Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmä

Asetuksen tavoitteena on varmistaa rakennerahastoista myönnetyn tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien moitteeton toiminta. Järjestelmät ovat jäsenvaltioiden perustamia. Tällä tavoin voidaan yhdenmukaistaa sellaisten menojen todentamiskäytännöt, joista esitetään maksupyyntöjä rakennerahastoille.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 438/2001, annettu 2. maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta.

YHTEENVETO

Komissio vastaa talousarvion toteuttamisesta moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

Hajautettu hallinto

Tukitoimien hallintoa on rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetussa asetuksessa hajautettu entisestään ohjelmakaudella 2000-2006. Hajauttamisella pyritään parantamaan jäsenvaltioiden perustamia valvontajärjestelmiä, joiden tehokkuuden ja moitteettoman toiminnan komissio varmistaa.

Asetukseen sisältyy säännöksiä seuraavien rakenteiden organisoinnista kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla:

 • hallintoviranomaiset (julkisia tai yksityisiä viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat tukitoimen hallinnoinnista),
 • maksuviranomaiset (julkisia tai yksityisiä viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat maksupyyntöjen laatimisesta ja välittämisestä sekä ottavat vastaan komission suorittamat maksut),
 • välittävät elimet (julkisia tai yksityisiä elimiä tai yksiköitä, jotka hoitavat hallinto- tai maksuviranomaisille kuuluvia tehtäviä suhteessa lopullisiin tuensaajiin sekä toimia täytäntöönpaneviin elimiin tai yrityksiin).

Hallinto- ja valvontajärjestelmät

Jokaisen jäsenvaltion on annettava hallinto- ja maksuviranomaisille sekä välittäville elimille ohjeet hallinto- ja valvontajärjestelmien organisoimisesta. Järjestelmiin sisältyy tehtävien määritys, jako ja erottelu asianomaisessa organisaatiossa sekä menettelyt, joilla todennetaan:

 • yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palveluiden toimittaminen,
 • ilmoitettujen menojen tosiasiallisuus,
 • menojen yhdenmukaisuus sellaisten kansallisten ja yhteisön sääntöjen kanssa, jotka koskevat menojen tukikelpoisuutta, julkisia hankintoja, valtiontukia, ympäristönsuojelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Jäsenvaltiot toimittavat ohjeet komissiolle, joka varmistaa, että ne ovat voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaisia. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle menettelyt ja toimenpiteet, joilla

 • maksupyynnöt otetaan vastaan, tarkastetaan ja todetaan päteviksi,
 • maksut tuensaajille hyväksytään, suoritetaan ja merkitään kirjanpitoon,
 • hallinto- ja valvontajärjestelmät tarkastetaan.

Jäljitysketju

Jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmissä on pystyttävä jäljitysketjun avulla

 • tarkistamaan, että komissiolle vahvistetut kokonaismäärät vastaavat yksittäisiä kulutositteita ja selventäviä asiakirjoja,
 • todentamaan tukimäärä sekä käytettävissä olevien yhteisön ja kansallisten varojen siirrot,
 • saamaan käyttöönsä tietoja (esim. kirjanpitotiedot) lopullisille tuensaajille tosiasiallisesti aiheutuneista menoista kunkin tukitoimen osalta.

Hallintoviranomainen säilyttää kolmen vuoden ajan komission suorittamasta loppuerän maksusta komission saatavilla kaikki kyseisen tukitoimen kirjanpitoon liittyvät asiakirjat.

Hallinto- tai maksuviranomainen pitää kirjaa takaisin perittävästä yhteisön tuesta, joka on jo maksettu, ja varmistaa, että takaisinperintä tapahtuu nopeasti.

Menojen todentaminen

Maksuviranomaisessa työskentelevä henkilö tai maksuviranomaisen osasto, joka on toiminnallisesti riippumaton kaikista menojen hyväksymisestä vastaavista yksiköistä, laatii väli- ja loppumaksuihin liittyvät lausumat.

