksista, ja ehdottaa talousarviovarojen käyttöönottoa. Rahoitustuki voidaan maksaa heti kun talousarviovarat on otettu yhteisön talousarvioon, ja tuensaajavaltio ja komissio ovat tehneet sopimuksen täytäntöönpanosta.

Lisäksi välittömän solidaarisuuden osoittamiseen on nyt olemassa mekanismi, jonka avulla voidaan myöntää viiden prosentin ja enintään viiden miljoonan euron suuruinen ennakko arvioidusta määrästä kaikkein kiireisimpiin toimiin.

Komissio esittää kunkin vuoden heinäkuun 1. päivään mennessä parlamentille ja neuvostolle kertomuksen solidaarisuusrahaston toiminnasta.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2005) 108

-

Yhteispäätösmenettely COD/2005/0033

Viimeisin päivitys 11.10.2005

Top