Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
INTERREG III C

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

INTERREG III C

Tiedonannossa esitellään Interreg III -yhteisöaloitteen ohjelmalohkoon C kuuluvan alueiden välisen yhteistyön täytäntöönpanomenettelyä kaudella 2000-2006 (Interreg III C).

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto jäsenvaltioille, annettu 7 päivänä toukokuuta 2001, "Alueiden välinen yhteistyö", Interreg III -yhteisöaloitteen ohjelmalohko C [K(2001) 1188 lopullinen - EYVL C 141, 15.5.2001].

TIIVISTELMÄ

Alueet ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta alueiden välistä yhteistyötä kohtaan paitsi Interreg II -aloitteen yhteydessä myös rakennerahastojen innovatiivisten toimien (RIS/RITTS, RISI, TERRA, ECOS-Ouverture, kaupunkien kehittäminen) sekä viidennen TTK-puiteohjelman osana toteutettavan "innovaation ja pk-yritysten osallistumisen edistämistä koskevan ohjelman" (1998-2002) (EN) kautta.

Alueiden välinen yhteistyö tuo lisäulottuvuuden Interreg III -aloitteen rajat ylittävään (ohjelmalohko A) ja valtioiden väliseen (ohjelmalohko B) yhteistyöhön. Se antaa alueille, joiden ei tarvitse olla toistensa lähialueita, mahdollisuuden solmia suhteita, jotka voivat päätyä kokemustenvaihtoon sekä Euroopan unionin ja kolmansien maiden tasapainoista, sopusointuista ja kestävää kehitystä edistävien verkostojen luomiseen.

Rakennerahastoja koskevissa yleisissä säännöksissä ja Interreg III -aloitteen suuntaviivoissa määritellään kyseisen yhteisöaloitteen ohjelmalohkon C yleiset puitteet. Tässä tiedonannossa täsmennetään sen täytäntöönpanomenettely.

ALUEIDEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET

Alueiden välisen yhteistyön tavoitteena on aluekehitystä ja koheesiota koskevien politiikkojen ja välineiden tehostaminen. Komissio, joka kannattaa entistä strategisemman ja ohjelmakohtaisen lähestymistavan käyttöönottoa, ehdottaa, että Interreg III C muodostaisi yleiset toimintapuitteet kokemustenvaihdon edistämiseksi. Viranomaisten ja julkisten laitosten yhteistoiminnan olisi pidemmällä aikavälillä voitava johtaa vakaaseen ja johdonmukaiseen yhteistyöhön riippumatta siitä, ovatko nämä viranomaiset ja laitokset oikeutettuja rakennerahastojen tukeen vaiko eivät.

Interreg III -yhteisöaloitteeseen myönnetään kaudella 2000-2006 yhteensä 5,8 miljoonan euron (vuoden 2006 hintoina) määrärahat, jotka jaetaan komission kullekin jäsenvaltiolle vahvistamiin rahoitusosuuksiin. Ohjelmalohkoon C myönnetään 6 prosenttia näistä osuuksista.

Tukikelpoiset alueet ja yhteisön ulkopuolisten maiden osallistuminen

Kaikille Euroopan unionin alueille voidaan myöntää EAKR:n yhteisrahoitusta Interreg III C:n nojalla.

Kolmansien maiden ja varsinkin ehdokasmaiden ja saaristoalueiden sekä syrjäisimpien alueiden osallistumiseen kiinnitetään valintamenettelyssä erityistä huomiota. Kuten koko Interreg III -aloitteessa rahoitustuki kolmansien maiden osallistumiseen voi olla peräisin omista varoista tai tapauksen mukaan yhteisön ulkopoliittisista rahoituslähteistä (Phare, Tacis, CARDS, MEDA, EKR). EU:n ulkopuolisten kumppanien matka- ja oleskelukulut ovat niin ikään tukikelpoisia silloin, kun tilaisuus, johon he osallistuvat, pidetään yhteisön alueella.

