Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto ja merkinnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto ja merkinnät

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan luonnonmukaisten tuotteiden sääntelykehys. Siinä esitetään luonnonmukaisen tuotannon perustavoitteet ja yleiset periaatteet ja annetaan tuotantoa, merkintöjä, valvontaa ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia sääntöjä.

Asetuksen tavoitteena on luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuotantoa, merkintöjä ja valvontaa yhdenmukaistamalla varmistaa

tuottajien välinen rehellinen kilpailu

kuluttajien suurempi luottamus näihin tuotteisiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Sääntelykehystä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

elintarvikkeina käytettävät jalostamattomat tai jalostetut maataloustuotteet (myös vesiviljelytuotteet)

rehut

viljelykasvien lisäysaineisto (esimerkiksi juuret ja vartteet) ja siemenet ja

elintarvikkeina tai rehuina käytetyt hiivat.

Tavoitteet ja periaatteet

Tavoitteet koskevat kestävää maataloutta ja tuotannon laatua, jonka on täytettävä kuluttajien tarpeet.

Yleiset periaatteet koskevat esimerkiksi erityisiä tuotantomenetelmiä, luonnonvarojen käyttöä ja kemiallisesti syntetisoitujen tuotantopanosten käytön tiukkaa rajoittamista.

Siinä vahvistetaan myös erityisiä periaatteita, jotka koskevat maataloutta, luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostusta sekä luonnonmukaisia rehuja.

Tuotantoa koskevat säännöt

Yleisten luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaan muuntogeeniset organismit (GMO) ovat kiellettyjä kaikissa niiden muodoissa. Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevien sääntöjen ansioista tuottajat voivat varmistua tämän kiellon noudattamisesta. Ionisoivan säteilyn käyttö on myös kiellettyä.

Tuottajien, jotka haluavat harjoittaa maataloustuotannon molempia osia (luonnonmukaista ja muuta kuin luonnonmukaista), on erotettava osien eläimet ja maa-alat toisistaan.

Luonnonmukaisessa kasvintuotannossa on noudatettava seuraavia asioita koskevia sääntöjä:

maaperän käsittely, jossa on otettava huomioon maaperän eliöt ja luonnollinen viljavuus

vahinkojen torjunta, jonka on perustuttava luonnollisiin menetelmiin, mutta siinä voidaan käyttää myös rajattu määrä Euroopan komission hyväksymiä kasvinsuojelutuotteita (asetuksen 16 artikla)

siemenet ja kasvien lisäysaineisto, jotka on tuotettava luonnonmukaisen menetelmän mukaisesti ja

puhdistusaineet, joiden on oltava komission hyväksymiä.

Tietyiltä alueilta kerätyt luonnonvaraiset kasvit luokitellaan myös luonnonmukaisiksi tuotteiksi, mikäli ne täyttävät tietyt niiden keruuta ja kasvualuetta koskevat ehdot (niiden keruupaikkaa ei esimerkiksi ole käsitelty tuotteilla, joiden käyttö on ollut kielletty vähintään kolmen vuoden ajan). Merileviä voidaan pitää luonnonmukaisina tuotteina, jos niiden tuotantoalue ja keruu täyttävät tietyt ehdot.

Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa on noudatettava seuraavia asioita koskevia sääntöjä:

eläinten alkuperä: niiden on oltava luonnonmukaisilla tiloilla syntyneitä ja kasvatettuja

karjanhoidon käytännöt, jotka koskevat muun muassa tiettyjä eläinsuojiin liittyviä piirteitä

eläinten lisääntyminen, jossa käytetään yleensä luonnollisia menetelmiä

rehu, jonka on oltava luonnonmukaista alkuperää

tautien ennaltaehkäisy ja

puhdistus ja desinfiointi, joihin voidaan käyttää vain komission hyväksymiä tuotteita.

Vesiviljelyeläimiin sovelletaan vastaavia erityissääntöjä.

Komissio sallii joidenkin tuotteiden ja aineiden käytön luonnonmukaisessa maataloudessa. Näitä tuotteita voidaan käyttää kasvinsuojeluaineina, eläinten ruokintaan sekä eläin- ja kasvintuotannossa käytettävien laitteiden puhdistamiseen. Komissio voi myös asettaa rajoja ja ehtoja näiden tuotteiden käytölle.

Luonnonmukaista tuotantoa aloittaviin tiloihin sovelletaan siirtymävaihetta, jonka aikana on käytettävä luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä. Asetuksessa vahvistetaan kyseistä siirtymävaihetta koskevat säännökset.

