Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto

Solidaarisuusrahaston avulla laajentunut Euroopan unioni (EU) osoittaa solidaarisuuttaan suurista luonnonkatastrofeista kärsineen jäsenvaltion väestölle nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti. Rahaston vuotuinen talousarvio on miljardi euroa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Vuonna 2002 perustettu Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) antaa taloudellista tukea suurista luonnonkatastrofeista kärsiville EU:n jäsenvaltioille. Vuonna 2014 hyväksytyillä uusilla säännöillä (asetus (EU) N:o 661/2014) työmenetelmiä on yksinkertaistettu ja tukikelpoisuusedellytyksiä selkeytetty ja laajennettu kattamaan kuivuuden.

Väliintulon edellytykset

EUSR voi myöntää taloudellista tukea, jos katastrofin välittömät vahingot ovat yli kolme miljardia euroa (vuoden 2011 hintatason mukaan) tai yli 0,6 prosenttia kyseisen valtion bruttokansantulosta riippuen siitä, kumpi on matalampi.

Vaikka pääpaino on suurkatastrofeissa, myös joihinkin alueellisiin katastrofeihin on saatavissa tukea, jonka tukikelpoisuusraja on 1,5 prosenttia alueen bruttokansantuotteesta (BKT) tai yksi prosentti, jos kyseessä on syrjäinen alue.

Katastrofien ehkäisy ja riskinhallintastrategiat

Uusien sääntöjen myötä EU:n jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan katastrofien ehkäisyyn ja riskinhallintaan liittyviä strategioita vaatimalla raportteja ennen sovellusta ja sen jälkeen. Tukea voidaan pienentää tai se voidaan evätä sellaisilta valtioilta, jotka toistuvasti jättävät noudattamatta velvoitteitaan panna täytäntöön katastrofiriskin ehkäisyä koskeva EU:n lainsäädäntö.

Tukikelpoiset valtiot

EUSR kattaa EU:n jäsenvaltiot sekä valtiot, jotka käyvät neuvotteluja EU:n jäsenyydestä.

Mihin EUSR-rahastoa käytetään?

EUSR täydentää valtioiden omia julkisia menoja välttämättömien hätätoimien rahoittamiseksi. Näitä ovat:

  • Perusrakenteiden ja palvelujen toiminnan välitön uudelleenkäynnistäminen energia-, vesi- ja jätevesihuollon, terveydenhuollon ja opetuksen alalla,
  • Väestön välittömästi tarvitsemista tilapäisistä majoitusjärjestelyistä ja pelastuspalveluiden rahoituksesta huolehtiminen,
  • Varojärjestelmän infrastruktuureiden turvallisuuden välitön varmistaminen, kuten padot,
  • Kulttuuriperinnön suojelutoimenpiteet,
  • Puhdistamistoimet.

Yksityisomaisuuteen tai tulonmenetyksiin liittyviä vakuutuskelpoisia vaurioita ei korvata.

Tukihakemukset

Katastrofista kärsineen valtion on viimeistään 12 viikon kuluessa katastrofista esitettävä tukihakemus Euroopan komissiolle. Neuvoston ja Euroopan parlamentin on hyväksyttävä komission ehdottama rahoitustuki.

Talousarvio

EUSR rahoitetaan EU:n yleisen talousarvion ulkopuolelta (esimerkiksi EU:n valtioiden keräämällä lisärahoituksella). Vuosittainen enimmäistalousarvio on 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintatason mukaan) sekä edelliseltä vuodelta jääneet varat.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2012/2002

15.11.2002

-

EUVL L 311, 14.11.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 661/2014

28.6.2014

-

EUVL L 189, 27.6.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen Toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013).

Viimeisin päivitys 10.08.2014

Top