Yhteistyön toiminta-alat

Interreg III C -ohjelmien viisi ensisijaista toiminta-alaa ovat seuraavat:

  • Tiedon- ja kokemustenvaihto hanketyypeistä, joita tuetaan rakennerahastojen tavoite 1 ja tavoite 2 -ohjelmista.
  • Interreg-ohjelmien toteuttamiseen liittyvistä näkökohdista käytävä kokemustenvaihto ja verkostojen luominen raja-alueiden ja eri valtioissa sijaitsevien alueiden välillä. Tämä toiminta-ala on rajattu julkisviranomaisiin (tai vastaaviin elimiin), jotka osallistuvat nykyisiin tai osallistuivat aiempiin Interreg-ohjelmiin.
  • Kaupunkien kehittämistä koskevien menettelytapojen levittäminen käytännön kokemustenvaihdon avulla.Tämä toiminta-ala kattaa kaikenkokoiset kaupungit ja kaupunkialueet. Etusijalle asetetaan kuitenkin ehdotukset, joihin sisältyy vähintään yksi rakennerahastojen tukea saava kaupunki tai kaupunkialue.
  • Alueiden välinen yhteistyö niiden alueiden välillä, joita koskee yksi tai useampi alueellisten innovatiivisten toimien toimintalinja kaudella 2000-2006. Nämä toimintalinjat ovat: a) osaamiseen ja tekniseen innovaatioon perustuva alueellinen talous, b) e-EuropeRegio eli tietoyhteiskunta aluekehityksen palveluksessa, c) alueellinen identiteetti ja kestävä kehitys.Innovatiivisia toimia koskevan alueellisen ohjelman strategia voi perustua joko yhteen näistä toimintalinjoista tai niiden yhdistelmään mutta ohjelmasta ei voida tukea tämän toiminta-alan verkottamista.
  • Muut asiaankuuluvat yhteistoiminta-aiheet: aluesuunnittelu ja -kehitys, yhteistyö merialueilla, saaristoalueita ja syrjäisimpiä alueita koskevat kysymykset sekä luonnononnettomuuksiin, ihmisen aiheuttamiin ympäristökatastrofeihin, alhaiseen väestötiheyteen tai vuoristo-olosuhteisiin liittyvät ongelmat.Seuraavat yleisluonteisemmat aiheet ovat myös mahdollisia: tutkimus ja teknologinen kehittäminen, tietoyhteiskunta, matkailu, kulttuuri, työllisyys, yrittäjyys ja ympäristö.

Ohjelmatyö

Luodaan neljä ohjelma-aluetta, jotka esitetään yksityiskohtaisesti liitteessä A (eteläiset, läntiset, pohjoiset ja itäiset alueet). Jäsenvaltiot osoittavat Interreg III C:tä varten varaamistaan rahoitusvaroista ohjelmille, joihin ne osallistuvat, määrärahaosuuden ohjelma-alueen väestömäärän perusteella. Jos hankkeet voidaan toteuttaa ainoastaan sen alueen ohjelmassa, jolle vetäjänä toimiva kumppani on sijoittautunut, eri alueilta tulevien kumppanien välistä yhteistyötä kannustetaan. Tämän vuoksi EAKR:n tuesta vähintään 75 prosentin suuruisen osuuden on koskettava toimia, joihin osallistuu vähintään yksi ohjelma-alueen ulkopuolelle sijoittautunut kumppani.

Yhteisöaloitteen toimenpideohjelmien sisältö vastaa rakennerahastoja koskevassa yleisasetuksessa säädettyjen yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen (YOA) sisältöä ja noudattaa myös komission kauden 2000-2006 ohjelmia varten vahvistamissa yleisissä suuntaviivoissa esiteltyjä muita yhteisön politiikkoja. Toimenpideohjelmat kattavat kaikki edellä mainitut yhteistyön toiminta-alat sekä jäljempänä esitellyt kolme toimityyppiä.

Ohjelmalohkon C erityispiirteet huomioon ottaen ohjelmat toteutetaan noudattaen Interreg III -aloitetta koskevissa suuntaviivoissa ohjelmalohkojen A ja B osalta määriteltyjä sääntöjä ja edellytyksiä sekä rakennerahastoja koskevia yleisiä säännöksiä. Kaikki ohjelmat sisältävät yksityiskohtaisen kuvauksen varainhoidosta ja seuranta-, valvonta- ja arviointimenettelyistä sekä kaikkien toimijoiden välisestä vastuunjaosta. Tätä varten toimivaltaiset viranomaiset ottavat käyttöön seuranta- ja valvontaindikaattorit.