Menoilmoitukseen sisältyy ainoastaan menoja, jotka:

 • ovat tukikelpoisuusajan kuluessa tosiasiallisesti maksettuja lopullisen tuensaajan menoja ja jotka ovat todennettavissa kuitteihin liitetyillä laskuilla;
 • ovat aiheutuneet sellaisista toimista, jotka on valittu rahoitettaviksi kyseisen tukitoimen osana;
 • ovat aiheutuneet toimenpiteistä, joiden valtiontuen komissio on tarvittaessa hyväksynyt virallisesti.

Toimien otantatarkastukset

Jäsenvaltiot järjestävät tarkastuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa toiminnassa olevien hallinto- ja valvontajärjestelmien moitteeton toiminta.

Edustavassa otoksessa hyväksytyistä toimista otetaan huomioon tarve tarkastaa erityyppisiä toimia ja havaitut riskitekijät. Pääasialliset välittävät elimet ja lopulliset tuensaajat on tarkastettava vähintään kerran kauden aikana.

Jäsenvaltioiden on tarkastettava seuraavat tekijät:

 • hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkuus ja niiden moitteeton toiminta;
 • kirjanpidon ja tositeasiakirjojen vastaavuus;
 • jäljitysketjun riittävyys;
 • se, että riittävän moniin menokohtiin liittyvät menot vastaavat laadultaan ja ajoitukseltaan yhteisön vaatimuksia;
 • toimen käytön vastaavuus yhteisön rahoitusta koskevassa hakemuksessa kuvattujen tavoitteiden kanssa;
 • yhteisön sääntöjen ja politiikkojen (kilpailu, julkiset hankinnat, ympäristö, miesten ja naisten tasa-arvo) ja erityisesti rakennerahastojen rahoitusosuuden noudattaminen tukitoimen sijainnin ja luonteen mukaisesti;
 • kansallisen ja/tai alueellisen rahoitusosuuden tosiasiallinen käyttöönotto.

Tukitoimen päättyessä annettava lausuma

Lausuman antamiseen tukitoimen päättyessä nimetyn henkilön tai yksikön on perustettava päätöksensä hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkasteluun.

Jos loppuerän maksupyyntöä ja lopullista menoilmoitusta ei ole mahdollista vahvistaa, lausumassa on arvioitava ongelman laajuus ja sen taloudelliset vaikutukset.

Kirjanpitotietojen muoto ja sisältö

Kirjanpitotietojen on mahdollisuuksien mukaan oltava sähköisessä muodossa, ja niitä on käytettävä asiakirjatarkastuksissa ja paikalla tehtävissä tarkastuksissa. Komissio sopii kunkin jäsenvaltion kanssa tietojen sisällöstä, toimitustavoista ja siitä, missä ajassa tietojärjestelmät otetaan käyttöön. Komissio varmistaa, että tiedot säilytetään luottamuksellisina ja suojattuina.

Jäsenvaltiot toimittavat komission kirjallisesta pyynnöstä kirjanpitotiedot komissiolle 10 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 438/2001 [AVC/1998/0090]

10.3.2001

-

EYVL L 63, 3.3.2001

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 2355/2002 [AVC/2002/0090]

17.1.2003

-

EYVL L 351, 28.12.2002

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 6. syyskuuta 2004, "Jäsenvaltioiden ja komission vastuualueet rakennerahastojen ja koheesiorahaston yhteisessä hallinnoinnissa - nykytilanne ja kehitysnäkymät vuoden 2006 jälkeen alkavalla uudella ohjelmakaudella" [KOM(2004) 580 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto, annettu 25. huhtikuuta 2003, rakennepolitiikan hallinnon yksinkertaistaminen, selkiyttäminen, koordinointi ja joustavuus kaudella 2000-2006 [C(2003) 1255 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission asetus (EY) N:o 448/2001, annettu 2. maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävään tukeen liittyvän varainhoitoa koskevan oikaisumenettelyn osalta [EYVL L 64, 6.3.2001].

Asetuksessa määritellään rakennerahastoista myönnettävään tukeen liittyvien oikaisujen täytäntöönpanomenettely. Oikaisuja voivat tehdä joko jäsenvaltiot tai komissio.

Viimeisin päivitys 20.12.2005

Top