Luonnonmukaisten rehujen on sisällettävä luonnonmukaista rehuainesta, eikä jalostuksessa saa käyttää kemiallisia liuottimia. Jalostetuissa elintarvikkeissa on oltava pääasiassa maatalousperäisiä ainesosia. Muut ainesosat ovat sallittuja, jos ne ovat saaneet komission hyväksynnän. Luonnonmukaisen hiivan tuotannossa saa käyttää vain luonnonmukaisia kasvualustoja ja muita sallittuja ainesosia.

Komissio voi säätää poikkeuksien myöntämisestä tavoitteisiin, tuotantosääntöihin ja merkintöihin liittyviin säännöksiin. Näiden poikkeusten on oltava kestoltaan rajoitettuja ja niitä sovelletaan vain tiettyihin erityistapauksiin.

Merkinnät

Merkinnöissä, mainoksissa tai kauppa-asiakirjoissa voidaan käyttää ilmauksia ”eko” ja ”bio” luonnehtimaan luonnonmukaista tuotetta, sen ainesosia tai rehuaineita.

Luonnonmukaisen tuotteen merkintä on oltava helposti nähtävissä pakkauksesta ja siinä on oltava viittaus tarkastuslaitokseen, joka on hyväksynyt kyseisen tuotteen.

EU:n luomutunnuksen käyttö on ollut pakollista 1. heinäkuuta 2010 alkaen luonnonmukaisesti viljellyissä tuotteissa, samoin kuin merkintä siitä, missä tuotteen raaka-aineet on tuotettu. Merkinnän on oltava samassa visuaalisessa kentässä EU:n tunnuksen kanssa.

Valvonta

Asetukseen sisältyvien säännösten noudattaminen varmistetaan valvontajärjestelmällä, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja komission laatimien varo- ja valvontatoimenpiteiden perusteella. Kyseinen järjestelmä takaa elintarvikkeiden jäljitettävyyden asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti.

Tarkastusten luonne ja tiheys ratkaistaan arvioimalla millainen riski määräysten rikkomiseen on olemassa. Tarkastusten luonnetta ja tiheyttä hallinnoivat EU-maiden nimittämät viranomaiset, jotka voivat tietyin edellytyksin siirtää tarkastustehtäviä akkreditoiduille laitoksille. Viranomaiset ovat kuitenkin itse vastuussa tarkastustoimien valvonnasta ja tekemiensä siirtojen myöntämisestä. EU-maiden on toimitettava säännöllisesti komissiolle luettelo tarkastusviranomaisista ja -laitoksista (uusin luettelo tarkastusviranomaisista ja -laitoksista julkaistiin vuonna 2014).

Viranomaisten on myös valvottava jokaisen luonnonmukaisia tuotteita myyvän toimijan toimintaa ennen tuotteen saattamista markkinoille. Tarkastuksen jälkeen toimija saa sertifikaatin, jossa todistetaan, että hänen toimintansa on kyseisen asetuksen mukaista. Jos todetaan, että sääntöjä on rikottu, tarkastusviranomaisen on varmistettava, että kyseisten tuotteiden merkinnöissä ei viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan.

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävä kauppa

EU:n ulkopuolisista maista tuotuja tuotteita voidaan pitää kaupan EU:n markkinoilla luonnonmukaisesti tuotettuina edellyttäen, että tuotteet ovat kyseisen asetuksen mukaisia ja ne on tarkastettu. Tarkastuksen voi tehdä joko EU:n hyväksymä laitos tai akkreditoitu tarkastuslaitos.

Markkinoille saattaminen ja tilastovalvonta

Luonnonmukaisen tuotteen kaupan pitämistä eivät voi estää jonkin EU-maan viranomaiset, vaan ainoastaan tuotteen tarkastanut viranomainen.

Komissio harjoittaa tilastovalvontaa, joka perustuu EU-maiden toimittamiin tietoihin. Luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitea avustaa komissiota luonnonmukaista maataloutta koskevien toimintalinjojen määrittelyssä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. päivästä tammikuuta 2009.

TAUSTAA

Asetus on laadittu useiden luonnonmukaista maataloutta koskevien aloitteiden yhteydessä. Vuonna 2014 komissio hyväksyi luonnonmukaisen tuotannon tulevaisuutta Euroopan unionissa koskeva toimintasuunnitelman,

Parhaillaan on vireillä ehdotus asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamiseksi ja korvaamiseksi lainsäädännön yksinkertaistamisesta, tiettyjen sääntöjen selkeyttämisestä ja valvontajärjestelmän tiettyjen puutteiden korjaamisesta annettavalla asetuksella.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1–23)

Asetukseen (EY) N:o 834/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1–84).

Viimeisin päivitys: 29.10.2015

Top