Toimityypit

Interreg III C -ohjelmista voidaan rahoittaa seuraavia kolmenlaisia toimia:

  • Alueelliset kehystoimet, joiden tarkoituksena on menettelytapoihin ja hanketoimintaan liittyvien kokemusten vaihto jonkin alueryhmän kesken. Tavoitteena on laatia hankkeiden rajalliseen määrään perustuva selkeä strateginen lähestymistapa.Alueelliset kehystoimet muodostavat uudentyyppisen toimintatavan ja voivat koskea kaikkia viittä ensisijaista yhteistyön toiminta-alaa. Niihin myönnetään EAKR:n rahoitusta 500 000-5 000 000 euroa, ja niihin olisi osoitettava 50-80 prosenttia kaikkien Interreg III C -ohjelmien rahoituksesta.Alueellisessa kehystoimessa olisi määriteltävä seuraavat seikat: alueiden välisen yhteistyön strategia, kumppanit, tavoitteet ja toivotut tulokset, rahoitusvastuun jakautuminen kumppanien kesken, toimintasuunnitelma, johon on liitetty yksityiskohtainen aikataulu, rajoitettu määrä hankkeita sekä niiden ohjeelliset valintaperusteet, toimesta muihin rakennerahasto-ohjelmiin mahdollisesti aiheutuvien vaikutusten arviointi ja pääasialliset kohderyhmät.Tämä toimi koskee alueviranomaisten (tai vastaavien alueellisten elinten) ryhmää, johon kuuluu vähintään kolme maata, joista vähintään kahden on oltava jäsenvaltioita.
  • Yksittäiset alueiden väliset yhteistyöhankkeet, jotka tähtäävät menettelytapoja ja hanketoimintaa koskevien kokemusten vaihtoon. Tavoitteena ei ole pelkkä osaamisen siirtäminen vaan aito yhteistyö, jolla edistetään erityisesti hankkeista yhdellä alueella saatujen tulosten hyödyntämistä toisella alueella siten, että vaikutus näkyy viimeksi mainitulla alueella selvästi.Hankkeet kattavat kaikki viisi ensisijaista yhteistyön toiminta-alaa, ja niissä olisi oltava mukana kumppaneita vähintään kolmesta maasta, joista vähintään kahden tulee olla jäsenvaltioita. Hankkeiden osuus on 10-30 prosenttia kaikkien Interreg III C -ohjelmien rahoituksesta, ja niihin myönnettävä EAKR:n rahoitusosuus on 200 000-1 000 000 euroa.
  • Verkot, jotka on tarkoitettu yhdistämään toisiinsa eri alueita Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella hankkeiden täytäntöönpanomenettelyjen ja kehittämisen alalla.Verkkoja koskevat toimintaohjelmat koskevat kaikkia viittä ensisijaista yhteistyön toiminta-alaa lukuun ottamatta alueellisten innovatiivisten toimien kaudella 2000-2006 kattamia toiminta-aloja. Niihin voi kuulua seuraavia toimia: seminaarit, konferenssit, Internet-sivut, tietokannat, opintomatkat ja henkilöstövaihdot.Verkkoihin varataan 10-20 prosenttia kaikkien Interreg III C -ohjelmien rahoituksesta, ja niihin myönnettävä EAKR:n rahoitusosuus on 200 000-1 000 000 euroa.

Vetäjänä toimiva kumppani esittää toimia oman sijoittautumispaikkansa aluetta koskevan ohjelman hallintoviranomaiselle. Komissio kannustaa vetäjää tekemään muiden kumppanien kanssa yhteistyösopimuksen, jossa määritellään keskinäinen rahoituksellinen ja oikeudellinen vastuunjako.

Vetäjänä toimivan kumppanin, muiden kumppanien ja maksuviranomaisen väliset rahoitusjärjestelyt vaihtelevat toimen tyypin mukaan. Alueellisten kehystoimien yhteydessä kaikki toimen osapuolet päättävät rahoitusvirtojen keskittämisestä tai hajauttamisesta kaikille kumppaneille. Yksittäisissä alueiden välisissä yhteistyöhankkeissa ja verkkojen yhteydessä rahoitus myönnetään aina vetäjänä toimivalle kumppanille.

MUUT SÄÄDÖKSET

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisesta rajatylittävästä yhteistyöyhtymästä (ERY) [KOM(2004) 496 lopullinen].

Ehdotus neuvoston asetukseksi, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä [KOM(2004) 492 lopullinen].

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004, Euroopan aluekehitysrahastosta [KOM(2004) 495 lopullinen].

Viimeisin päivitys 14.06.2005

Top